Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
HiØ VIDERE
Studiested:
Nettbasert.
Emneansvarlig:
Halvdan Haugsbakken
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LSNPED121 Nettpedagogikk og nettundervisning (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Nettpedagogikk og fleksibel opplæring (30 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende digital kompetanse.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • Kjenner til hovedtrekkene i forskning og teori knyttet til nettundervisning og fleksible undervisningsmetoder, herunder MOOC

 • Kjenner til hovedtrekkene for å designe nettbaserte undervisningsopplegg og nettkurs

 • Kjenner til utfordringene og mulighetene knyttet til igangsetting og drift av nettbaserte kurs og fleksible undervisningsmetoder

 • Kjenner til grunnprinsippene for god vurderingspraksis

 • Kjenner til grunnprinsippene for god oppgavedesign

 • Kjenner til grunnleggende kommunikasjonsteori og kjennetegn ved gode tekster

 • Har kjennskap til bruk av opphavsrett på Internett og universell utforming

 • Har kjennskap til utøvelse av gode nettpedagogiske læringsstrategier for å skape sosial læring

 • Kjenner til styrker og svakheter ved ulike plattformer og digitale teknologier brukt i nettkurs og nettbaserte undervisningsopplegg

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende god vurderingspraksis i design og drift av nettkurs og nettbaserte undervisningsopplegg

 • Kan anvende multimediautstyr knyttet til video, tekst, grafikk og lyd for å lage læringsinnhold

 • Kan produsere multimodalt innhold basert på prinsipper for god læringsdesign, kommunikasjonsteori og nettpedagogikk

 • Kan anvende funksjonalitet i ulike testverktøy

 • Kan anvende ulike kanaler for å støtte, support og veiledning knyttet til egne nettkurs og fleksible undervisningsopplegg

 • Kan sette opp et nettkurs eller fleksibelt undervisningsopplegg i ulike plattformer

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har utviklet strategier for drift og revidering av nettkurs og fleksible undervisningsmetoder

 • Kan vurdere hvilke typer oppgaver og tester som er mest hensiktsmessige i forhold til læringsmål

 • Kan arbeide i digitale læringsmiljø, bruke digitalt utstyr i læringssituasjoner og annen kommunikasjon og samarbeid over internett

Innhold

Emnet gir en innføring i nettpedagogikk og nettundervisning. Det gis en gjennomgang av ulike nettkursdesign brukt i MOOC og annen nettbasert undervisning, innholdsproduksjon og nettpedagogiske strategier for å skape gode og effektive nettbaserte kurs og kompetansehevingstiltak. Dette er kompetanse og ferdigheter som er viktige i utdanning og arbeids- og næringsliv for å nå målet om livslang læring. Emnet gir et solid grunnlag for produksjon av fleksible undervisningsopplegg i ulike nettkursplattformer.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene som anvendes i emnet er praksisnære og relevante gjennom praktisk tilrettelegging og bruk av digitale teknologier. Arbeidsformer som vil bli brukt er digitale undervisningsressurser, video, øvingsoppgaver, refleksjonsspørsmål og innlevering av praktiske oppgaver. Deltakerne jobber individuelt og noe gruppearbeid må påregnes. Emnet er bygget opp av flere moduler. Det vil være obligatoriske tester og oppgaver i hver modul. Undervisningen i emnet bygger på oppdatert, forskningsbasert kunnskap.

Undervisningen er nettbasert uten fysiske samlinger.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er 20 timer i uka.

Praksis

Ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen arbeidskrav.

Eksamen

Individuell eksamensmappe bestående av flere eksamenskomponenter.

Eksamensmappen har følgende komponenter:
Modultester, praktiske oppgaver og refleksjonsspørsmål.

Mappen vurderes samlet etter karakterregel Bestått / Ikke bestått.

Alle komponenter skal leveres gjennom læringsplattform (LMS).

Ved Ikke bestått må mappen med alle komponentene tas på nytt ved oppmelding til et nytt semester. Eksamenskomponenter kan leveres flere ganger innen eksamensfristen gjeldende semester.

Sensorordning

Interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny/utsatt eksamen kan mappen omarbeides én gang.

Evaluering av emnet

Studentene skal evaluere emnet i digitalt spørreskjema ved emnets slutt.

Litteratur

Pensum ligger tilgjengelig i de ulike modulene i LMS for emnet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. okt. 2022 19:20:05