Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden.
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LSLG520216 Fordypning av lese- og skriveferdigheter (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Kompetanse for kvalitet, S862O - Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 2 5.-10. trinn.

Undervisningssemester

Vår 2017

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har
- kunnskap om lesing og skriving i ulike fag i det flerspråklige klasserommet
- inngående kunnskap om arbeid med lesing og skriving som læringsstrategier i ulike fag
- kunnskap om vurdering av fagtekster i ulike fag og sammenhengen mellom vurdering for læring og tilbakemelding på elevers skriving
- kunnskap om å være ressursperson og veileder

Ferdigheter
Studenten kan
- legge til rette for en inkluderende og variert undervisning der elever får utviklet sin lesing og skriving i ulike fag ut i fra egne forutsetninger
- vurdere elevers fagtekster og gi dem relevante tilbakemeldinger
- ha en faglig dialog med andre lærere og veilede dem om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
- være en ressursperson som kan bidra til utviklingsarbeid i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet


Generell kompetanse
Studenten
- har innsikt i lesingens og skrivingens betydning som allmenndannende ferdigheter og for samspillet med de andre grunnleggende ferdighetene både i skolen og i samfunnet forøvrig
- har innsikt i den betydningen de grunnleggende ferdighetene har for deltagelse i et demokrati
- kan vurdere egen og andres praksis og grunngi vurderingene ut fra teori og rammeverk

Innhold

Læringsutbytte forutsetter at det blant annet undervises i og arbeides med følgende tema

  • Lesing og skriving det flerspråklige klasserommet
  • Arbeid med lesing og skriving for å lære
  • Utviklingsarbeid på egen skole

Det vil bli arbeidet både teoretisk og praksisrettet i samsvar med målene for læringsutbyttet. De didaktiske tema vil også inneholde tema som vurdering og tilpasset opplæring, inkludert det flerspråklige og flerkulturelle perspektivet.

Undervisnings- og læringsformer

Det vil være tre fysiske samlinger à to dager. De tre samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling mellom studentene.

Læringsplattformen Fronter benyttes til informasjon, fagstoff, oppgaver og innlevering av arbeidskrav. Det vil også være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må undervise i skolen på et/flere av trinnene 5-10 parallelt med studiet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det er fire arbeidskrav knyttet til det faglige arbeidet etter de første samlingene. Disse skal leveres innen gitte frister. Arbeidskravene inneholder undersøkelser, planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg med påfølgende refleksjonsnotat knyttet til teori og styringsdokumenter, samt andre didaktiske oppgavetyper, individuelle og i gruppe.
Studenten skal også arbeide med et utviklingsprosjekt knyttet til arbeidet med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet ved egen skole. Problemstilling knyttet til et utviklingsprosjekt skal leveres innen en gitt frist og deretter godkjennes av faglærer.

Tilbakemelding på arbeidskrav vil bli gitt både av faglærere og medstudenter. Mer detaljert beskrivelse vil bli gitt på samlingene.

Minst ett av arbeidskravene skal inkludere pedagogisk bruk av IKT.

Studenten må involvere ledelse og kollegaer ved sitt arbeidssted i arbeidet med arbeidskravene.

Alle arbeidskrav må være levert og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av to komponenter; fagtekst og muntlig eksamen

Individuell fagtekst
På grunnlag av gjennomført utviklingsprosjekt og godkjent problemstilling leverer kandidaten en fagtekst med en prosjektbeskrivelse begrunnet i teori og rammeverk, resultat og analyse, samt refleksjon. Kandidaten kan også få tilbakemelding av faglærer på førsteutkastet til fagtekst før denne bearbeides og leveres elektronisk. Innlevert tekst vurderes av faglærer og ekstern sensor.

Individuell muntlig eksamen på 30 minutter med utgangspunkt i emnets temaer og i innlevert fagtekst.

Muntlig eksamen vil virke justerende på foreløpig karakter på skriftlig del.
Det settes en samlet karakter i emnet etter karakterskala A – F.

Individuell fagtekst må være bestått før kandidaten kan fremstille seg til muntlig eksamen.

Evaluering av emnet

Fagansvarlig har ansvar for at det blir gjennomført emneevaluering.

Litteratur

Litteraturliste vil foreligge før studiestart:

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:13:26