Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Gudrun Brottveit
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HVPBU10415 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge (60 studiepoeng).

Med forbehold om endringer frem til semesterstart.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emne HVPBU10113 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne (20 studiepoeng) og HVPBU10315 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn, ungdom og unge voksne (10 studiepoeng), samt deltagelse i HVPBU10517 Kompetanse- og tjenesteutvikling (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

 • avansert kunnskap om ulike arbeidsformer innen psykososialt arbeid med barn, unge og deres familier og spesialisert innsikt i et avgrenset, selvvalgt område.
 • kunnskap om nye områder innenfor psykososialt arbeid med barn og unge.
 • kunnskap om faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. 

Ferdigheter
Studenten kan

 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsteoretiske rammer.
 • bruke relevante teorier og metoder for utvikling innen området psykososialt arbeid med barn og unge på en selvstendig måte.
 • anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter for å styrke det psykososiale arbeidet med barn, unge og deres familier. 

Generell kompetanse
Studenten kan

 • analysere relevante fag-, yrkes-, og forskningsetiske problemstillinger innen psykososialt arbeid med barn og unge.
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.
 • arbeide selvstendig og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet psykososialt arbeid med barn og unge, både med andre spesialister og til allmennheten.

Innhold

Hovedtemaer i emnet er:

 • ulike arbeidssteder og -måter med barn og unge med psykiske problemer
 • bruk av aktivitet, lek og kunst i psykososialt arbeid med barn og unge
 • psykososialt arbeid i skolen
 • samtale og arbeide med risikoutsatt barn, ungdom og deres familier
 • om kriser, mekling og konflikthåndtering

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert som 3-4 samlinger á 2-4 dagers varighet (tilsammen ca. 8-10 dager), på dagtid. Undervisningen er basert på forelesninger og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper. Studentenes egne yrkeserfaringer og problembaserte læringsprinsipper benyttes, og danner grunnlaget for gruppeveiledningen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 80 % tilstedeværelse i samlinger på høgskolen
  Ved fravær ut over 20 % må studenten levere skriftlig oppgave som synliggjør kompetanse på de områder som ikke er dekket ved tilstedeværelse. Fravær ut over 30 % kan ikke tas igjen ved skriftlig dokumentasjon.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen. Varighet: 14 dager
-
oppgave ,4000 ord (+/- 10 %), etter kriterier gitt av faglærer.
Oppgaven skal være knyttet til sentrale problemstillinger i emnet og til egen yrkespraksis.

Oppgaven vurderes etter karakterregel A-F, hvor A-E er bestått karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 1.juni 2017. Med forbehold om endringer.

Eide, Gunnar og Rohde, Rolf. (2009) Sammen så det hjelper: Metoder i samtaler med barn, ungdom og familier. Bergen: Fagbokforlaget.

Follesø, R., Halås, C. T., & Anvik, C. H. (2016). Sett, hørt og forstått? : om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner. Oslo: Universitetsforlaget. (kap 1 og 2, 45 sider)

Gamst, K. T. (2011). Profesjonelle barnesamtaler: å ta barn på alvor. Oslo: Universitetsforlaget. (307 sider)

Holmgren, A. K. (2006). Om narrativ terapi med unge - og hvordan man kommer videre, når svaret er «det ved jeg ikke». Fokus på familien(03 VL). (15 sider)

Kristensen, K.-L., & Mørck, L. (2016). ADHD medication and social self-understanding. A Journal of Education and Development, 31(1), 43-59. doi:10.1007/s10212-014-0226-5 (16 sider)

Lundby, Geir (red.) (2009). Terapi som samarbeid: om narrativ praksis. Oslo: Pax forlag.

Rambøl Hansen, H. (2016). Parentes metoden. Tænkestrategier mod mobning. Dalfolo.           (88 sider)

Skærbæk, E & M. Nissen (2014): Psykososialt arbeid: fortellinger, medvirkning og fellesskap. Oslo: Gyldendal akademisk. (kap. 2, 3, 6 og 9 - 55 sider)

Straand, S. (2011). Samhandling som omsorg: tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Kommuneforlaget. (kap. 3 og 4, - 43 sider)

Øverlien, C, (2012).Vold i hjemmet - barns strategier. Oslo Universitetsforlaget. (238 s)

I tillegg kommer 300 sider selvvalgte forskningsartikler relaterte til emnets tema og problemstillinger knyttet til egen praksis. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 03:29:36