Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden
Emneansvarlig:
Monica Nordbakke
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LSRGF214 Utvikling av regneferdighet og arbeid med nasjonale prøver (1.-7. trinn) (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Regning som grunnleggende ferdighet 1-7 (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

Våren 2017.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAPER:

Studenten

-              har kunnskap om god regneopplæring i ulike fag ut fra fagenes egenart

-              har kunnskap om ulike regnestrategier i matematikk

-              har kunnskap om hvilke regneferdigheter det er behov for i ulike fag og hvordan man tilegner seg disse

-              har kunnskap om hvilken betydning de andre grunnleggende ferdigheter har for regneferdighet i ulike skolefag

-              har kunnskap om den nasjonale prøven i regning og hvordan analyseverktøyet kan benyttes til videreutvikling av undervisning og tilpasset opplæring

-              har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i regning som grunnleggende ferdighet og elevers læring på barnetrinnet

-              har undervisningskunnskap knyttet til progresjonen i regning i rammeverket for grunnleggende ferdighet gjennom grunnskolen

-              har kunnskap om lærende organisasjoner som inkluderer veiledningskunnskap

 

FERDIGHETER:

Studenten

-              kan bruke regning som grunnleggende ferdighet i egen undervisning som redskap for læring i ulike fag

-              kan undervise etter prinsipper for god regneopplæring i ulike fag

-              kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser og argumenter

-              kan bruke de andre grunnleggende ferdighetene som redskap til å utvikle regneferdigheter

-              kan støtte elevene i regneprosesser i matematikkfaget som gir økt forståelse i ulike fag

-              kan analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder fra ulike perspektiver på kunnskap og læring

-              kan benytte nasjonale prøver i regning i alle fag i kartlegging av elever og som verktøy for tilpasset opplæring

-              kan benytte kartleggingsresultater til å følge opp undervisningen og arbeide for videreutvikling av undervisning i ulike fag

-             har ferdigheter i veiledning av kolleger

 

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten

-              blir bevisstgjort på betydningen av regning på fagets premisser

-              har forståelse for regningens betydning som allmenndannende og dens samspill med alle skolefag

-              har innsikt i den rollen som regning som grunnleggende ferdighet har innenfor andre fag og i samfunnet for øvrig

-              har innsikt i den betydningen regning som grunnleggende ferdighet har for deltakelse i et demokratisk samfunn

-              utvikler et overblikk over regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

-              kan være ressursperson i regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Innhold

Regning i matematikkfaget og arbeid med nasjonale prøver vil vektlegges dette emnet.

 Tema som inngår i emnet:

-              Innholdet i god regneopplæring og hvilken betydning det vil ha i de ulike fagene

-              Utvikling av regnestrategier og hvordan det kan påvirke alle fag

-              Ulike arbeidsmåter og oppgavetyper

-              Problemløsende og utforskende arbeidsmåter som kan videreføres til regning i alle de andre fagene.

-              Den nasjonale prøven i regning

Undervisnings- og læringsformer

Det vil være tre fysiske samlinger à 2 dager. De tre samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; forelesning, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling.

Læringsplattformen Fronter benyttes til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. Det vil være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må undervise på barnetrinnet parallelt med studiet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Etter to av samlingene skal studentene besvare oppgaver med didaktisk og undervisningsutviklende innhold i tilknytning til emnet. Resultatet av dette arbeidet vil følges opp med framlegg og erfaringsdeling på neste samling.

Studenten må involvere ledelse og kollegaer ved sitt arbeidssted i arbeidet med arbeidskravene.

For at studenten skal kunne framstille seg til eksamen må arbeidskravene være godkjent senest 3 uker før eksamen. Studenter som ikke får deltatt med fremlegg på fastsatt samling, får tildelt nytt tidspunkt for fremlegget.

Eksamen

Deleksamen med en individuell fagtekst og muntlig gruppefremlegg

Deleksamen 1:

Individuell fagtekst:

På grunnlag av godkjent problemstilling knyttet til den nasjonale prøven i regning som grunnleggende ferdighet ved egen skole leverer studenten en fagtekst med prosjektbeskrivelse bestående av opplegg og tiltak, resultat og analyse, begrunnet i teori og styringsdokumenter, samt tilhørende refleksjon. Fagteksten skal inneholde 3000 ord (10 %) og leveres på anvist elektronisk plattform. Innlevert tekst vurderes av faglærer og ekstern sensor.

Det benyttes gradert bokstavkarakter på en skala A - F, der A er beste og E dårligste bestått karakter. F betyr ikke bestått.

Deleksamen 2:

Det vil avholdes et muntlig gruppeframlegg, på inntil 45 minutters varighet.  En detaljert beskrivelse gis ved oppstarten av emnet. Framlegget vurderes til bestått eller ikke bestått.  Det benyttes ekstern sensur.


Begge deleksamener må være bestått for at det skal gis bestått karakter i emnet.

Ved ikke bestått på deleksamen 1, kan fagteksten omarbeides én gang på basis av samme problemstilling.

Ved ikke bestått på deleksamen 2, vil studenten ved nytt forsøk innpasses i en ny gruppe ved neste ordinære eksamensgjennomføring.

Ved forsøk på forbedring av karakter må ny fagtekst leveres og ny problemstilling avtales og godkjennes.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studiet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten på studiet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 1. juli 2016.

 • Hinna, Rinvold & Stølen (2012). QED 1-7 bind 1. Kristiansand: Høyskoleforlaget
 • Skovholt, K (red) (2014). Innføring i grunnleggende ferdigheter. Praktisk arbeid på fagenes premisser. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Utdanningsdirektoratet:
  • Prinsipper for god regneopplæring
   http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/regning/#110655
  • Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.
   http://www.udir.no/Upload/larerplaner/lareplangrupper/RAMMEVERK_grf_2012.pdf?epslanguage=no
  • Teoretisk bakgrunnsdokument for regning på ungdomstrinnet
   http://www.udir.no/globalassets/filer/laring-trivsel/grunnleggende-ferdigheter/revidert-bakgrunnsdokument-endelig.pdf
  • Undervisningsopplegg til regning i ulike fag
   http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/regning/#119328
 • Kunnskapsløftet
 • Kompendium
 • Utdelt materiale
 • Fagstoffet som utvikles i løpet av studiet
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:13:27