Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden/delvis nettbasert
Emneansvarlig:
Astrid Elisabeth Kure
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

SFVKSL115 Kultur, samfunn og litteratur (1.-7. trinn) (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnene SFVSPR115 Språklærer og profesjonsutøver og SFVKSL115 Kultur, samfunn og litteratur kan tas uavhengig av hverandre, men det anbefales at emne SFVSPR115 tas før emne SFVKSL115.

Undervisningssemester

2. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAPER

Etter fullført emne har studenten:

 • god kunnskap om Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk med vekt på hovedområdet  Kultur, samfunn og litteratur i Læreplan i engelsk
 • god kunnskap om engelskfaget som både redskaps- og dannelsesfag i et interkulturelt perspektiv samt engelsk som verdensspråk
 • god kunnskap om språklæringsteorier og læringsstrategier som bidrar til et språkfremmende læringsmiljø
 • kunnskap om elevmedvirkning og faktorer som gjør at eleven kan ta hånd om egen læring og språkutvikling i et langsiktig perspektiv 
 • god kunnskap om det engelske språket: lydsystem, intonasjon, grammatiske strukturer, hensiktsmessig ordforråd, idiomatikk, kulturelle konvensjoner for språkbruk og noen varianter av engelsk i et sosiolingvistisk perspektiv
 • kunnskap om og verktøy for analyse av ulike typer tekster
 • god kunnskap om den grunnleggende ferdigheten Å kunne lese
 • god kunnskap om kultur, samfunnsliv og litteratur i engelskspråklige land i et fler-/interkulturelt perspektiv, deriblant noen utvalgte sentrale verk i engelskspråklig litteraturtradisjon
 • god kunnskap om bruk av barnelitteratur i språkopplæringen
 • kunnskap om metoder for utviklingsarbeid i egen undervisningspraksis
 • innsikt i nyere forskning, utviklingsarbeid og faglitteratur relatert til språkopplæring
 • forståelse for sin rolle som aktiv bidragsyter ved egen arbeidsplass og i større fagfellesskap
 • kunnskap om bibliotekets tjenester og ressurser

FERDIGHETER

Etter fullført emne kan studenten:

 • anvende Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk i sin undervisningspraksis med vekt på engelsk som både redskaps- og dannelsesfag
 • anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til Læreplan i engelsk
 • legge til rette for at elevene kan utvikle den grunnleggende ferdigheten Å kunne lese
 • kommunisere sikkert og funksjonelt i ulike situasjoner samt drøfte egen undervisningspraksis på engelsk
 • legge til rette for at elevene øves opp til medvirkning i opplæringen og utvikler bevisshet om eget læringsarbeid
 • legge til rette for elevenes læring om kultur og samfunnsliv i den engelsktalende verden med fokus på det flerkulturelle samfunnet
 • anvende analyseverktøy i ulike typer tekster
 • legge til rette for bruk av et rikt utvalg av barnelitteratur i språkopplæringen i et fler-/interkulturelt perspektiv
 • ta i bruk nyere forskning og faglitteratur for å utvikle og evaluere egen undervisningspraksis
 • være en aktiv pådriver i ulike fagfellesskap
 • være en aktiv bruker av bibliotektjenester og databaser som ressurs i studiet og undervisningspraksisen

GENERELL KOMPETANSE

Etter fullført emne kan studenten:

 • anvende faglige, språklige og fagdidaktiske kunnskaper inn i en helhetlig engelskopplæring i samsvar med Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk
 • utvise holdninger som er tjenlige for å undervise i engelsk ved å være seg bevisst sin rolle som språkmodell,  tilrettelegger og veileder i tråd med skolens etiske grunnverdier
 • utvise selvstendighet og evne til analyse av og refleksjon over egen undervisningspraksis og slik ha beredskap for å vurdere og ta i bruk ny kunnskap
 • bidra til fagfellesskapet med faglig og fagdidaktisk utvikling basert på relevant teori, faglitteratur og forskning innenfor språkopplæring, og slik være en ressurs ved egen arbeidsplass og i andre fagfellesskap

Innhold

Emnet SFVKSL115 Kultur, samfunn og litteratur, 1.-7. trinn, bygger på det faglige fundamentet som er lagt i emnet SFVSPR115 Språklærer og profesjonsutøver. Emnet er knyttet til hovedområdet Kultur, samfunn og litteratur i Læreplan i engelsk i Kunnskapsløftet. Her videreføres utviklingen av egen språkferdighet og arbeidet med å tilegne seg kunnskap om egen og barns språklæring, i tillegg til fortsatt arbeid med Læreplan i engelsk.

