Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
HiØ, Halden.
Emneansvarlig:
Ragnar Arntzen
Undervisningsspråk:
Norsk og svensk.
Varighet:
½ år

LSKAS10519 Grunnleggende andrespråkspedagogikk 11.-13. trinn (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn (30 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende grammatikkunskaper.

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten kan:

• Gjøre rede for sentrale begreper innen feltet flerspråklighet og drøfte ulike aspekter ved og former for flerspråklighet på individ- og samfunnsnivå
• Greie ut om norsk som andrespråk i et kontrastivt perspektiv
• Gjøre greie for teorier om mellomspråk
• Gjøre rede for uttale, grammatikk og ordforråd i andrespråkslæring
• Redegjøre for ulike faktorer som virker inn på at flerspråklige personer bevarer og skifter språk, og kan kople slike faktorer til hvordan barn, unge og voksne med migrasjonsbakgrunn bruker sine språklige ressurser i ulike sammenhenger
• Gjøre greie for teorier om tverrkulturell kommunikasjon og kommunikativ kompetanse

 

Ferdigheter

Kandidaten kan:

• Analysere og vurdere mellomspråket i andrespråkselevers tekster
• Veilede andrespråkselever i utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter
• Legge til rette for opplæring av elever som ikke har norsk som morsmål, og har et profesjonelt forhold til hvordan man samarbeider med morsmålslærer/tospråklig faglærer
• Legge til rette for fagundervisning som i sterkere grad inkluderer elever med minoritetsspråklig bakgrunn

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan

• Bidra til å utvikle samarbeid om andrespråkslæring og morsmålsopplæring
• Diskutere spørsmål som dreier seg om andrespråksinnlæring og tverrkulturell kommunikasjon på en faglig og teoretisk fundert måte
• Reflektere over og vurdere språkets rolle i undervisning, læring og kommunikasjon i en skole preget av språklig og kulturelt mangfold

 

Innhold

I emnet tar vi for oss de grunnleggende temaene i andrespråkspedagogikk og følgende temaer har hovedfokus

- Flerspråklighet på individ- og samfunnsnivå
- Norsk språkstruktur i et sammenliknende perspektiv
- Teorier om andrespråksutvikling og mellomspråk
- Språkbruksmønstre, språkvalg og språkskifte i flerspråklige samfunn
- Interkulturell/tverrkulturell kommunikasjon og kommunikativ kompetanse
- Samhandlingsperspektiv på andrespråkssamtaler
- Læreplaner og styringsdokumenter i et flerkulturelt og flerspråklig perspektiv

Undervisnings- og læringsformer

Emnet går over ett semester og er organisert med tre fysiske samlinger à to dager på dagtid. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer, men med hovedvekt på forelesninger. Andre arbeidsformer vil være dialog, gruppearbeid, veiledning individuelt og i grupper, litteraturstudier, refleksjonsnotater knyttet til undervisning og egen praksis samt vurdering av elevtekster. Foreleserne benytter norsk og svensk; pensumlitteraturen er på skandinaviske språk og engelsk.

Selvstudium utgjør en vesentlig del av emnet. HiØ benytter Canvas som sitt digitale læringsrom og løpende informasjon om emnet vil bli lagt ut her.

Arbeidsomfang

15 stp. tilsvarer et omfang på om lag 400 arbeidstimer.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis knyttet til studiet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1.Presentere erfaringer med eller ideer til et undervisningsopplegg for elever med minoritetsspråklig bakgrunn eller for en klasse/elevgruppe preget av språklig og kulturelt mangfold. Presentasjonen skal skje muntlig for medstudenter.

2. Presentere og drøfte en teoriartikkel fra pensum eller et tema fra studiet for kolleger og skrive et notat som dokumenterer dette.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Arbeidskravene skal gjennomføres individuelt, og omfang oppgis ved semesterstart. Ikke godkjente arbeidskrav kan omarbeides/gjennomføres på nytt en gang.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlisten er sist revidert i mars 2019. Med forbehold om endringer før studiestart.

 

Arntzen, R. & Eriksen, O. (2018). Reflecting on Educational Experiences: An Analysis of Two Migrant Students' Stories. I A. Haukås, M. Dybendal og C. Bjørke (Eds.) Metacognition in Language Learning and Teaching. New York: Routledge. (204-224)

Berggreen, H., Sørland, K. & Alver, V. (2012). Utviklingsfaser ved andrespråkslæring av norsk. I H. Berggreen, K. Sørland & V. Alver God nok i norsk? Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk. Oslo: Cappelen Damm akademisk (s. 33-60)

Bull, T. & Lindgren, A.R. (2009). De mange språk i Norge: flerspråklighet på norsk. Oslo Novus (s. 29-44, 125-140, 153-162)

Den Brok, P., van Eerde, D., & Hajer, M. (2010). Classroom interaction studies as a source for teacher competencies: the use of case studies with multiple instruments for studying teacher competencies in multicultural classes. Teachers and Teaching: theory and practice (s. 717-733)

Engen, T.O. & Kulbrandstad, L.A. (2007). Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning. Oslo: Ad Notam Gyldendal (150 sider)

Flyman Mattsson, A. & Håkansson, G. (2010). Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. Lund: Studentlitteratur AB (117 s.)

French, Mei (2016). Students’ multilingual resources and multilingual policy-in-action: a case study. Language and Education 30:4. 298-316.

Golden, A. & Selj, E. (red.)(2015). Skriving på norsk som andrespråk. Oslo: Cappelen akademisk (kap. 1, 8)

Gujord, Ann-Kristin & Randen, Gunhild Tveitan (red.) (2019). Norsk som andrespråk – perspektiver på læring og utvikling. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (kap 1, 8)

Håkansson, G & Zetterholm, E (2018). Språktypologi I: Salameh, E-K. & Nettelbladt, U. (red): Språkutveckling och språkstörning hos barn. Flerspråkighet – utveckling och svårigheter. Lund. Studentlitteratur. 101-120.

Liddicoat, Anthony (2014). Pragmatics and intercultural mediation in intercultural language learning. Intercultural Pragmatics. Vol. 11:2. 259–277

MacDonald, K. & Ryen, E. (2008). Strukturer i målspråk og morsmål. I E. Selj & E. Ryen (red.): Med språklige minoriteter i klassen. Oslo: Cappelen akademisk (s. 223-255)

Musk, N. & Wedin, Å. 2010 (red.). Flerspråkighet, identitet och lärande. Skola i ett föränderligt samhälle. Studentlitteratur (noen kapitler, sjekkes nærmere)

Norrby & Håkansson 2015: Introduktion till sociolingvistik Lund: Studentlitteratur (Kap. 6-8, = 135 s.)

Norrby, C. & Håkansson, G. (2007) Språkinlärning och språkanvändning. Lund: Studentlitteratur (kap. 2, 3, 4, 5 og 6 = 200 sider)

Piller, I. 2017. Intercultural communication. A critical introduction. (kap. 1–5, 10, ca 120 s.)

Svendsen, B.A. (2009). Flerspråklighet i teori og praksis. I R. Hvistendahl (red.) (2009). Flerspråklighet i skolen. Oslo: Universitetsforlaget (s. 31-59)

 

Andre dokumenter

Læreplaner, kartlegging og veiledninger:

- Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

- Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring

- Veiledning til Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge

- Veiledning. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

- Morsmål for språklige minoriteter

- Udir: Hva kjennetegner gode skoler for minoritetsspråklige elever (4.2.2016)

- Kasusundersøkelse: Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever (Rambøll management 2016)

 

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Opplæringsloven § 3-12 Rett til særskilt språkopplæring

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 02:58:44