Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Marion Elisenberg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LSLG510116 Lesing og skriving som ferdigheter (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1: 5.-10. trinn.Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter og betydningen av grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet 06
 • kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter ut fra fagenes egenart og på fagenes premisser 
 • kunnskap om hvilke konkrete lese- og skriveferdigheter det er behov for i ulike fag
 • kunnskap om sammenhengen mellom utvikling av det muntlige språket og de skriftlige ferdighetene
 • kunnskap om lese- og skrivestrategier som basis for læring og læringsprosesser
 • kunnskap om hvordan elevenes lese- og skriveferdigheter kan utvikles i det enkelte skolefag med utgangspunkt i læreplanens fagplaner og rammeverk for grunnleggende ferdigheter
 • kunnskap om hva det vil si å være ressursperson i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Ferdigheter

Studenten kan

 • legge til rette for utvikling av lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i undervisningen
 • gjennomføre læreplananalyse med vekt på lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
 • legge til rette for en inkluderende og variert undervisning i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, forankret i teori og i samsvar med styringsdokumenter
 • legge til rette for og gjennomføre tverrfaglige/flerfaglige prosjekter der lesing og skriving inngår
 • ha en faglig dialog med andre lærere om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
 • legge til rette for og gjennomføre deling av kunnskap innenfor eget kollegium og i nettverk

Generell kompetanse

Studenten

 • har utviklet et overblikk over lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag i skolen og er bevisst på hvordan lesing og skriving brukes på fagenes premisser
 • har forståelse for lesingens og skrivingens betydning som allmenndannende ferdigheter og for samspillet med de andre grunnleggende ferdighetene både i skolen og i samfunnet forøvrig
 • har innsikt i den betydningen de grunnleggende ferdighetene har for deltagelse i et demokrati
 • kan være en ressursperson i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag i skolen

Innhold

Læringsutbytte forutsetter at det blant annet undervises i og arbeides med følgende tema

 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter på fagenes premisser
 • Læreplanforståelse
 • Lesing og skriving som redskaper for læring
 • Læreren som skolens ressursperson i skriving og lesing som grunnleggende ferdigheter

Det arbeides både teoretisk og praksisrettet i samsvar med målene for læringsutbyttet. De didaktiske tema vil også inneholde tema som vurdering og tilpasset opplæring, inkludert det flerspråklige og flerkulturelle perspektivet.

Undervisnings- og læringsformer

Det vil være tre fysiske samlinger à to dager. De tre samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling mellom studentene.

Høgskolen benytter læringsplattformen Canvas til informasjon, fagstoff, oppgaver og innlevering av arbeidskrav. Det vil også være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 400 timer i alt på dette emnet.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må undervise i skolen på ett/flere av trinnene 5.-10. parallelt med studiet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

I løpet av semesteret får studentene fire oppgaver av faglig og didaktisk karakter. Disse skal leveres innen gitte frister. Arbeidskravene inneholder undersøkelser, planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg med påfølgende refleksjonsnotat knyttet til teori og styringsdokumenter, samt andre didaktiske oppgavetyper, individuelle og i gruppe. Tilbakemelding på arbeidskrav blir gitt både av faglærere og medstudenter. Mer detaljert beskrivelse vil bli gitt på samlingene.

Minst ett av arbeidskravene skal inkludere pedagogisk bruk av IKT.

Studenten må involvere ledelse og kolleger ved sitt arbeidssted i arbeidet med arbeidskravene.

Alle arbeidskrav må være levert og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen på inntil 30 minutter.

Hjelpemidler: Ingen

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litteraturlisten ble sist oppdatert 6. januar 2016. Med forbehold om endringer før studiestart.Anmarksrud, Ø. og Refsdal, V. (2010): Gode lesestrategier - på mellomtrinnet. Cappelen Akademisk ForlagBakken, Jonas 2016: «Retorikk og muntlig kreativitet» i Kvendokken (red.): 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på. Bergen: FagbokforlagetFosse, Britt Oda, Kari Anne Rødnes og Lisbeth M. Brevik 2015: «Betydningen av å bruke fagbegreper. For elever, studenter og lærere.» i Bedre Skole 2/2015.

Kvithyld, Trygve, Trude Kringstad og Guri Melby(2014): Gode skrivestrategier - på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Oslo: Cappelen Damm AkademiskLese- og skrivesenteret: «Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019» www.uis.no//Maagerø, Eva og Elise Seip Tønnessen (red) 2015: Å lese i alle fag. Oslo: UniversitetsforlagetSkovholt, Karianne (red.) 2014: Innføring i grunnleggende ferdigheter. Praktisk arbeid på fagenes premisser. Oslo: Cappelen Damm AkademiskSmidt, Jon (red.) 2010: Skriving i alle fag - innsyn og utspill. Trondheim: Tapir Akademisk ForlagUtdanningsdirektoratet: Læreplanen Kunnskapsløftet 06Utdanningsdirektoratet: Rammeverk for grunnleggende ferdigheterUtdelt materiale

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:13:48