Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HVPBU10315 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn, ungdom og unge voksne (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge (60 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Deltagelse i emne HVPBU10113 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne (20 studiepoeng) og HVPBU10517 Kompetanse- og tjenesteutvikling (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og organiseringen av tjenestetilbudene for arbeidet med barn, unge og deres familier.
 • har kunnskap om nye og sentrale områder innenfor organisering og samordning av tilbudet til barn, unge og deres familier.
 • kan analysere faglige problemstillinger knyttet til organiseringens betydning for det faglige tilbudet til barn, unge og deres familier.

Ferdigheter
Studenten kan

 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger i organiseringen av tjenestetilbudet til barn og unge.
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvender disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer om organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn og unge.
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset tjenesteutviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse
Studenten kan

 • analysere relevante fag-, yrkes-, og forskningsetiske problemstillinger innen organisering og utvikling av tjenestetilbudet til barn og unge.
 • anvende kunnskap på nye områder for å gjennomføre utfordrende arbeidsoppgaver innen utvikling av tjenestetilbudet til barn og unge.
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor tjenestetilbudet til barn og unge og deres familier.

Innhold

Hovedtema i emnet er:

- Barnets beste?
- Utvikling av helhetlige tjenester til barn og unge
- Overordnede konvensjoner, lover og forskrifter
- Individuelle planer og brukermedvirkning
- Tverrfaglig samarbeid
- Brukermedvirkning og myndiggjøring i arbeid med barn og unge

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert som 3-4 samlinger á 2-4 dagers varighet (tilsammen ca. 8-10 dager), på dagtid. Undervisningen er basert både på forelesninger og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper. Studentenes egne yrkeserfaringer og problembaserte læringsprinsipper vil benyttes, og danner grunnlaget for gruppeveiledningen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 80 % tilstedeværelse i samlingene på høgskolen
  Ved fravær ut over 20 % må studenten levere og få godkjent skriftlig oppgave som synliggjør kompetanse på de områder som ikke er dekket ved tilstedeværelse. Fravær ut over 30 % kan ikke tas igjen ved skriftlig dokumentasjon.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen. Varighet: 14 dager
Individuell beskrivelse av tjenesteutviklingsprosjekt på 3000 ord (+/- 10 %).
Beskrivelsen skal være koblet til sentrale problemstillinger i emnet og til egen praksis.
Oppgaven vurderes etter karakterregel Bestått/Ikke bestått.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 06.12.2017

Aamodt, I. (2009) Grenser for makt og ansvar - Institusjonelle rammebetingelser og praktisk handling i samarbeidet mellom barneverntjenesten og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) I: Fokus på familien.

Eliassen, Helge og Jaako Seikkula (red.) (2006). Reflekterende prosesser i praksis. Klientsamtaler, veiledning, konsultasjon og forskning. Oslo: Universitetsforlaget.

Kvello, Ø. (red.) (2008). Oppvekst. Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kjørholt, Anne Trine (red.) (2010). Barn som samfunnsborgere, til barnets beste. Oslo, Universitetsforlaget. (Kap 1, 2 og 4 - 61 sider).

McNiff, J. & Whitehead, J. (2011). All you need to know about Action Research. Los Angeles, London, New Dehli, Singapore, Washington DC: Sage Publications Ltd. 

Ramsdal, Helge: Psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet. Noen organisasjonsteoretiske synspunkter. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Vol 1. nr. 2, Universitetsforlaget 2004. (14 sider)

San Martin-Rodriguez, L., M-D. Beaulieu, D. D'Amour, M. Ferrada-Videla (2005): The determinants of successfull collaboration: A review of theoretical and empirical studies, Journal of Interprofessional Care (May 2005) Supplement 1: 132- 147. (15 sider)

Skærbæk, E & M. Nissen (2014): Psykososialt arbeid: fortellinger, medvirkning og fellesskap. Oslo: Gyldendal akademisk. (kap. 5).

Vabø, Mia og Signey Irene Vabo (Red.) (2014). Velferdens organisering. Oslo: Universitetsforlaget. (kap 7)

Willumsen, E. og M. Skivenes (2005). Collaboration between service users and professionals: legitimate decisions in child protection – a Norwegian model. I: Child and Family Social Work. Oxford: Aug. 2005. Vol. 10(3):197

I tillegg kommer ca 200 sider selvvalgte faglitteratur relatert til emnets tema og problemstillinger knyttet til egen praksis. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 03:29:47