Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Thor-David Halstensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HVPAR10213 Etikk, jus og kommunikasjon (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Paramedic.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten har

 • kunnskap om relevante perspektiver, teorier og modeller i etikk og kommunikasjon
 • kunnskap om stress- og krisereaksjoner hos pasienter, pårørende og helsepersonell
 • kunnskap om hvordan lovverket regulerer helsepersonellets plikter og rettigheter
 • kunnskap om hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker arbeidet i helsevesenet
 • kunnskap om rettsreglene innenfor helseretten

Ferdigheter
Studenten kan

 • anvende etiske refleksjonsmodeller
 • identifisere problemstillinger og konflikter knyttet til etikk og kommunikasjon i utøvelsen av ambulansefaget
 • kommunisere og samhandle med pasienter, pårørende og helsepersonell i utfordrende situasjoner
 • begrunne de valg som tas i utfordrende situasjoner, vurderer og konkluderer juridiske problemstillinger knyttet til helsevesenet

Generell kompetanse
Studenten kan

 • reflektere over teori og erfaringsbasert kunnskap
 • vise forståelse for hvordan ulike rettslige, faglige og etiske avveininger fører til behov for ulike typer regler

Innhold

Faglige kjerneområder er:

Etikk

 • Verdier og verdigrunnlag
 • Menneskesyn, livssyn og faglighet
 • Etiske begreper
 • Etiske refleksjonsmodeller
 • Etiske dilemmaer, med utgangspunkt i medisinsk teknologi og kunnskapsutvikling
 • Etiske dilemmaer ved livets begynnelse og slutt

Kommunikasjon

 • Grunnleggende kommunikasjons- og relasjonsteori
 • Helseprofesjoner og praktisk kommunikasjon
 • Spesielle kommunikasjonsutfordringer
  • Kognitive endringer
  • Fysiske endringer
  • Kultur og språk
 • Stress- og krisereaksjoner
 • Mestring

Juridisk metode, regler, rettigheter og plikter

 • Juridisk metode - rettskildespørsmål
 • Rettsregler, rettigheter og plikter
 • Rettssikkerhet
 • Historisk perspektiv på pasientrettighetene
 • forholdet mellom profesjonsetikk og lov

Helsepersonells ansvar

 • Helsepersonelloven, pasientrettighetsloven, psykisk helsevernlov, spesialisthelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven
 • Implikasjoner av offentlig godkjenning/autorisasjon
 • Ansvarsbegrepet
 • Forsvarlighetskravet
 • Kvalitetssikring
 • Dokumentasjon
 • Taushetsplikt
 • Tilsyn
 • Sanksjoner

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert som samlinger, til sammen 8 dager. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Mellom samlingen skal studenten studere pensumlitteratur og arbeide i grupper med obligatoriske oppgaver.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det kreves 85% tilstedeværelse i samlingene på høgskolen.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave over fire uker med et omfang på maks. 3000 ord.
Oppgaven vurderes etter karakterregel Bestått/Ikke bestått.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Litteraturliste er sist oppdatert 17. august 2015. Med forbehold om endringer frem til semesterstart.

Nordby, Halvor (2014): Etikk og kommunikasjon i ambulansearbeid. Oslo, Gyldendal akademisk ISBN 978 82 321 0344 7

Nordby, Halvor (2014): Etikk og kommunikasjon i ambulansearbeid. 101 eksempler. Akademika forlag, Oslo (135 sider)

Eriksen, Thomas Hylland red (2010): Flerkulturell forståelse. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 2-6 (96 sider)

Molven Olav (2012): Helse og jus. Oslo, Gyldendal forlag. Kap.1 -3, 6-19, 22-25 (332 sider)

Tveiten Sidsel (2013): Veiledning - mer enn ord. Oslo, Fagbokforlaget. S 79 - 136 (57 sider)

Tilsammen 775 sider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:13:39