Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Thor-David Halstensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HVPAR10313 Akuttmedisin 2 (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Paramedic.

Absolutte forkunnskaper

Bestått emnene HVPAR10113 Akuttmedisin 1 og HVPAR10213 Etikk, jus og kommunikasjon.

Undervisningssemester

3. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten

 • har kunnskap om patofysiologiske prosesser innenfor indremedisinske, geriatriske, infeksjonsmedisinske, hematologiske, immunologiske, psykiatriske og pediatriske problemstillinger
 • har kunnskap om behandling av lidelser innenfor indremedisinske, geriatriske, infeksjonsmedisinske, hematologiske, immunologiske, psykiatriske og pediatriske problemstillinger.
 • kjenner til relevant og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter
Studenten kan

 • gjennomføre en strukturert undersøkelse av barn
 • gjennomføre en strukturert undersøkelse av den geriatriske pasienten
 • gjennomføre et strukturert anamneseopptak av andre relevante målgrupper
 • gjennomføre smitteverntiltak og andre hygieniske tiltak i ambulansetjenesten
 • utføre og beherske selvstendige tiltak i akutte og mindre akutte situasjoner, slik at livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes innenfor medisinske tilstander

Generell kompetanse
Studenten

 • har en dypere forståelse for utfordringer og særtrekk ved pasienter med kronisk sykdom i yngre og eldre aldersgrupper
 • har en bred refleksjonsevne og forståelse for helsetjenesten i hele sin bredde, og hvilken rolle man som ambulansearbeider spiller i denne når det ikke er opplagt at pasienten skal til en bestemt del av helsetjenesten
 • har evne til å reflektere over den store diagnostiske utfordringen allmennmedisinske problemstillinger har, og hvor grensen går mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • kan formidle sentralt fagstoff innenfor akuttmedisin både skriftlig og muntlig til kollegaer, samarbeidende instanser og allmennheten
 • kan utføre arbeidet etisk og juridisk forsvarlig

Innhold

 • Sykdom og skade i
  • hjerne og sentralnervesystemet
  • fordøyelseskanalen
  • nyrer og urinveier
  • blod og beinmarg
  • det endokrine systemet
 • Svangerskap, obstetrikk og gynekologi
 • Allergi og anafylaksi
 • Infeksjoner og smittevern
 • Forgiftninger
 • Psykiatri
 • Pediatri
 • Geriatri
 • Pasienter med spesielle utfordringer
  • Kroniske sykdommer
  • Rusmisbrukere
 • Intensivbehandling
 • Anestesiologi

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert som samlinger, tilsammen 12 dager. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.

Arbeidsomfang

Ca. 420 timer.

Praksis

Minimum en ukes hospitering i helsetjenesten, med relevans for å oppnå ferdighetsmål. Hospiteringen kan helt eller delvis erstattes med simulering.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 85 % tilstedeværelse i samlingene på høgskolen
 • 80 % tilstedeværelse v/ hospitering
 • Innleveringer:
  • to skriftlige innleveringer
  • ett refleksjonsnotat fra hospiteringen / simuleringen

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Skriftlige arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides inntil to ganger.

Godkjente arbeidskrav er gyldige samme periode som studieplanen.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen, fire timer. Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel A-F.

 

Sensorordning

Intern og ekstern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Med forbehold om endringer frem til semesterstart.

Ca 760 sider

Sanders' Paramedic Textbook (UK edition - adapted from Mosbys Paramedic textbookThird Edition by, Mick J.Sanders). Mosby Elsevier.

Part One: Sum ca. 60 sider
Chapter 1-3 EMS, etikk, jus, HMS og skadeforebygging  

Part Two: Sum ca. 100 sider
Chapter 4 Approaches to Assement
Chapter 5 Communication System to EMS
Chapter 6 Therapeutic Communication
Chapter 7 Patient Assessment
Chapter 8 History Taking
Chapter 9 Techniques of Physical Examination
Chapter 10 Differential Impressions and Clinical Decision Making
Chapter 11 Documentation and Record Keeping

Part Four
Chapter 13 Airway Management and Ventilation     Sum ca. 45 sider

Part Five: Sum ca. 180 sider
Chapter 16 Neurology
Chapter 17 Endocrinology
Chapter 18 Allergies and Anaphylaxis
Chapter 19 Gastroenterology
Chapter 20 Urology
Chapter 21 Toxicology
Chapter 22 Hematology
Chapter 23 Environmental Conditions
Chapter 24 Infectious and Communicable Diseases
Chapter 25 Assessment and Management of Beh.. 

Akuttmedisinsk sykepleie (3.utgave, Gyldendal) Sum ca. 20 sider
Kapittel 4.1 Akutt psykiatri

Part Seven: Sum ca. 35 sider
Chapter 35 Gynecology
Chapter 36 Obstetrics                

Part Eight: Sum ca. 80 sider
Chapter 37 Care of the newborn
Chapter 38 Peadiatrics
Chapter 40 Abuse and Neglect
Chapter 41 Community Care: Long-Term Health

Akuttmedisinsk sykepleie (3.utgave, Gyldendal)
Del 4. Sum ca 10 sider
Kapittel 4.2 Akutte tilstander hos barn       

Geriatri- En medisinsk lærebok: Torgeir Bruun Wyller

Del 1: Sum ca. 15 sider
Kapittel 1 Hva er Geriatri
Kapittel 2 Biologisk aldring
Kapittel 3 Kunnskapsgrunnlaget i geriatrien

Del 2: Sum ca. 70 sider
Kapittel 5 Organrettede og generelle symptomer
Kapittel 6 Kognitiv svikt
Kapittel 7 Fall og falltendens
Kapittel 8 Dehydrering, hypovolemi og elektrolyttforstyrrelser
Kapittel 9 Underernæring og dårlig appetitt
Kapittel 10 Dyspnoe
Kapittel 11 Ødemer
Kapittel 12 Smerte
Kapittel 13 Vannlatingsforstyrrelser
Kapittel 14 Søvnforstyrrelser
Kapittel 15 Syns og hørselsproblemer

Del 3: Sum ca. 15 sider
Kapittel 16 Generell medisinsk undersøkelser

Del 4: Sum ca. 25 sider
Kapittel 30 Legemidler

Del 5: Sum ca 110 sider
Kapittel 37 Demenssykdommer
Kapittel 38 Delirium
Kapittel 39 Hjerneslagsykdommer
Kapittel 40 Infeksjoner
Kapittel 41 Hjertesykdommer
Kapittel 42 Lungesykdommer
Kapittel 43 Nyresykdommer og nyresvikt
Kapittel 46 Parkinsonisme og Parkinsons sykdom
Kapittel 54 Depresjon

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:13:30