Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Petter Andre Arvesen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
2 år

HVPBU10517 Kompetanse og tjenesteutvikling (Høst 2018–Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (60 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Deltagelse i emne HVPBU10113

Undervisningssemester

1.- 4. semester (høst-vår-høst-vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har inngående kunnskap om utvikling av kunnskap, tjenestetilbud, samt faglig og personlig kompetanse innen psykososialt arbeid med barn og unge.
 • kan gjøre rede for ulike metoder for utvikling av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i praksis og forholdet mellom disse.

Ferdigheter
Studenten kan

 • analysere eksisterende teorier, metoder, fortolkninger og praksisformer innen psykososialt arbeid med barn og unge.
 • gjennomføre et selvstendig utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med aktuelle etiske normer.

Generell kompetanse
Studenten kan

 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor psykososialt arbeid, både med spesialister og til allmenheten.
 • bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser i utvikling av tjenestetilbudet til barn unge.

Innhold

Emnet fokuserer på utvikling av kunnskap, tjenestetilbud, faglig og personlig kompetanse. Oppmerksomheten skal være rettet mot utvikling av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i praksis og forholdet mellom disse. Refleksjon og veiledning knyttet til egen praksis og konkrete utviklingsprosjekter er sentralt i emnet.

En forutsetning for å kunne avlegge eksamen i emnet er at studenten har bestått de øvrige emnene i studiet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet Kompetanse og tjenesteutvikling går over alle fire semestre, parallelt med studiets øvrige emner, og er knyttet til deltagelse i studie- og veiledningsgrupper (se studieplanens avsnitt Studiets oppbygging og innhold).

Veiledningen fokuserer på studentenes egne erfaringer, som grunnlag for videreutvikling av studentenes yrkesutøvelse. Problembaserte læringsprinsipper er sentrale. Veiledningsgruppene samles 3-4 ganger pr. semester (12-16 samlinger i løpet av studiet). Gruppeinndeling gjøres med fokus på tverrfaglighet.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsinnsats for studenten: ca 400 timer

Praksis

Praksis går over alle fire semestre og studenten skal gjennomføre minimum 300 timer praksis pr. år (ca.1 dag pr. uke i 8 mnd. pr. år). Praksisplass kan være egen arbeidsplass eller et egnet praksissted som studenten finner selv, eller etter anbefaling av fagansvarlig.

Problemstillinger og tema som behandles i undervisningen skal ha en nær tilknytning til studentenes praksis (yrkesutøvelse) og / eller erfaringer fra praksis.

Veiledning på studentenes yrkesutøvelse gjennomføres i tverrfaglige grupper, med mål om å styrke samarbeidet innad i en avdeling / institusjon og mellom forvaltningsnivå. Gruppeveilederne har inngående kjennskap til det psykososiale yrkes-  / fagfeltet, og det forutsettes tett samarbeid med fagansvarlige lærere.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 80 % tilstedeværelse i samlinger på høgskolen.
  Ved fravær ut over 20 % må studenten levere og få godkjent skriftlig oppgave som synliggjør kunnskap på de områder som ikke er dekket ved tilstedeværelse. Fravær ut over 30 % kan ikke tas igjen ved skriftlig dokumentasjon og blir ikke godkjent.

 • Minimum 300 timer praksis pr. år (se Praksis).
 • Innlevering av 2 refleksjonsnotat på maksimalt 500 ord
  Første semester - innlevering av notat med forventninger til utdanningen og målsettinger for egen faglig utvikling.
  Fjerde semester - innlevering av notat med vurdering av eget faglig utbytte fra utdanningsløpet.

 • Deltagelse på seminar hvor en prosjektskisse på 1000-1500 ord presenteres.

Skriftlige arbeidskrav må leveres innen nærmere fastsatte frister. Skriftlige arbeidskrav som vurderes til "ikke godkjent" kan omarbeides inntil to ganger. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell fagartikkel fra studentens utviklingsprosjekt, maks 6000 ord.

Karakterregel: Bestått/Ikke-bestått.

Sensorordning

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 25. juni 2018.

1000 sider selvvalgt fag- og forskningslitteratur relatert til emnets tema/problemstillinger og knyttet til egen praksis.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 03:29:37