Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Nettbasert
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LSKPROG219 Programmering i skolen (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Programmering i skolen 1.-10 trinn (15 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Bestått emnet Introduksjon til programmering i skolen (7,5 studiepoeng) eller tilsvarende. 

Undervisningssemester

2. semester (vår). 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten kjenner til

 • flere tekstbaserte programmeringsspråk
 • enkel HTML og bruk av CSS (Cascading Style Sheets)
 • noen nett-tjenester for produksjon av app'er
 • noen ulike typer sensorer, programmeringsenheter og fysiske objekter
 • og kan ta i bruk noen ulike typer programmer for simulering av fysiske objekter 


Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre undervisning knyttet til simulering av fysiske objekter for å løse ulike typer problembaserte oppgaver
 • planlegge og gjennomføre undervisning som tar i bruk tekstbaserte programmeringsspråk for å arbeide med enkeltfag, tverrfaglige tema og problembaserte oppgaver
 • designe en app som skal løse et predefinert problem

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre rede for hvorfor programmering og koding er viktig for å forstå hvordan et digitalisert samfunn fungerer og hvordan algoritmer påvirker vår hverdag
 • kan gjøre rede for hvordan digitalisering påvirker og endrer samfunnet, og dermed skolens mål og verdier
 • kan reflektere over hvordan programmering kan styrke samarbeid og dybdelæring, og stimulere entreprenørskap og kreativitet
 • er i stand til å planlegge og undervise i valgfaget "Programmering" på ungdomstrinnet.

Innhold

Emnet fokuserer på praktisk arbeid med tekstbasert programmering og simulering av fysiske objekter (både ved bruk av blokkbasert og tekstbasert programmering), og hvordan man kan arbeide, både tverrfaglig og i enkelte fag, med temaet i skolen. 

Organisering av innhold i emnet: https://hiof.instructure.com/courses/713/

Undervisnings- og læringsformer

All undervisning, veiledning og vurdering er nettbasert. 

Arbeidsformer som vil bli brukt er digitale undervisningssekvenser, screencast, praktisk, individuelt arbeid (øving og oppgavearbeid) samt arbeid med obligatoriske mappeoppgaver.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 195 timer i alt på dette emnet.

Praksis

Det er ikke knyttet praksis til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen.

Eksamen

Individuell mappeeksamen

 • Mappe 1 består av opp til seks (6) flervalgsoppgaver.
  Karakterregel: Bestått/ikke bestått

 • Mappe 2 består av tre (3) praktiske programmeringsoppgaver med tilknyttet refleksjonsvideo.
  Karakterregel: Bestått/ikke bestått

 • Mappe 3 består av en individuell praktisk semesteroppgave. Semesteroppgaven vil bestå i å løse problem gjennom å lage et produkt ved programmering, og lage en refleksjonsvideo med talking head der man svarer på gitte vurderingskriterier.
  Karakterregel: A-F.

Alle tre mappene må være bestått for å få karakter i emnet.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlisten er under arbeid og vil publiseres snarest. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 18:25:22