Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
HiØ VIDERE
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Ragnhild Louise Næsje
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LSNOR10121 Barnelitteratur, begynneropplæring og muntlighet (Høst 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningsstudiet Norsk 1 for trinn 1-7 Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap Kandidaten

 • har gode kunnskaper om barnelitteratur i ulike sjangre og god forståelse for hvordan denne litteraturen har utviklet seg over tid

 • har kunnskap om muntlig språk som grunnlag for å lære å lese og skrive

 • har kunnskap om barns språkutvikling muntlig og skriftlig

 • har kunnskap om litteratur fra nyere tid med vekt på litteratur for barn

 • kjenner til sentrale og relevante litteraturteoretiske og litteraturdidaktiske begreper og perspektiver

 • har kunnskap om arbeid med lesestrategier og stimulering av muntlig språk

 • har kunnskap om ulike dimensjoner ved begynneropplæring i lesing og skriving

 • har kunnskap om de ulike funksjonene lesing og skriving kan ha for elevers utvikling og læring

 

Ferdigheter Kandidaten

 • kan analysere og tolke ulike typer tekster og formidle litteratur på varierte måter

 • kan reflektere over teksters kvalitet og bruksområde og legge til rette for, gjennomføre og vurdere samtaler om litteratur

 • kan ta i bruk ulike metoder i begynneropplæring i lesing og skriving

 • kan stimulere elever til variert muntlig bruk av språk

 • kan legge til rette for at elever får møte ulike typer tekster, på bokmål og nynorsk, på våre nabospråk og oversatte tekster fra samisk

 • kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringa og sammen med elevene utforme relevante kriterier for vurdering

 

Generell kompetanse Kandidaten

 • kan legge til rette for at arbeidet med litteratur og tekst kan styrke elevens identitet, kulturforståelse og danning

 • kan formidle norskfaglige innsikter og tilpasse form og innhold til ulike målgrupper

 • kan nytte faglige kunnskaper til kritisk og konstruktiv refleksjon

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere norskundervisning på trinn 1-7 og grunngi faglige valg ut fra læreplan, forskning og erfaringskunnskap

 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre om elevers læring og utvikling i norskfaget og på tvers av fag

Innhold

Emnet er konsentrert om disse fagområdene:

 • Barnelitteratur og lesedidaktikk

 • Begynneropplæring i lesing og skriving

 • Muntlighet

Barnelitteratur tar for seg dette temaet i et sjanger-, tids- og medieperspektiv. Her er også litteraturformidling viktig, med stikkord som lesestimulering, lesemotivasjon og leselyst.

Begynneropplæring i lesing og skriving tematiserer hvordan elever lærer å lese og skrive og hvordan lærere skal legge til rette for dette. Lesing som grunnleggende ferdighet blir sett i sammenheng med de andre grunnleggende ferdighetene.

Temaet muntlighet omhandler hvordan læreren kan legge til rette for et godt muntlig klima i klassen, og tilrettelegging for at elevene skal bli gode muntlige formidlere.

Gjennom arbeidet med de ulike temaene skal studentene lære om ulike arbeidsformer som er relevante for arbeidet på grunnskolens trinn 1-7. Det blir også lagt vekt på at studentene skal utvikle egen kompetanse i både skriftlige og muntlige sjangre.

Studentene skal få forståelse for hvordan faglig og digital utvikling påvirker norsklærerprofesjonen, for eksempel gjennom læreplaner, lovgrunnlag og nyere forskning, og hvordan digitale læremiddel kan brukes for å fremme kreativitet og problemløsning, kritisk tekstforståelse og demokratisk deltakelse.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene vil møte varierte arbeidsformer. Tilnærminga til stoffet skjer i hovedsak gjennom forelesinger, arbeid i grupper og individuelt arbeid, og lærestoffet bygger på anerkjent forskningsbasert kunnskap. Studentenes arbeid på egen skole vil åpne for verdifull faglig og didaktisk refleksjon knyttet til både kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse i norskfaget. Digitale arbeidsformer skal også inngå som en sentral del av norskstudiet, både for læring, veiledning, samarbeid og dokumentasjon.

