Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
HiØ VIDERE
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Heidi Aarum Hansen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HVPBU10119 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne (Høst 2019–Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge (60 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

  • inngående kunnskap om reaksjoner og uttrykk for psykososiale problemer og psykisk uhelse hos barn og ungdom.
  • inngående kunnskap om ulike risikofaktorer for utvikling av psykososiale vansker og psykiske plager.
  • omfattende kunnskap om ulike perspektiver på barndoms- og ungdomskultur.

Ferdigheter

Studenten kan

  • utvikle strategier som fremmer god psykisk helse hos barn, ungdom og deres familier.
  • identifisere individuelle tegn på psykososiale problemer og psykisk uhelse hos barn og unge
  • anvende kunnskap om samfunnsmessige forhold i arbeid med barn og unge

Generell kompetanse

Studenten kan

  • anvende kunnskap om barn og unges psykiske helse i refleksjon knyttet til eget arbeid.
  • analysere de samfunnsskapte utfordringene med betydning for psykisk helse.

Innhold

Hovedtema i emnet er:

- Barns og unges psykiske helse

- Ulike risikofaktorer for utvikling av psykososiale problemer          

- Tegn på psykososiale problemer og psykisk uhelse hos barn og unge          

- Perspektiver på barndom, ungdom og kultur          

- Trivsel og forhold som fremmer god psykisk helse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert som 3-4 samlinger á 2-4 dagers varighet (tilsammen ca. 8-10 dager). Undervisningen foregår på dagtid og er basert både på tradisjonell undervisning og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper. Studentenes egne yrkeserfaringer trekkes inn i undervisningen. Som undervisnings-/læringsform er problembaserte læringsprinsipper lagt til grunn.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsinnsats for studenten: ca 520 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • 80 % tilstedeværelse i samlinger på høgskolen.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave, 4000 ord (+/- 10%).

Nærmere kriterier for oppgaven gis av faglærere. Karakterregel: A - F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 26. juni 2019.

Borge, A. I. H. (2018). Resiliens: Risiko og sunn utvikling: Gyldendal Akademisk.

Brottveit, G. (2018). Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder: om å arbeide forskningsrelatert. Oslo: Gyldendal akademisk.

Eide, K. (2012). Barn på flukt: Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger: Gyldendal Akademisk.

Frønes, I. (2018). Den kfrevende barndommen. Om barndom, sosialisering og politikk. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Hertz, S., & Glomnes, J. J. (2011). Barne- og ungdomspsykiatri: nye perspektiver og uante muligheter. Oslo: Gyldendal akademisk.

Seland, M. (2010). Barndomsforskning i dag: med særlig vekt på "Politics of childhood". Barn, 28(2010)nr. 2, 65-79.

Skærbæk, E., Nissen, M., & Sjödahl, A. (2014). Psykososialt arbeid: fortellinger, medvirkning og fellesskap. Oslo: Gyldendal akademisk.

Straand, S. (2011). Samhandling som omsorg: tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Kommuneforl.

Ulland, E., & Thorød, A. B. (2015). Psykisk helse: nye arenaer, aktører og tilnærminger. Oslo: Universitetsforl.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. juni 2022 02:59:29