Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden, eventuelt andre arenaer.
Emneansvarlig:
Camilla Blikstad Halstvedt
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LSNM10116 Naturfag og matematikk i barnehagen (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Naturfag og matematikk i barnehagen (30 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om realfagsdidaktikk i barnehagen
 • fordypet kunnskap om utvalgte matematiske og naturfaglige temaer i barnehagen
 • innsikt i barns begrepsdannelse i naturfag og matematikk
 • kjennskap til eksterne realfaglige ressurser som barnehagene kan benytte
 • forståelse for de ulike sidene ved bærekraftig utvikling og hvilke kompetanser som kreves for fremtiden

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke matematikk i naturfagsaktiviteter
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere realfagsdidaktisk aktiviteter i barnehagen
 • stille produktive spørsmål som utgangspunkt for utforskning
 • legge til rette for barnas utforskning og forståelse for naturfaglige fenomener
 • bruke baklengs og fremlengs planlegging av realfaglige aktiviteter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere faglige problemstillinger og behersker realfaglige uttrykksformer som er relevante for barn
 • kan bidra til å utvikle den realfaglige kompetansen ved egen barnehage
 • innehar egenskapene som kjennetegner en god realfagsbarnehagelærer

Innhold

 • Bærekraftig utvikling

 • Mangfoldet i naturen

 • Tallbegrepet

 • Rom og form

 • Måling og sammenligning

 • Utforskning i realfag

 

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil være delvis nettbasert og delvis samlingsbasert med tre fysiske samlinger. Hver samling skal være på to dager.

Undervisnings- og læringsformer veksler mellom forelesning, aktiviteter, erfaringsutveksling og diskusjon i plenum og arbeid i nettverksgrupper.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 400 timer i alt på dette emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis knyttet til studiet, men det forutsettes at studentene jobber aktivt med studiets innhold i tilknytning til egen praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Obligatorisk oppmøte på 80% av undervisningen.
 2. Et utviklingsarbeid knyttet til egen barnehage etter nærmere beskrivelser, inkludert skriftlig innlevering.
 3. Planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere realfaglig opplegg i egen barnehage med aktiviteter og fagstoff fra både matematikk og naturfag, inkludert skriftlig innlevering.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave over høst-semesteret
Kandidaten skal levere en fagtekst på omtrent 3000 ord. Litteraturliste og innholdsfortegnelse kommer i tillegg. Times New Roman. Font 12. Linjeavstand 1 1/2.

Bestått/ikke bestått

Intern sensor.

Sensorordning

Intern sensur med to sensorer.

Evaluering av emnet

Evaluering gjøres kontinuerlig og ved avslutning av studiet.

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 23/6-2017. Med forbehold om endringer før studiestart. 

Bøker:

 • Broström, S., & Frøkjær, T. (2016). Realfag i barnehagen. Oslo: Pedagogisk forum

 • Carlsen M. Wathne U. Blomgren G. (2017) (3. utgave): Matematikk for barnehagelærere (kap. 1-9). Forlag: Cappelen Damm Akademisk. ISBN/EAN: 9788202482671.

 • Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L., & Wehner-Godée, C. (2016). Barn og naturvitenskap (A. Manger, Trans.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 • Fosse, T (2012) Rom for matematikk i barnehagen (Kap. 1, 4, 5 og 6). Forlag: Caspar Forlag AS. ISBN: 978-82-90898-57-6

 • Nakken, Anne Hj. Og Thiel, Oliver 2014 eller 2. utg. 2016: Matematikkens kjerne. Fagbokforlag – kap. 11 Størrelser

 • Synnes, K., Lea, A., Holter, K., Hilmo, I., & Langholm, G. (2011). Forskerfrøboka : barn og natur. Bergen: Fagbokforlaget

Temahefter:

Ekstra utdelt materiale fra faglærerne.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. juni 2022 03:00:06