Arbeidsomfang

Forventa arbeidsinnsats for studenten: ca. 400 timer, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelse og eksamensgjennomføring.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

I løpet av semesteret blir det gitt oppgaver av faglig og didaktisk karakter i tilknytning til temaene i emnet:

 1. Individuell skriftlig prosessorientert oppgave

 2. Individuell muntlig presentasjon

Tilbakemelding på arbeidskrav kan dels være fra faglærere, dels fra andre studenter, eventuelt kan de bli vurdert av studenten selv (f.eks. refleksjonslogg). Minst en av oppgavene vil tematisere pedagogisk bruk av IKT knyttet til tema i emnet. Mer detaljert beskrivelse av innholdet i arbeidskrava vil bli gitt ved undervisningsstart.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. Varighet: ca. 30 minutt.

Sensorene og kandidaten har en faglig samtale med utgangspunkt i ulike tema fra emnet, med en kortere forberedt del (ca. 10 minutt) og en lengre generell del (ca. 20 minutt).

Tillatte hjelpemidler: Egne notater på papir til forberedt del av eksamen.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre nasjonale deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert juni 2021. Med forbehold om endringer før semesterstart.

Teoribøker:

Bjerke, C. & Johansen, R. (2020). Begynneropplæring i norskfaget. Gyldendal Akademisk

Bjerke, C. & Nygård, M. (Red.). (2021). Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Universitetsforlaget.

Bjørndal, C. R. P. (2017). Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i pedagogisk praksis. (kapittel 2 og 3) Gyldendal Akademisk.

Grøver, V. & Bråten, I. (Red.). (2021). Leseforståelse i skolen Utfordringer og muligheter. Cappelen Damm Akademisk

Karsrud, F. T. (2021). Muntlig fortelling i norskfaget, en vei til tekst og tolkingskompetanse. Cappelen Damm

Nygård, M. & Bjerke, C. (Red.). (2021). Norskboka 1. Norsk for grunnskulelærarutdanning 1-7. Universitetsforlaget.

Stokke, R. S. & Tønnesen, E. S. (Red.). (2018). Møter med barnelitteraturen Introduksjon for lærere. Universitetsforlaget.

Kompendium, sirka 100 sider

Nettressurser:

Bentsen, E. 82018) «Elever som strever med leseflyt og «den andre leseopplæringen» https://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/aktuelt/elever-som-strever-med-leseflyt-og-den-andre-leseopplaringen-article119905-12719.html

Hoel, Trude & Håland, Anne (2016) «Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse» i Nordic Journal of Literacy Research vol 2, 2016 https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/195 

Kvåle, G. (2020) «Er det riktige det viktige? Literacy-syn og kvalitetstrekk i kommersielle abc-apper for norskspråklige førskolebarn»: Er det riktige det viktige_Gunnhild Kvåle.pdf

Myran, I. H, (2020). «En analyse av metoden STL+ slik den er beskrevet i håndboka» I Bedre skolehttp://www.skrivesenteret.no/uploads/files/BedreSkole-0120_Hansson-Myran.pdf

 

Bildebøker:

Dahle, Gro & Nyhus, Svein (2018) Dragen. Cappelen Damm

Kuhn, Camilla (2013). Gorm er en snill orm. Cappelen Damm.

Stai, K. (2016). Jakop og Neikop, Naboen

 

Barne- og ungdomslitteratur: 

Kamfjord, Vilde (2019) På omveien hjem. Gyldendal

Parr, Maria (2005) Tonje Glimmerdal. Samlaget

Stranger, S. (2021). Adventsstjernen

Tornes, T. (2013). Hulder. Gyldendal

Wegelius, J. (2008). Legenden om Sally Jones

 

Eventyrkompendium 100 sider

Lyrikkompendium 50 sider

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 21:19:27