Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Thor-David Halstensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HVPAR10415 Traumatologi og ambulanseoperativt arbeid (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Paramedic.

Absolutte forkunnskaper

Bestått emnene HVPAR10113 Akuttmedisin 1, HVPAR10213 Etikk, jus og kommunikasjon og HVPAR10313 Akuttmedisin 2.

Undervisningssemester

4. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten

 • har kunnskap om skademekanikk og -kinetikk og hvilken betydning dette har for mulige skader i ulike organsystemer
 • har kunnskap om nivåer for skadebehandling i norsk helsevesen
 • har kunnskap om traumeundersøkelser og vurdering av tiltak ved skader i hode, ansikt, thorax, abdomen, bevegelsesapparat, rygg og spinalkanal
 • har kunnskap om patofysiologiske endringer ved skader i sentrale organsystemer
 • har kunnskap om triagering som beslutningsgrunnlag for prioritering for behandling og transport
 • har kunnskap om hvilke skader som kan forventes ved ulike typer ulykker
 • har kunnskap om prinsipper for drift av skadested i et helseperspektiv
 • har kunnskap om situasjonsbestemt ledelse
 • kjenner til relevant og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter
Studenten kan

 • gjennomføre korrekt primær- og sekundærundersøkelse av alvorlig skadede pasienter
 • vise ut fra vitale parametere og kliniske funn korrekt vurdering av alvorlighet og adekvat forslag til behandlings- og transportløsning
 • iverksette de viktigste terapeutiske tiltak hos en pasient som er utsatt for livstruende vevsskade
 • beherske prinsippene for helseoperativ ledelse og gjennomfører samvirkebasert, helseoperativ ledelse

Generell kompetanse
Studenten

 • kan formidle sentralt fagstoff innenfor traumatologien både skriftlig og muntlig til kollegaer, samarbeidende instanser og allmennheten
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor traumatologien og tilhørende fagfelt og gjennom dette bidra til utvikling av eget og andres arbeid innen ambulansefaget
 • har forståelse for hvordan skadeomfang, lokalsykehusenes evne til traumeomsorg og transportavstand/transportløsninger påvirker valg av prehospital ressurs og leveringssted
 • har et reflektert forhold til situasjonsbestemt ledelse
 • har forståelse for viktigheten av effektivt skadestedsarbeid og arbeidsflyten i dette
 • er bevisst forholdet til samarbeidende etaters systemer og prosedyrer på skadestedet

Innhold

Emnet består av 15 stp og har følgende faglige kjerneområder:

 • Prehospital traumebehandling
 • Avansert livreddende førstehjelp
 • Monitorering, diagnostisering og behandling
 • Kirurgisk førstehjelp
 • Behandlingsprinsipper og medikamentell behandling innenfor medisinske akuttilstander
 • Skadevurdering og prioriteringsarbeid
 • Traumesystemer og skåringssystemer
 • Valg av prehospital ressurs og leveringssted
 • Moderne prinsipper for prehospital diagnostikk og behandling av :
  • thoraxtraumer
  • abdominale traumer
  • hode- og ansiktstraumer
  • rygg- og spinalskader
  • bløtdelsskader
  • brannskader
  • muskel- og skjelettraumer
  • blødning og sirkulasjonssvikt
 • Luftveisvurdering - og håndtering
 • Prinsipper for helseoperativt arbeid og drift av skadested
 • Situasjonsbestemt ledelse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert som samlinger, tilsammen 11 dager.

Samlingene kan bestå av forelesninger, scenariobaserte simuleringsøvelser, gruppearbeid med fokus på ledelse, samhandling og erfaringsutveksling, andre praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Mellom samlingene skal studenten studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.

Arbeidsomfang

Ca. 420 timer.

Praksis

Minimum en ukes hospitering i helsetjenesten som er relevant for å oppnå ferdighetsmål. Hospiteringen kan helt eller delvis erstattes med simulering.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 85 % tilstedeværelse i samlingene på høgskolen
 • 80 % deltagelse ved hospitering
 • Undervisning innen tema traumatologi
 • Innleveringer:
  - disposisjonen for undervisningstema (undervisning innen tema traumatologi), levert innen fastsatt frist
  - målsetting for hospitering, levert innen fastsatt frist
  - gruppeoppgave, levert innen fastsatt frist

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Skriftlige arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides inntil to ganger. Det legges til rette for at studenter som får "ikke godkjent" i sin undervisning får ett (1) nytt forsøk.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Praktisk eksamen i gruppe og individuell muntlig høring

Deleksamen 1. Praktisk eksamen i gruppe (ca. 30 min).
Ingen hjelpemidler tillatt.
Det gis individuell karakter etter karakterregel Bestått/ ikke bestått.

