Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden/delvis nettbasert
Emneansvarlig:
Ingebjørg Merete Mellegård
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

SFVSSK117 Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon (1.-7.trinn) (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP

Etter fullført emne har studenten:

 • kunnskap om Kunnskapsløftet samt gjeldende og kommende Læreplan i engelsk
 • kunnskap om språklæringsteorier, flerspråklighet, metoder og prinsipper for barns språklæring 
 • kunnskap om begynneropplæringen i engelsk i et andrespråksperspektiv
 • grunnleggende kunnskap om det engelske språket: lydsystem, intonasjon, grammatiske strukturer, vokabular, metaspråk, forskjeller og likheter mellom norsk og engelsk
 • innsikt i egen språklæring og egne læringsstrategier
 • kunnskap om hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier, kulturelle konvensjoner for språkbruk, oppbygging av ulike typer tekster, normer for akademisk tekstproduksjon og kildebruk
 • forståelse for sin rolle som språklærer, språkmodell og klasseleder i et språkfremmende læringsmiljø
 • kunnskap om tilpasset språkopplæring for de ulike aldersgruppene og den enkelte elev
 • innsikt i og verktøy for å reflektere over egen undervisningspraksis
 • kunnskap om relevant faglitteratur, forskning og utviklingsarbeid innenfor språklæring

FERDIGHETER

Etter fullført emne kan studenten:

 • anvende Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk i sin undervisningspraksis
 • anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til Læreplan i engelsk
 • bruke engelsk sikkert og funksjonelt i forskjellige situasjoner og i ulike typer tekster samt videreutvikle egen språkferdighet
 • være en god språkmodell og bruke engelsk kommunikativt og tilpasset målgruppen og den enkelte elev
 • legge til rette for at eleven utvikler sin språkferdighet og bruker språket kommunikativt samt lærer hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier og ser nytteverdien av å lære engelsk
 • legge til rette for at eleven utvikler sin språkbevissthet og ser sammenhenger mellom engelsk, morsmål og andre språk
 • reflektere over egen undervisningspraksis og anvende relevant faglitteratur og forskning i profesjonsutøvelsen

GENERELL KOMPETANSE

Etter fullført emne kan studenten:

 • anvende faglige, språklige og fagdidaktiske kunnskaper inn i en helhetlig engelskopplæring i samsvar med Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk
 • utvise holdninger som er tjenlige for å undervise i engelsk på 1.-7. trinn ved å være seg bevisst sin rolle som språkmodell, tilrettelegger og veileder i tråd med skolens etiske grunnverdier
 • utvise selvstendighet og evne til analyse av og refleksjon over egen undervisningspraksis og ta i bruk ny kunnskap
 • bidra til fagfellesskapet med faglig og fagdidaktisk utvikling basert på relevant teori, faglitteratur og forskning innenfor språkopplæring, og slik være en ressurs ved egen arbeidsplass 

Innhold

Emnet SFVSSK117 Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon danner det faglige fundamentet for videre arbeid i emnet SFVGRLF115 Grunnleggende ferdigheter. Emnet er knyttet til hovedområdene Språklæring, Muntlig kommunikasjon og Skriftlig kommunikasjon i Læreplan i engelsk i KunnskapsløftetDet legges vekt på å få innsikt i egen språklæring og kunnskap om barns språklæring. Læreren skal kjenne seg trygg som språkbruker og språkmodell for å kunne skape et stimulerende læringsmiljø hvor elevene deltar aktivt i sin egen læring. Videreutvikling av fagdidaktisk refleksjoner og profesjonsfaglig digital kompetanse er en integrert del av emnet. Gjennom hele emnet legges det stor vekt på å utvikle studentens egen muntlig og skriftlig språkferdighet. Å kunne vurdere egen språkbruk og egne læringsbehov samt velge egnede strategier og arbeidsmåter er viktig for språkutviklingen.

Emnet tar utgangspunkt i studentens erfaring fra klasserommet for å stimulere til bevisstgjøring og videreutvikling av egen undervisningspraksis.

Emnet har følgende innhold:

 • Kunnskapsløftet og grunnleggende prinsipper og kompetansemål i gjeldende og kommende Læreplan i engelsk
 • teorier om språklæring og anvendelse av metoder innenfor engelskopplæringen, barns språklæring og læringsstrategier i et andrespråksperspektiv
 • utvikling av kunnskap om språket, språkbruk og innsikt i egen språklæring og egne læringsstrategier
 • rollen som språklærer
 • valg og organisering av aktiviteter i engelskopplæringen for å utvikle et språkstimulerende læringsmiljø som for eksempel kommunikative aktiviteter
 • øving i språkbruk gjennom lytting, lesing, skriving, forberedt muntlig produksjon og spontan muntlig samhandling tilpasset mottaker og situasjon
 • øving i uttale, intonasjon og innføring i lydskrift
 • utvikling av hensiktsmessig ordforråd, idiomatikk og grammatiske strukturer
 • utvikling av verktøy for refleksjon over egen undervisningspraksis
 • anvendelse av relevant faglitteratur, forskning og utviklingsarbeid innenfor språkopplæringen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet går over ett semester og er delvis organisert som samlinger og delvis nettbasert. Det vil være 3 samlinger à 2-3 dager lagt til Høgskolen i Østfold, Halden. Høgskolens læringsplattform benyttes, og det gis opplæring i bruk av denne. Andre digitale verktøy for kommunikasjon, undervisning og veiledning anvendes også.

