Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LSRG5216 Utvikling av regneferdighet og arbeid med nasjonale prøver (5.-10. trinn) (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Regning som grunnleggende ferdighet 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

Vår 2018

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten

- har kunnskap om god regneopplæring i ulike fag ut fra fagenes egenart

- har kunnskap om ulike regnestrategier i matematikk

- har kunnskap om hvilke regneferdigheter det er behov for i ulike fag og hvordan man tilegner seg disse

- har kunnskap om hvilken betydning de andre grunnleggende ferdigheter har for regneferdighet i ulike skolefag

- har kunnskap om den nasjonale prøven i regning og hvordan analyseverktøyet kan benyttes til videreutvikling av undervisning og tilpasset opplæring

- har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i regning som grunnleggende ferdighet og elevers læring på barne - og ungdomstrinnet

- har undervisningskunnskap knyttet til progresjonen i regning i rammeverket for grunnleggende ferdighet gjennom grunnskolen

- har kunnskap om lærende organisasjoner som inkluderer veiledningskunnskap

 

Ferdigheter:

Studenten

- kan bruke regning som grunnleggende ferdighet i egen undervisning som redskap for læring i ulike fag

- kan undervise etter prinsipper for god regneopplæring i ulike fag

- kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser og argumenter

- kan bruke de andre grunnleggende ferdighetene som redskap til å utvikle regneferdigheter

- kan støtte elevene i regneprosesser i matematikkfaget som gir økt forståelse i ulike fag

- kan analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder fra ulike perspektiver på kunnskap og læring

- kan benytte nasjonale prøver i regning i alle fag i kartlegging av elever og som verktøy for tilpasset opplæring

- kan benytte kartleggingsresultater til å følge opp undervisningen og arbeide for videreutvikling av undervisning i ulike fag

- har ferdigheter i veiledning av kollegaer

 

Generell kompetanse:

Studenten

- blir bevisstgjort på betydningen av regning på fagets premisser

- har forståelse for regningens betydning som allmenndannende og dens samspill med alle skolefag

- har innsikt i den rollen som regning som grunnleggende ferdighet har innenfor andre fag og i samfunnet for øvrig

- har innsikt i den betydningen regning som grunnleggende ferdighet har for deltakelse i et demokratisk samfunn

- utvikler et overblikk over regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

- kan være ressursperson i regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Innhold

Regning i matematikkfaget og arbeid med nasjonale prøver vil vektlegges.

Tema som inngår :

- Innholdet i god regneopplæring og hvilken betydning det vil ha i de ulike fagene

- Utvikling av regnestrategier og hvordan det kan påvirke alle fag

- Ulike arbeidsmåter og oppgavetyper

- Problemløsende og utforskende arbeidsmåter som kan videreføres til regning i alle de andre fagene.

- Den nasjonale prøven i regning

Undervisnings- og læringsformer

Det vil være tre fysiske samlinger à 2-3 dager i emne 2. De tre samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; forelesning, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling.

Elektronisk læringsplattform benyttes til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. Det vil være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må undervise på et eller flere av trinnene 5-10 parallelt med studiet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Etter to av samlingene skal studentene besvare oppgaver med didaktisk og undervisningsutviklende innhold i tilknytning til emnet. Resultatet av dette arbeidet vil følges opp med framlegg og erfaringsdeling på neste samling.

Studenten må involvere ledelse og kollegaer ved sitt arbeidssted i arbeidet med arbeidskravene.

For at studenten skal kunne framstille seg til eksamen må arbeidskravene være godkjent senest 3 uker før eksamen. Studenter som ikke får deltatt med fremlegg på fastsatt samling, får tildelt nytt tidspunkt for fremlegget.

Eksamen

Deleksamen med en individuell fagtekst og muntlig gruppefremlegg.

Deleksamen 1:

Individuell fagtekst:

Studenten skal arbeide med en utviklingsoppgave knyttet til den nasjonale prøven i regning som grunnleggende ferdighet ved egen skole. Resultater fra skoleårets nasjonale prøve ved egen arbeidsplass skal analyseres. Videre skal studenten gjøre tiltak ut fra resultatene og vurdere elevenes læringsutbytte i etterkant. I etterkant skal det skrives en individuell fagtekst som er knyttet til teori og styringsdokumenter og inneholder utredning, beskrivelse av opplegg og tiltak og refleksjon. Omfanget er 3000 ord (10 %).

Det benyttes gradert bokstavkarakter på en skala A - F, der A er beste og E dårligste bestått karakter. F betyr ikke bestått. Ekstern sensur.

Deleksamen 2:

Det vil også avholdes et muntlig gruppeframlegg, på inntil 45 minutters varighet, med utgangspunkt i selvvalgte problemstillinger tilknyttet utbyttebeskrivelsene.  En detaljert beskrivelse gis ved oppstarten av emnet.. Framlegget vurderes til bestått eller ikke bestått.  Samme karakter gjelder for hele gruppen.  Ekstern sensur.

Begge deleksamenene må være bestått for å få bestått resultat i emnet.

Dersom studenten stryker i én deleksamen, kan denne avlegges på nytt. Dersom studenten ønsker å forbedre eksamensresultatet i emnet, kan hver og en av deleksamnene avlegges på nytt. 


Ved ny og utsatt for fagtekst gjelder følgende:

-Ved resultatet ikke bestått kan individuell fagtekst omarbeides én gang.

-Ved ønske om forbedring skal det skrives ny fagtekst og problemstillingen må godkjennes på nytt.

 

Ved ny og utsatt muntlig:

-Ny muntlig kan først avlegges ved neste ordinære gjennomføring, da student som ikke har bestått /hatt fravær må innpasses i en ny gruppe.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litterturlisten er sist oppdatert 5. januar 2017. Med forbehold om endringer innen 1. desember 2017.

Hinna,  Rinvold & Stølen (2011). QED 5-10 bind 1. Kristiansand: Høyskoleforlaget

Skovholt, K. (red.) (2014): Innføring i grunnleggende ferdigheter. Praktisk arbeid på fagenes premisser. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Utdanningsdirektoratet: 

Digitalt kompendium; Nasjonale prøver i regning i alle fag

Kunnskapsløftet

Utdelt og digitalt materiale

Fagstoffet som utvikles i løpet av studiet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. apr. 2020 03:33:32