Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Nettbasert
Emneansvarlig:
Josef Thingnes
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LSKPROG118 Introduksjon til programmering i skolen (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Programmering i skolen 1.-10. trinn (15 studiepoeng). 

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskravet. 

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om begreper knyttet til programmering som algoritmer, løkker, variabler, funksjoner, testing og feilsøking
  • har kunnskap om hva som menes med algoritmisk tankegang
  • kjenner til flere blokkbaserte programmeringsspråk
  • vet hva som menes med god programmeringsskikk

Ferdigheter

Studenten kan

  • planlegge og gjennomføre undervisning knyttet til begrepet algoritmisk tankegang
  • planlegge og gjennomføre undervisning som tar i bruk blokkbaserte programmeringsspråk for å arbeide med enkeltfag og tverrfaglige tema
Generell kompetanseStudenten
  • kan gjøre rede for hvorfor programmering og koding er viktig for å forstå hvordan et digitalisert samfunn fungerer og hvordan algoritmer påvirker vår hverdag
  • gjøre rede for hvordan digitalisering påvirker og endrer samfunnet, og dermed skolens mål og verdier
  • reflektere over hvordan programmering kan styrke samarbeid og dybdelæring, og stimulere entreprenørskap og kreativitet
  • er i stand til å planlegge og gjennomføre kodetimer på ulike klassetrinn, med og uten datamaskin

Innhold

Emnet fokuserer på introduksjon til programmering og begreper (teoretisk), praktisk arbeid med blokkbasert programmering (begreper, konsepter) og hvordan man kan arbeide, både tverrfaglig og i enkelte fag, med temaet i skolen. 

Organisering av innhold i emnet: https://hiof.instructure.com/courses/712 

Undervisnings- og læringsformer

All undervisning, veiledning og vurdering er nettbasert. 

Arbeidsformer som vil bli brukt er digitale undervisningssekvenser, screencast, praktisk, individuelt arbeid (øving og oppgavearbeid) samt arbeid med obligatoriske mappeoppgaver.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 195 timer i alt på dette emnet.

Praksis

Det er ingen praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen.

Eksamen

Individuell mappeeksamen Eksamen består av to mapper, mappe 1 - flervalgsoppgaver og mappe 2 - innleveringsoppgaver. Mappe 1 består av 6 flervalgsoppgaver (Multiple choice) med spørsmål fra pensum. For hver av de seks flervalgsoppgavene blir det trukket ut 20 tilfeldige spørsmål fra en spørsmålsbank hvor 80 prosent må være korrekt for å få godkjent. Spørsmålene har ett eller flere riktige svaralternativer.  Eksamensmappe 2 bestående av seks (6) praktiske programmeringsoppgaver med tilknyttet refleksjonsvideo.  Alle tolv (6+6) oppgavene må være bestått.  Karakterregel: Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer. 

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlisten er under arbeid og vil publiseres snarest. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 03:07:49