Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden
Emneansvarlig:
Pål Jom
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LSKMAT1Y18 Tall og algebra for yrkesfaglærere (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Matematikk for yrkesfaglærere 11.-13. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 stp.)

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskravet til studiet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen utover opptakskravet til studiet.

Undervisningssemester

Høst 2018.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med på 1P-Y (11.-13. trinn), tall og algebra i digitale omgivelser.
 • har kunnskap om vanlige interaksjonsmønster og kommunikasjon knyttet til matematikkundervisning i yrkesfagklasser i emnet tall og algebra.
 • har undervisningskunnskap om betydningen av regning som grunnleggende ferdighet i yrkesfagene.
 • har kunnskap om å uttrykke seg muntlig, lese og uttrykke seg skriftlig og kunne bruke digitale verktøy i emnet tall og algebra.
 • har kunnskap om et bredt metoderepertoar for undervisning i det matematikk emnet tall og algebra, og arbeidsmetoder i digitale omgivelser, med digitale læremidler og læringsressurser med tanke på relevans og motivasjon for yrkesfagelever.

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på 1P-Y, innenfor emnet tall og algebra, med fokus på variasjon og elevaktivitet, forankret i forskning, teori og praksis i digitale omgivelser, samt  relevans og motivasjon for elever i yrkesfaglige program.
 • har gode praktiske ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon i emnet tall og algebra, og kompetanse til å fremme slike ferdigheter og motivasjon hos elevene.
 • kan kartlegge, analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder særlig knyttet til tall og algebra for 1P-Y.
 • kan fremme den enkelte elevs læringslyst, motivasjon og tro på egne muligheter for å lære, skape, samhandle og dele i digitale omgivelser.

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for matematikkfagets betydning, og spesielt emnet tall og algebra, som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi, yrkesliv og samfunnsutvikling.
 • har innsikt i matematikkfagets rolle, og spesielt emnet tall og algebra, innenfor det utdanningsprogrammet man underviser i på yrkesfag og i samfunnet og arbeidslivet for øvrig.
 • har innsikt i matematikkfagets betydning og relevans, spesielt emnet tall og algebra, for deltakelse i et demokratisk samfunn.

Innhold

Det matematikkfaglige arbeidet vil være sentrert omkring 1P-Y matematikk (trinn 11.-13.), spesielt tall og algebra. Der inngår:

 • Gjøre overslag og regne praktiske oppgaver.
 • Grafiske framstillinger.
 • Forenkle flerleddet uttrykk og ligninger, av første og andre grad.
 • Formler som gjelder dagligliv og yrkesliv.
 • Regne med forhold, prosent, prosentpoeng, vekstfaktor.
 • Proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger.
 • FYR: Jobbe og dele på NDLA.no.

Dette knyttes nært til praktisk tilrettelegging av undervisning, til det å forstå og beskrive elevenes måter å bruke matematikk på, og til elevenes utvikling av matematiske forståelse.

Det matematikk-didaktiske arbeidet vil gi studentene innsikt og kompetanse i å planlegge, gjennomføre, reflektere over og vurdere undervisning med tanke på bred utvikling av elevers faglige kompetanse. Analoge og digitale fagmetodiske problemstillinger inngår som en viktig del av studiet, som det å bruke og drøfte ulike læringsmiljøer, undervisningsmetoder, hjelpemidler, lærebøker.

Der inngår:

 • Kommunikasjon i matematikk, ulike modeller, språk av 1. og 2. orden.
 • Å uttrykke seg muntlig og skriftlig i matematikk; å begrunne, argumentere og utføre enkle bevis.
 • Overgang fra ungdomsskole og videregående innenfor de relevante fagområdene.
 • Kartlegging, tiltak og vurdering.
 • Problemløsning og undersøkende virksomhet.
 • Bruk av digitale verktøy og arbeidsmåter i undervisning og vurdering.
 • FYR - NDLA.no.

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger á en dag høsten 2018. Hver dag er på 6 timer og varer fra kl 09:00 til 15:00. Det benyttes elektronisk læringsplattform mellom samlingene. Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring.

En vesentlig del av læringen er knyttet til erfaringsdeling og relasjonskompetanse. Slike ferdigheter og kompetanse kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med blant annet medstudenter og lærere og ved tilstedeværelse i undervisningen.

 

Arbeidsomfang

Ca. 400 timer. 

Praksis

Ingen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 80 % deltakelse på undervisningen.
 • Retteoppgaver - Faglige og didaktiske oppgaver som gjøres underveis i studiet. Det må leveres 4 av 6 Retteoppgaver. Hver Retteoppgave må være på minst 2 sider.
 • Rapport om Flipped Classroom i forbindelse med planlegging og gjennomføring av undervisning. En individuell, skriftlig oppgave som leveres og vurderes av faglærer. Rapporten skal være på maksimalt 10 sider.

Arbeidskravene skal leveres til fastsatte frister og må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 5 timer.

Tillatte hjelpemidler: LK06, Kalkulator, Egenprodusert regelbok på maks 5 A4-ark, dvs 10 A4-sider.

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til F. 

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Oppdatert litteraturliste vil foreligge innen 1. juni 2018.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 03:35:17