Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Gudrun Brottveit
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HVPBU10419 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge (60 studiepoeng).

Med forbehold om endringer frem til semesterstart.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emne HVPBU10113 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne (20 studiepoeng) og HVPBU10315 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn, ungdom og unge voksne (10 studiepoeng), samt deltagelse i HVPBU10517 Kompetanse- og tjenesteutvikling (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om teorier og forståelsesmåter i psykososialt arbeid
 • avansert kunnskap om ulike tilnærmingsmåter i psykososialt arbeid med barn, unge og deres familier
 • kunnskap om faglige problemstillinger og psykososiale praksiser med utgangspunkt i fagområdets tradisjoner, egenart og samfunnsmandat

Ferdigheter

Studenten kan

 • forholde seg til det psykososiale kunnskapsgrunnlaget
 • gjøre bruk av relevante teorier og metoder i psykososialt arbeid med barn og unge på en selvstendig måte
 • anvende ny kunnskap og ferdigheter for å gjennomføre prosjekter for å styrke det psykososiale arbeidet med barn, unge og deres familier

Generell kompetanse

Studenten kan

 • arbeide selvstendig og har forståelse for faglige problemstillinger innenfor fagområdet tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge
 • arbeide i tverrfaglige prosjekter
 • analysere relevante problemstillinger innen psykososialt arbeid med barn og unge

Innhold

Hovedtemaer i emnet er:

 • hva innebærer psykososial kompetanse
 • ulike psykososiale praksiser i møte med barn og unge med psykiske problemer
 • samarbeid i psykososialt arbeid
 • ulike praksiser i psykososialt arbeid
 • samtale med risikoutsatt barn, ungdom og deres familier

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert som 3-4 samlinger á 2-4 dagers varighet (tilsammen ca. 8-10 dager), på dagtid. Undervisningen er basert på forelesninger og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper. Studentenes egne yrkeserfaringer, faglige utviklingsbehov og problembaserte læringsprinsipper benyttes. Dette danner grunnlaget for studentenes utviklingsprosjekter og gruppeveiledningen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 80 % tilstedeværelse i samlinger på høgskolen.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave 3400 ord (+/- 10%).

Nærmere kriterier for oppgaven gis av faglærere. Karakterregel: A-F

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 1.juni 2017. Med forbehold om endringer.

Eide, Gunnar og Rohde, Rolf. (2009) Sammen så det hjelper: Metoder i samtaler med barn, ungdom og familier. Bergen: Fagbokforlaget.

Follesø, R., Halås, C. T., & Anvik, C. H. (2016). Sett, hørt og forstått? : om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner. Oslo: Universitetsforlaget. (kap 1 og 2, 45 sider)

Gamst, K. T. (2011). Profesjonelle barnesamtaler: å ta barn på alvor. Oslo: Universitetsforlaget. (307 sider)

Holmgren, A. K. (2006). Om narrativ terapi med unge - og hvordan man kommer videre, når svaret er «det ved jeg ikke». Fokus på familien(03 VL). (15 sider)

Kristensen, K.-L., & Mørck, L. (2016). ADHD medication and social self-understanding. A Journal of Education and Development, 31(1), 43-59. doi:10.1007/s10212-014-0226-5 (16 sider)

Lundby, Geir (red.) (2009). Terapi som samarbeid: om narrativ praksis. Oslo: Pax forlag.

Rambøl Hansen, H. (2016). Parentes metoden. Tænkestrategier mod mobning. Dalfolo.           (88 sider)

Skærbæk, E & M. Nissen (2014): Psykososialt arbeid: fortellinger, medvirkning og fellesskap. Oslo: Gyldendal akademisk. (kap. 2, 3, 6 og 9 - 55 sider)

Straand, S. (2011). Samhandling som omsorg: tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Kommuneforlaget. (kap. 3 og 4, - 43 sider)

Øverlien, C, (2012).Vold i hjemmet - barns strategier. Oslo Universitetsforlaget. (238 s)

I tillegg kommer 300 sider selvvalgte forskningsartikler relaterte til emnets tema og problemstillinger knyttet til egen praksis. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 14:26:19