Selvstudium, individuelt og i grupper, er en vesentlig arbeidsform samt utprøving av tilegnet kunnskap i klasserommet med egne elever, presentasjoner for medstudenter og utveksling av erfaringer. Det legges vekt på å skape et læringsmiljø der studentene kan samarbeide og slik bli aktive bidragsytere i et fagfellesskap.Arbeidskravene (se pkt. Arbeidskrav nedenfor) danner grunnlag for individuell veiledning og tilbakemelding. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 420 timer i alt på dette emnet.

Praksis

Praksisnære komponenter er integrert i emnet, og lærere som tar dette emnet bør undervise i engelsk (evt. må ha slik tilgang) parallelt med studiet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Før studenten kan framstille seg til eksamen må arbeidskravene spesifisert nedenfor være levert og/eller utført innen fastsatt frist gitt i semesterplanen og godkjent av faglærer senest 3 uker før eksamen. Oppgavene forutsettes levert til fastsatt tid for å få rett til veiledning. 

 • Arbeidsmappe med 4 tekster (individuell, skriftlig). Tekstene spesifiseres i semesterplanen.
 • Oppgavesett i grammatikk og fonetikk (individuelt, skriftlig og muntlig).
 • Arbeid med faglitteratur innenfor språklæring og gjennomføring av undervisningsopplegg i eget klasserom. Presentasjon for kolleger ved egen arbeidsplass (individuell/i par, muntlig) med etterfølgende diskusjon som dokumenteres i et refleksjonsnotat (individuelt, skriftlig).
 • Bok-kafé (i grupper, muntlig).

Eksamen

Individuell 4-timers skriftlig eksamen og individuell fagdidaktisk tekst 

Skriftlig skoleeksamen består av to deler, en fonetikk- og en grammatikkdel. Tillatt hjelpemiddel: liste over det engelske fonetiske alfabetet.

Oppgaven til den fagdidaktiske teksten vil bli gitt to uker før den skriftlige eksamenen. Den fagdidaktiske teksten leveres én uke før den skriftlige skoleeksamenen.

Begge deler av eksamenen må bestås. Det gis en samlet karakter. Det benyttes en gradert karakterskala fra A til F.

Sensorordning

Eksamen vurderes av en ekstern og en intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eksamen må skriftlig eksamen avlegges på nytt og ny fagdidaktisk tekst leveres.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litteraturlista ble sist oppdatert 19. juni 2018. Det tas forbehold om endringer frem til studiestart. 

Flognfeldt, M. E. & Lund, R. E. (2016): English for Teachers and Learners, Cappelen Damm Akademisk.

Haddon, M. (2004): The Curious Incident of the Dog in the Night-time, Vintage.

Munden, J. (2014): Engelsk på mellomtrinnet. A Teacher's guide, Gyldendal.

Munden, J. & Myhre, A. (3rd edition, 2015): Twinkle Twinkle, Høyskoleforlaget.

Pinter, A. (2017): Teaching Young Language Learners, Oxford UP.

Walliams, D. (2010): Mr Stink, HarperCollins Children¿s Books

Kompendium  Tilleggsmateriale

Ordbok: Alle studenter anbefales å ha en engelsk/engelsk ordbok.

Papirutgaver:  MacMillan Dictionary Oxford Advanced Learner's Dictionary Collins Concise Dictionary Dictionary of Contemporary English


Digitale utgaver:

Kunnskapsdepartementet (2013): Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Læreplaner for gjennomgående fag i grunnskolen og videregående opplæring. Læreplan i engelsk, engelsk versjon. http://data.udir.no/kl06/ENG1-03.pdf?lang=eng

http://www.macmillandictionary.com/ (med tilgang til synonymordbok) Longman: http://getintopc.com/softwares/education/longman-dictionary-of-contemporary-english-free-download/  Oxford: http://getintopc.com/softwares/education/oxford-advanced-learners-dictionary-free-download/  Dictionary of collocations: http://www.ozdic.com/  


Til oppslag og supplement:                                                                           
Dypedahl, M., Hasselgård, H. & Løken, B. (2012): Introducing English Grammar, Fagbokforlaget.
Hill, J. & Lewis, M. (eds.) (1997): Dictionary of Selected Collocations, Language Teaching Publications.  Harmer, J. (2007): The Practice of English Language Teaching, Pearson English Language Teaching.   Harmer, J. (2007): How to Teach English, Pearson English Language Teaching.  Hasselgård, H., Johansson, S. & Lysvåg, P. (2012): English Grammar: Theory and Use, Universitetsforlaget.  Jones, D. (16th ed. 2006): English Pronouncing Dictionary, eds. Roach, P. & Hartman, J., Cambridge UP.  Lightbown, P. M. & Spada, N. (2003): How Languages are Learned, Oxford UP.  Nilsen, T. S. (2010): British and American English Pronunciation, Universitetsforlaget.  Nilsen, T.S. & Rugesæter, K.N. (2015): English Phonetics for Teachers, Fagbokforlaget.                                                                                                                         Swan, M. (3rd ed. 2005): Practical English Usage, Oxford UP.  Williams, M. (2006): Psychology for Language Teachers, Cambridge UP.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. mars 2020 19:25:22