Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LSLG510216 Utvikling av lese- og skriveferdigheter og arbeid med nasjonale prøver (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om lese- og skrivestrategier som basis for læring og læringsprosesser

 • kunnskap om hvordan elevenes lese- og skriveferdigheter kan utvikles i det enkelte skolefag med utgangspunkt i læreplanens fagplaner og rammeverk for grunnleggende ferdigheter

 • kunnskap om hvilken betydning de andre grunnleggende ferdighetene har for lesing og skriving i ulike skolefag

 • kunnskap om nasjonal prøve i lesing og hvordan analyseverktøyet kan benyttes til videreutvikling og tilpasset opplæring

 • kunnskap om didaktisk forskning med relevans for utvikling av elevenes lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

 • kunnskap om hva det vil si å være ressursperson i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke lesing og skriving som grunnleggende ferdighet som redskap for læring i ulike fag

 • bruke andre grunnleggende ferdigheter som redskap til å utvikle elevenes lesing og skriving i ulike fag

 • bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes forståelse, undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med begrunnelser og argumenter

 • analysere og vurdere elevenes tekster ut fra ulike perspektiver på kunnskap og læring   

 • planlegge, gjennomføre og vurdere relevante undervisningsopplegg med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i ulike fag for alle elever i trinn 5-10 i samsvar med rammeverk, teoretisk- og erfaringsbasert kunnskap

 • benytte kartleggingsresultater fra nasjonale- og andre prøver som verktøy til videreutvikling av undervisningen i ulike fag

 • legge til rette for og gjennomføre deling av kunnskap innenfor eget kollegium og i nettverk og virke som ressursperson for kolleger

Generell kompetanse

Studenten

 • har utviklet et overblikk over lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag i skolen

 • er bevisst på hvordan lesing og skriving brukes på fagenes premisser

 • har forståelse for lesingens og skrivingens betydning som allmenndannende ferdigheter og for samspillet med de andre grunnleggende ferdighetene i både i skolen og i samfunnet forøvrig

 • har innsikt i den betydningen de grunnleggende ferdighetene har for deltagelse i et demokrati

 • kan være en ressursperson i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag i skolen

Innhold

Læringsutbytte forutsetter at det blant annet undervises i, og arbeides med, følgende tema:

 • Elevers utvikling av lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

 • Sammensatte tekster

 • Lesing og skriving i det flerspråklige klasserommet

 • Ulike arbeidsmåter og oppgavetyper som kan stimulere læring i lesing og skriving i de ulike fagene

 • Nasjonal prøve i lesing og analyseverktøy

Det arbeides både teoretisk og praksisrettet i samsvar med målene for læringsutbytte. De didaktiske tema vil også inneholde tema som vurdering og tilpasset opplæring, inkludert det flerspråklige og flerkulturelle perspektivet.

Undervisnings- og læringsformer

Det vil være tre fysiske samlinger à to dager. De tre samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling mellom studentene.

Høgskolen benytter læringsplattformen Canvas til informasjon, fagstoff, oppgaver og innlevering av arbeidskrav. Det vil også være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 400 timer i alt på dette emnet.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må undervise i skolen på ett/flere av trinnene 5.-10. parallelt med studiet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

I løpet av semesteret får studentene fire oppgaver av faglig og didaktisk karakter. Disse skal leveres inne gitte frister. Arbeidskravene inneholder undersøkelser, planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg med påfølgende refleksjonsnotat knyttet til teori og styringsdokumenter, samt andre didaktiske oppgavetyper, individuelle og i gruppe. Tilbakemelding på arbeidskrav blir gitt både av faglærere og medstudenter. Mer detaljert beskrivelse vil bli gitt på samlingene.

Minst ett av arbeidskravene skal inkludere pedagogisk bruk av IKT.

Studenten må involvere ledelse og kollegaer ved sitt arbeidssted i arbeidet med arbeidskravene.

Alle arbeidskrav må være levert og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig utviklingsoppgave og muntlig framlegg i gruppe

Deleksamen 1: Individuell skriftlig utviklingsoppgave (teller 50 %). Det arbeides videre med et tema i tilknytning til et gitt arbeidskrav. Problemstilling formuleres og godkjennes. Faglærer gir tilbakemelding på førsteutkast. Det gis flere opplysninger ved studiestart.Karakterregel: A - F.

Deleksamen 2:  Muntlig framlegg i gruppemed varighet ca. 30 minutter (teller 50 %)Detaljert beskrivelse gis ved oppstart av emnet. Karakterregel Bestått/Ikke bestått.

Det gis en samlet karakter i emnet. Begge deleksamener må være bestått for å få karakter i emnet.Karakterregel: A-F

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Dersom den ene deleksamenen blir vurdert til ikke bestått, kan denne eksamenen avlegges på nytt.Skriftlig utviklingsoppgave kan omarbeides én gang med samme problemstilling. Dersom man ønsker å forbedre karakter, må ny problemstilling avtales med emneansvarlig.For å gjennomføre muntlig framlegg på nytt må studenten innpasses i en ny gruppe ved neste ordinære undervisningssemester.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 6. januar 2016.

Med forbehold om endringer før studiestart:

Kverndokken, Kåre (red.) 2012: 101 måter å lese leseleksa på - om lesing, lesebestillinger og tekstvalg. Bergen: Fagbokforlaget  

Kverndokken, Kåre (red) 2014: 101 skrivegrep - om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping. Bergen: Fagbokforlaget

Roe, Astrid (2014): Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen, Oslo: Universitetsforlaget

Selj, Elisabeth og Else Ryen (red.) 2. utg. 2014: Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Kap. 4, 5, 6Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 

Smidt, Jon, Randi Solheim og Arne Johannes Aasen (red) 2011: På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Tønnessen, Elise Seip (red.) 2010: Sammensatte tekster. Barns tekstpraksis. Del 1 og del 3. Oslo: Universitetsforlaget

Utdanningsdirektoratet: LæreplanenKunnskapsløftet 06

Utdanningsdirektoratet: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Utdelt materiale

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 07:24:42