Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
HiØ VIDERE
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Ragnar Arntzen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LSKAS10116 Grunnleggende andrespråkspedagogikk (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10.trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

 • innsikt i flerspråklighet som en ressurs på individ- og samfunnsplan
 • kunnskap om sentrale begreper innen feltet flerspråklighet og ulike aspekter ved det å være flerspråklig
 • grunnleggende teoretisk kunnskap om norsk som andrespråk
 • kunnskap om litteratur som tematiserer migrasjon og kulturmøter
 • kunnskap om hvordan litteratur virker språkstimulerende
 • kunnskap om begynnende lese- og skriveutvikling på andrespråket
 • kunnskap om andrespråksutvikling og mellomspråksteorier
 • kunnskap om relevante læreplaner for elever med norsk som andrespråk

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre begynnerundervisning for nyankomne elever i muntlige ferdigheter og grunnleggende lese- og skriveferdigheter på norsk
 • legge til rette for god opplæring av elever som har norsk som andrespråk
 • veilede andrespråkselever i lesing og skriving
 • analysere og vurdere skjønnlitterære og faglige tekster med tanke på andrespråkslesere
 • bruke litteratur og samtaler rundt litteratur som språkstimulering og styrking av elevenes danning
 • kan bruke flerspråkligheten som ressurs i klasserommet
 • identifisere mellomspråklige trekk i elevtekster

Generell kompetanse

Studenten

 • kan delta i diskusjoner om ulike sider ved opplæring og undervisning av elever med norsk som andrespråk
 • har et profesjonelt forhold til hvordan man samarbeider med morsmålslærer/tospråklig faglærer
 • kan fungere som ressursperson i et lærerkollegium når det gjelder andrespråksundervisning og hvordan fagundervisning i sterkere grad kan inkludere elever med norsk som andrespråk
 • kan reflektere kritisk omkring kulturmøter, migrasjonsmøter og litteraturdidaktiske problemstillinger

Innhold

Emnet dreier seg om de grunnleggende temaene i andrespråkspedagogikk, og de sentrale temaene er: - arbeid med skjønnlitteratur i det flerkulturelle klasserommet - migrasjonslitteratur og kulturmøter- teorier om flerspråklighet i et individ - og samfunnsperspektiv - teorier om språktilegnelse og mellomspråk - begynnende skriving på andrespråket - begynnende leseopplæring på andrespråket - læreplaner og styringsdokumenter i et flerkulturelt og flerspråklig perspektiv - språkbruk, språkbevaring og språkskifte hos flerspråklige

Undervisnings- og læringsformer

Emnet går over ett semester og er organisert med tre fysiske samlinger à to dager. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; forelesninger, dialog, gruppearbeid, veiledning individuelt og i grupper, litteraturstudier, refleksjonsnotater knyttet til undervisning og egen praksis samt vurdering av elevtekster. Selvstudium utgjør en vesentlig del av emnet. HiØ benytter pr. nå Canvas som sitt digitale læringsplattform, og løpende informasjon om emnet vil bli lagt ut her.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 400 timer i alt på dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det er to arbeidskrav knyttet til emnet: 

 1. Presentere en teoriartikkel fra pensum for kolleger og skrive et notat som dokumenterer dette.
 2. Presentere eksempel på pedagogisk bruk av IKT i andrespråksundervisning

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, muntlig eksamen med en varighet på ca. 30 minutter. 

Hjelpemidler: Ingen

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 01.06.2019.

Bøker (skal brukes både på modul 1 og 2; aktuelle sider for modul 1 står i parentes):

Abrahamsson, Niclas (2009). Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur. (kap 3: Interimspråk, 4: Språklig kognittion och processning) (50 s)

Berggreen, H., Sørlan, K., Alver, V. (2012). God nok i norsk. Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk. Cappelen Damm akademisk (s. 7-120) (113 s)

Bjarnø, V. & Nergård, M.E. & Aarsæther, F. (2017). Språklig mangfold og læring: didaktikk for flerspråklige klasserom. Oslo: Gyldendal akademisk (36-100, 116-145, 170-232) (= 160 s)

Engen, T.O. & Kulbrandstad, L.A. (2004). Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning. Oslo: Ad Notam Gyldendal (s. 13-63, 82-104, 149-249) (170 s.)

Flyman Mattsson, A & Håkansson, G. (2010). Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. Lund: Studentlitteratur AB (9-92) (= 83 s)

Monsen, M. & Randen, G.T. (2017). Andrespråksdidaktikk - en innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (7-44, 59-76, 91-117) (= 80 s)

Kapitler fra fagbøker og tidsskrift

Arntzen, R., Karlsen, J. (2019). Språkressurser, språkvalg og språkskifte: En studie av tospråklige barn frå fem- til tolvårsalder. NOA norsk som andrespråk, 32 - 60.

Ellingsen, E. (2008). Samtaler om litteratur i klasserommet. I E. Selj & E. Ryen (red.): Med språklige minoriteter i klassen. Oslo: Cappelen akademisk (kap 3) (s. 67-86) (19 s).

Håkansson, G. 2001. Undervisning eller inte undervisning - gör det någon skillnad? I K. Naucler K. (red) Symposium 2000. Ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Sigma Förlag. 43-62.

Kulbrandstad, L. (2017). Lesing i utvikling. Bergen: Fagbokforlaget (Kap. 6) (19 s).

Lindberg, I. (2008). Med andre ord i bagasjen. I L. Bjar (red.) (2008). Det er språket som bestemmer! Læring og språkutvikling i grunnskolen. Bergen: Fagbokforlaget (LNU) (s. 48-76) (28 s).

Ryen, E., Simonsen, H.G. (2015). Tidlig flerspråklighet - myter og realiteter. NOA norsk som andrespråk, 195-217.

Tonne, I. & Vederhus, I. (2011). Gjenklang - utforsking av poetiske identitetstekstar og lingvistisk kapital i det fleirkulturelle klasserommet. I J. Smidt mfl. (red.) Tekst og tegn. Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn. Trondheim: Tapir akademiske forlag (15 s).

Zandjani, N. (2009). Læringsressurser på persisk - et eksempel på muligheter og begrensninger i opplæringen. I: Hvistendahl, R. (red.) (2009). Flerspråklighet i skolen. Oslo: Universitetsforlaget (s.123-138) (15 s.).

 

Skjønnlitteratur bestemmes på første samling

 • En roman som tematiserer migrasjon

 • Fem barne-/ungdomsbøker som tematiserer migrasjon/kulturmøter eller som på annen måte er relevant for studiet

 

Andre dokumenter(online)

Læreplaner, kartlegging og veiledninger:

- Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

- Veiledning. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

- Morsmål for språklige minoriteter

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. juni 2022 03:00:05