Emnet har følgende innhold:

 • Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk 
 • engelsk som redskaps- og dannelsesfag
 • den grunnleggende ferdigheten Å kunne lese
 • teorier om og ulike metoder i engelskopplæringen i et andrespråksperspektiv
 • kultur, samfunnsliv og litteratur i engelsktalende land i et interkulturelt perspektiv
 • barnelitteratur i engelskspråklige land samt ulike typer tekster og litterære virkemidler
 • øving i språkbruk gjennom lytting, lesing, skriving, forberedt muntlig produksjon og spontan muntlig samhandling
 • øving i uttale, intonasjon, lydskrift, hensiktsmessig ordforråd, idiomatikk og grammatiske strukturer samt sosiolingvistiske aspekter
 • metoder for utviklingsarbeid og læreren som utforskende aktør
 • anvendelse av fag- og forskningsbasert litteratur i egen praksis og som ressurs i fagfellesskap

Undervisnings- og læringsformer

Emnet går over ett semester og er delvis organisert som samlinger og delvis nettbasert. Det vil være 3 samlinger à 2-3 dager lagt til Høgskolen i Østfold, Halden. Høgskolens læringsplattform benyttes, og det gis opplæring i bruk av denne. Andre digitale verktøy for kommunikasjon, undervisning og veiledning vil også anvendes.

I emnet inngår et studieopphold ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia, av 1 ukes varighet. Det er arbeidskrav knyttet til studieoppholdet. For de som ikke deltar, vil det være selvstudium i form av et arbeidskrav innenfor et gitt tema.

Selvstudium, individuelt og i grupper, er en vesentlig arbeidsform samt utprøving av tilegnet kunnskap i klasserommet med egne elever, presentasjoner for medstudenter og utveksling av erfaringer. Det legges vekt på å skape et læringsmiljø der studentene kan samarbeide og slik bli aktive bidragsytere i et fagfellesskap.

Arbeidskravene (se pkt. Arbeidskrav nedenfor) danner grunnlag for individuell veiledning og tilbakemelding. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning.

Arbeidsomfang

Ca. 420 timer.

Praksis

Praksisnære komponenter er integrert i emnet, og lærere som tar dette emnet bør undervise i engelsk (eller ha slik tilgang) parallelt med studiet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Før studenten kan framstille seg til eksamen, må arbeidskravene spesifisert nedenfor være levert og/eller utført innen fastsatt frist gitt i semesterplanen og godkjent av faglærer senest 3 uker før eksamen. Oppgavene forutsettes levert til fastsatt tid for å få rett til veiledning.

 • Utviklingsarbeid knyttet til kultur og språk. Arbeidet utføres under studieoppholdet ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia, og presenteres på samling etter studieoppholdet (i grupper, muntlig). For de som ikke deltar i York, vil det være selvstudium innenfor samme tema med tilsvarende arbeidskrav.
 • Oppgavesett i fonetikk og intonasjon (individuelt, skriftlig og muntlig).
 • Arbeid med fag-/forskningslitteratur innenfor profesjonsfellesskapet (i grupper, skriftlig/blogg).
 • Utviklingsarbeid knyttet til kultur, samfunn og litteratur i språkopplæringen med pedagogisk bruk av IKT. Gjennomføring av undervisningsopplegg i eget klasserom (individuelt/i grupper) med dokumentasjon i form av en presentasjon for medstudenter (individuell/i grupper, muntlig).
 • Utviklingsarbeid knyttet til barne- og ungdomslitteratur (individuelt) med etterfølgende presentasjon for kolleger ved egen arbeidsplass som dokumenteres i en logg (individuell, skriftlig).
 • 1 ukes studieopphold ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia. For de som ikke deltar, gis det en alternativ oppgave (individuell, skriftlig).