Deleksamen 2. Individuell muntlig høring. (ca. 30 min).
Muntlig høring gjennomføres etter praktisk eksamen og på samme dag. Muntlig høring tar utgangspunkt i emnets pensumlitteratur. Ingen hjelpemidler tillatt.
Karakterregel A-F.

Begge deleksamener må være bestått for å få godkjent emnet. Det gis en samlet individuell karakter i emnet.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått på én av deleksamenene kan kandidaten kun ta opp igjen den deleksamen som ikke er bestått.

Ny/utsatt eksamen avtales nærmere med emneansvarlig i samråd med eksamenskontoret.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Pensumlitteratur, ca. 700 sider.

Med forbehold om endringer frem til semesterstart.

Traumatologi:
Sanders' Paramedic Textbook (UK edition - adapted from Mosbys Paramedic textbookThird Edition by, Mick J.Sanders). Mosby Elsevier.

Part Six: Kapitlene: 26-34.      Sum ca 160 sider                                                  
Chapter 26 Trauma Systems/Mechanism of Injury
Chapter 27 Thoracic trauma
Chapter 28 Hemorrhage and Shock
Chapter 29 Soft Tissue Trauma
Chapter 30 Burns
Chapter 31 Head and Facial Trauma
Chapter 32 Spinal Trauma
Chapter 33 Abdominal Trauma
Chapter 34 Musculoskeletal Trauma         

Prehospital Trauma Life Support - students textbook (Latest edition)
Alle kapitler sum ca. 430 sider

Totalt:  ca. 600 sider.

Ambulanseoperativt arbeid:
Gregory, Pete & Aidan Ward (ed) (2010): Sanders' Paramedic Textbook. London: Mosby Elsevier.
Kap.42 Major Incidents
Kap.43 Hazardios Substances Incidentes
Kap.44 Crime Scene Awareness

KOKOM (2009).Håndbok. Kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner,
Kap.4.2 Kommunale oppgaver
Kap.4.3 Oppgaver for regionale helseforetak
Kap.4.4 Om personell i medisinsk nødmeldetjeneste, ansvarsforhold og kompetansekrav
Kap.4.5 Anbefalinger for å utøve god praksis
Kap.4.6 Ansvars- og oppgavematrise
Kap.5 Handling og samhandling
Kap.6 Kommunikasjon
Kap.7 Faglige retningslinjer
7.1Beskrivelse av hastegrader
7.2 Beslutningsstøtte system
7.2.1 Norsk indeks for medisinsk nødhjelp
7.2.2 Telefonråd
7.2.3 Systembok, medisinsk operativ manual og lokale planer
7.3 Rekvirering av ambulanse
7.3.1 Rekvireringsmyndighet for ambulanse
7.3.2 Kriterier for bruk av bil/båt ambulanse
7.3.3 Kriterier for bruk av luftambulanse
7.3.4 Hvordan rekvirere ambulanse

Thompson, G. 3 utg. (2011): Situasjonsbestemt ledelse. Oslo, Gyldendal Akademisk. Del 1, 2 og 3

Politidirektoratet (2010). Politiets beredskapssystem del 1 (PBS I), Håndbok i krisehåndtering (pdf. dokument) . Kapitlene 1,2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 17.

Direktoratet for nødkommunikasjon (2009) Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere. Finnes som pdf: http://www.dinkom.no/FILES/felles_sambandsreglement_rapport.pdf (20 sider)

Direktoratet for nødkommunikasjon (2009) Slik virker nødnettet. Finnes som pdf: http://www.dinkom.no/FILES/2011/20110110_slik_virker_ndnett.pdf (2 sider)

NBC håndboken

Halvor Nordby Samhandling i prehospitalt arbeid
Kap. 9 Ambulanseledelse.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:13:52