Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Nettbasert
Emneansvarlig:
Marianne Hagelia
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LSKDIGK119 Profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere i videregående opplæring (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Profesjonsfaglig digital kompetanse 11.-13. trinn (30 studiepoeng)

Videreutdanning for lærere

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med grunnleggende verktøykunnskap innenfor Microsoft Office 365 (Word, Excel, PowerPoint og OneNote).

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • forstår hvordan den digitale utviklingen utvider og forandrer fagets innhold, begrepsapparat, vurderingsformer og arbeidsmetoder – samt påvirker verden og samfunnet

 • forstår hvordan den digitale utviklingen skaper behov for kritisk vurdering, organisering og økt mulighet for tilgang til og deling av faglig kunnskap

 • forstår hvilken påvirkning digital utvikling har på barn og unges oppvekstmiljø, utvikling og identitet

 • forstår hvordan utvikling av lesing, regning, skriving og muntlige ferdigheter i fag og på tvers av fag endrer seg i digitale omgivelser

 • forstår grunnleggende prinsipper i algoritmisk tankegang og betydning dette har for digitalisering av samfunnet

 • har et bredt repertoar av arbeidsmetoder i digitale omgivelser

 • har innsikt i hvordan samhandling i digitale omgivelser utvider kommunikasjonsrommet, samt utfordrer og forandrer tradisjonelle relasjoner læreren inngår i

 • forstår hvordan digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser kan bidra til å motivere og støtte elevenes læringsprosess

 • kjenner til relevant forskning om og metoder for integrering av digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser i undervisning

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende digitale læremidler og læringsressurser til å støtte utviklingen av alle fem grunnleggende ferdigheter i fag og på tvers av fag

 • kan anvende og undervise i regler om opphavsrett, personvern, datasikkerhet, kildekritikk og riktig bruk av kilder

 • kan undervise i og selv utvise god dømmekraft i digitale omgivelser

 • kan avdekke digital mobbing, krenkelser og uønskede hendelser samt jobbe forebyggende i klasserommet

 • kan anvende sin fagkunnskap og kunnskap om læreprosesser for å designe og utvikle egne digitale læremidler og læringsforløp

 • kan motivere til lærelyst gjennom tydeliggjøring av læringsmål og ved å benytte varierte tilbakemeldings- og vurderingsformer for læring i digitale omgivelser

 • kan vurdere muligheter som digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser gir for tilpasset opplæring og spesialundervisning

 • kan benytte ulike digitale arenaer til å støtte samhandling og utvikle gode relasjoner til elever, kollegaer, ledelse og andre relevante aktører

 • kan reflektere over betydningen digitale arbeidsmetoder, vurderingsformer, læremidler, læringsressurser og uttrykksformer har for egen profesjonsutøvelse

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan anvende og videreutvikle egne digitale ferdigheter

 • kan tilrettelegge for utvikling av elevers digitale ferdigheter som redskap for læring

 • kan tilrettelegge for elevenes læring i fag og på tvers av fag ut fra samspill mellom faglig innhold, kompetansemål, digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser

 • kan utvikle og administrere egen digitale identitet og være bevisst på egen atferd på digitale arenaer

 • kan veilede elever i utvikling av deres digitale identitet og skaper rammene for ansvarlig samhandling i digitale omgivelser

 • kan tilpasse rollen som lærer til ulike aktiviteter og variere mellom rollen som veileder, retningsgiver, deltaker og formidler i digitale omgivelser

 • kan kritisk drøfte digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser i et faglig fellesskap med henblikk på utvikling av fag, undervisning og skolekultur

 • kan utvikle elevers ferdigheter i kommunikasjon og samhandling

 • kan fremme den enkelte elevs læringslyst, motivasjon og tro på egne muligheter for å lære, skape, samhandle og dele i digitale omgivelser

 • kan delta på digitale arenaer og bruker profesjonelle nettverk for egen læring og utvikling, og for kunnskapsdeling mellom kollegaer

 • kan selvstendig videreutvikle egen profesjonsfaglige digitale kompetanse og bidra til elevenes, skolens, kollegaenes og lærerprofesjonens utvikling i samsvar med digitale endringer i samfunnet

Innhold

Emnet tar for seg følgende moduler:

 1. Digital studieteknikk

 2. Informasjonskompetanse

 3. IKT og læring

 4. Digital dømmekraft

 5. Kompetanseheving i skolen

 6. Grunnleggende ferdigheter

 7. Digitale presentasjoner

 8. Multimedia i undervisning

 9. Kommunikasjon og samarbeid

 10. Dybdelæring og metakognisjon

Undervisnings- og læringsformer

Emnet benytter varierte arbeidsformer for å fremme utivkling av læreres programfaglige digitale kompetanse. Arbeidsformene som anvendes er relevante for arbeidsoppgaver studentene står overfor i sin hverdag som lærere i videregående opplæring. Undervisning gjennomføres via Canvas læringsplattform og ved bruk av video- og digitale læringsressurser. Det gis læringsstøtte i arbeid i emnet, og i utviklingen av profesjonsfaglig digital kompetanse.

Arbeidsomfang

20 timer per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det er ingen arbeidskrav knyttet til emnet.

Eksamen

Individuell eksamensmappe bestående av følgende 10 eksamenskomponenter:

 1. Digital studieteknikk

 2. Informasjonskompetanse

 3. IKT og læring

 4. Digital dømmekraft

 5. Kompetanseheving i skolen

 6. Grunnleggende ferdigheter

 7. Digitale presentasjoner

 8. Multimedia i undervisning

 9. Kommunikasjon og samarbeid

 10. Dybdelæring og metakognisjon

Alle komponenter skal leveres gjennom Canvas læringsplattform (LMS).

Alle eksamenskomponenter i mappen må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterregel: Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer.

Evaluering av emnet

Nettbasert studentevaluering (EVA3). Resultatet meldes til studieleder og distribueres til studentene.

Litteratur

Litteraturen ligger tilgjengelig i læringsplattformen under de ulike modulene i emnet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. juli 2022 02:59:32