Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Petter Andre Arvesen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HVPBU10113 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge (60 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Deltagelse i emne HVPBU10517 Kompetanse- og tjenesteutvikling (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

 • inngående kunnskap om reaksjoner og symptomer på psykososiale problemer og psykisk uhelse hos barn og ungdom.
 • inngående kunnskap om ulike risikofaktorer for utvikling av psykososiale problemområder.
 • omfattende kunnskap om, og kan benytte ulike perspektiver på, barndoms- og ungdomskultur.
 • kunnskap om psykiatriske diagnoser og diagnostikk.

Ferdigheter
Studenten kan

 • utvikle strategier som fremmer god psykisk helse hos barn, ungdom og deres familier.
 • anvende klassifikasjon og psykiatrisk diagnostikk av barn og ungdom, bruksområder, utfordringer og fagetiske dilemmaer.

Generell kompetanse
Studenten kan

 • anvende sine kunnskaper om barn og ungdoms psykiske helse, de historiske utviklingslinjer, nåtidige problemstillinger og framtidige utfordringer i refleksjon knyttet til eget arbeid.
 • analysere de samfunnsskapte utfordringene med betydning for psykisk helse.

Innhold

Hovedtema i emnet er:

           - Barns og unges psykiske helse
           - Ulike risikofaktorer for utvikling av psykososiale problemer
           - Tegn på psykososiale problemer og psykisk uhelse hos barn og unge
           - Perspektiver på barndom, ungdom og kultur
           - Trivsel og forhold som fremmer god psykisk helse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert som 3-4 samlinger á 2-4 dagers varighet (tilsammen ca. 8-10 dager). Undervisningen foregår på dagtid og er basert både på tradisjonell undervisning og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper. Studentenes egne yrkeserfaringer trekkes inn i undervisningen. Som undervisnings-/læringsform er problembaserte læringsprinsipper lagt til grunn.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsinnsats for studenten: ca 520 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 80 % tilstedeværelse i samlinger på høgskolen.
  Ved fravær ut over 20 % må studenten levere og få godkjent skriftlig oppgave som synliggjør kompetanse på de områder som ikke er dekket ved deltagelse i samlingene. Fravær ut over 30 % kan ikke tas igjen ved skriftlig dokumentasjon og blir ikke godkjent.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen. Varighet: 14 dager 
Oppgaven skal ha et omfang på 3000 ord (+/- 10 %).
Nærmere kriterier for oppgaven gis av faglærer.

Karakterregel: A-F.

Plagiatkontroll
Skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 26. juni 2018. 

Borge, A. I. H. (2010). Resiliens: Risiko og sunn utvikling: Gyldendal Akademisk.

Brottveit, G. (2018). Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder: om å arbeide forskningsrelatert. Oslo: Gyldendal akademisk.

Eide, K. (2012). Barn på flukt: Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger: Gyldendal Akademisk.

Frønes, I. (2011). Moderne barndom (3. utg. ed.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Hertz, S., & Glomnes, J. J. (2011). Barne- og ungdomspsykiatri: nye perspektiver og uante muligheter. Oslo: Gyldendal akademisk.

Seland, M. (2010). Barndomsforskning i dag: med særlig vekt på "Politics of childhood". Barn, 28(2010)nr. 2, 65-79.

Skærbæk, E., Nissen, M., & Sjödahl, A. (2014). Psykososialt arbeid: fortellinger, medvirkning og fellesskap. Oslo: Gyldendal akademisk.

Straand, S. (2011). Samhandling som omsorg: tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Kommuneforl.

Ulland, E., & Thorød, A. B. (2015). Psykisk helse: nye arenaer, aktører og tilnærminger. Oslo: Universitetsforl.

Selvvalgte fag og forskningsartikler i et omfang av ca. 150 sider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 03:29:35