Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden/nettbasert.
Emneansvarlig:
Einar von Krogh
Undervisningsspråk:
Norsk og/eller engelsk.
Varighet:
1 år

ITEVUVA40M3 Tingenes internett og sanntidssystemer (Høst 2020–Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er utviklet i et samarbeid med Viken Teknologiklynge 4.0 og er åpent for alle som oppfyller opptakskriteriene.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap om teknologi brukt i egen institusjon/bedrift.

Undervisningssemester

Undervisning i høstsemesteret, eksamen gjennomføres tidlig i vårsemesteret.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten/deltakeren har

  • økt kunnskap om nåværende og framtidige muligheter innen Tingenes internett

  • kunnskap om modellering og tjenesteorientert design

  • forståelse for hvilken kompetanse som er nødvendig og hvilke ressurser som må gjøres tilgjengelig for digitalisering av egen bedrift/institusjon

 
Ferdigheter
Studenten/deltakeren kan 

  • gjennomføre enkle teoretiske argumenter om roboter og automatisering

  • konstruere et enkelt sanntidssystem ved hjelp av modelleringsspråk


Generell kompetanse

Studenten/deltakeren har

  • en økt forståelse for hvordan moderne teknologi vil kunne forandre hverdagen i egen bedrift

  • faktabasert motivasjon for å endre bedriften til å kunne utnytte moderne teknologi på en positiv måte både til beste for bedriften og dens ansatte

Innhold

Emnet gir en innføring i Tingenes internett og sanntidssystemer generelt motivert utifra anvendelsen av denne teknologien for digitalisering av virksomheter i industri og andre institusjoner.
Det gis en generell innføring av begreper og teknologi. Videre forklares flere detaljer om roboter og automatisering med eksempler og noe teori. Siden programvare blir stadig viktigere innen automatisering og digitalisering, undervises det konkret i et rammeverk for tjenesteorientert arkitektur (Arrowhead Framework), som er et resultat av store europeiske forskningsprosjekter der Høgskolen i Østfold har deltatt aktivt. Vi gir også en innføring i modellbasert design med eksempler fra modelleringsspråkene UML og SysML.
For å gjøre undervisningen mer konkret og knyttet til industrien, vil vi presentere et antall reelle erfaringer fra internasjonal industri innen sanntidssystemer.

Undervisnings- og læringsformer

Samlingsbasert undervisning bestående av til sammen 4 samlinger. Hver samling består av en morgensesjon på 3 timer fra kl. 9-12 den første uka, og et webinar på onsdagen uka etter fra kl. 9-10.

  • Morgensesjonen vil introdusere noe ny teknologi og ende opp i en øvelse

  • Webinar-sesjonen vil gjennomgå øvelsen og oppsummere samlingens teknologi med diskusjon

Det blir organisert prosjektgrupper som vil arbeide med teknologi egnet for bruk i egne bedrifter. Dette prosjektarbeidet vil danne grunnlaget for kursbevis eller eksamen.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsinnsats er ca 150 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Innlevering av gruppeprosjekt.

Eksamen

Gruppeprosjekt og individuell muntlig presentasjon

Karakteren settes etter en totalvurdering av prosjektets rapport og presentasjon. Det gis individuell karakter.

Prosjektrapporten må være godkjent før studenten kan fremstille seg til muntlig eksamen. Muntlig eksamen består av en presentasjon av prosjektoppgaven. Varighet ca 20 minutter.
Karakterskala bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

  • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Engelsk versjon:

Einar von Krogh: An Introduction to the Internet of Things, bookboon.com.  ISBN 978-87-403-3224-7.

Norsk versjon:

Einar von Krogh: En introduksjon til tingenes internett

 

Forelesningsmateriale gjøres tilgjengelig på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 22:25:24