Eksamen

Muntlig eksamen i par/gruppe med individuell vurdering.
Varighet ca. 45 minutter.
Tillatt hjelpemiddel er Læreplan i engelsk.

Eksamenen er både en språkferdighetsprøve og en prøve i kunnskap om lærestoffet. Studentens evne til å kommunisere effektivt på idiomatisk engelsk med god uttale og intonasjon vektlegges på lik linje med studentens kunnskap om lærestoffet.

Eksamenen vurderes av en ekstern og en intern sensor. Det gis individuelle karakterer.
Det benyttes en gradert karakterskala fra A til F, hvor A er beste karakter, E dårligst beståtte karakter og F betyr ikke bestått.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 7. juni 2016. Det tas forbehold om endringer frem til semesterstart.

Ada, A. F., (1995): My Name is Maria Isabel, Atheneum Books for Young Readers

Alexie, S. (2008): The Absolutely True Diary of a Part-time Indian, Andersen Press Ltd

Baume, L. (1939): The Wizard of Oz. Film.

Birketveit, A. & Williams, G. (2013): Literature for the English Classroom, Fagbokforlaget

Flogenfeldt,M. E. & Lund, R.E, (2016): English for teachers and learners, Cappelen Damm Akademisk

Grenville, K (2007): The Secret River

Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Læreplaner for gjennomgående fag i grunnskolen og videregående opplæring, Læreplan i engelsk, engelsk versjon, (2013), Kunnskapsdepartementet http://www.udir.no/kl06/ENG1-03

Miller, A. (1985): Death of a Salesman. Film.

Munden, Julia (2014): Engelsk på mellomtrinnet, Gyldendal

Munden, J. & Myhre, A. (3rd edition, 2015): Twinkle Twinkle, Høyskoleforlaget

Nye, D. (2009): Contemporary American Society, Akademisk Forlag

Paterson, K. (2008): Bridge to Terabithia. Harper Collins publishers.

Pinter, Annamaria. (2006): Teaching Young Language Learners, Oxford UP

Walker, A. (2004): The Color Purple, Orion Publishing Co

Kompendium

Tilleggsmateriale:

Alle studenter anbefales å ha en engelsk/engelsk ordbok. Det gjøres oppmerksom på at ved eksamen tillates kun papirutgave.

Papirutgaver:

MacMillan Dictionary

Oxford Advanced Learner's Dictionary

Collins Concise Dictionary

Dictionary of Contemporary English

Digitale utgaver:

http://www.macmillandictionary.com/ (med tilgang til synonymordbok)

Longman: http://getintopc.com/softwares/education/longman-dictionary-of-contemporary-english-free-download/

Oxford: http://getintopc.com/softwares/education/oxford-advanced-learners-dictionary-free-download/
Dictionary of collocations: http://www.ozdic.com/

Til oppslag og supplement:

Bækken, B. (2006): English Grammar. An introduction for students of English as a foreign language, Fagbokforlaget.

Dypedahl, M., Hasselgård, H. & Løken, B. (2012): Introducing English Grammar, Fagbokforlaget

Harmer, J. (2007): How to Teach English, Pearson English Language Teaching.

Harmer, J. (2007): The Practice of English Language Teaching, Pearson English Language Teaching

Hasselgård, H., Johansson, S. & Lysvåg, P. (2012): English Grammar: Theory and Use, Universitetsforlaget.

Hill, J. & Lewis, M. (eds.) (1997): Dictionary of Selected Collocations, Language Teaching Publications.

Jones, D. (16th ed. 2006): English Pronouncing Dictionary, eds. Roach, P. & Hartman, J., Cambridge UP.

Lightbown, P.M. & Spada, N. (2003): How languages are learned, Oxford University Press.

Nilsen, T. S. (2002): British and American English Pronunciation, Universitetsforlaget.

Saville-Troike, M. (2005): Introducing Second Language Acquisition, Cambridge UP.

Swan, M. (3rd ed. 2009): Practical English Usage, Oxford UP.

Williams, M. (2006): Psychology for Language Teachers, Cambridge University Press.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. feb. 2020 04:29:40