Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
HiØ VIDERE
Studiested:
Halden/delvis nettbasert.
Emneansvarlig:
Ingebjørg Merete Mellegård
Undervisningsspråk:
Engelsk.
Varighet:
½ år

SFVGRLF115 Grunnleggende ferdigheter (1.-7.trinn) (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Engelsk 1: 1. - 7. trinn, Kompetanse for kvalitet, (30 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Emnene SFVSSK117 Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon og SFVGRLF115 Grunnleggende ferdigheter kan tas uavhengig av hverandre, men det anbefales at SFVSSK117 tas før SFVGRLF115.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP

Etter fullført emne har studenten:

 • kunnskap om Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk med vekt på engelsk som et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling

 • kunnskap om kjerneelementene og deres betydning for læring og språkutvikling

 • kunnskap om språklæringsteorier, flerspråklighet og læringsstrategier som bidrar til at den enkelte elev kan utvikle språkbevissthet og ansvarsbevissthet i sin språklæring

 • kunnskap om det engelske språket: lydsystem, intonasjon, vokabular, grammatiske strukturer og metaspråk 

 • kunnskap om ulike typer tekster, normer for akademisk tekstproduksjon, kulturelle konvensjoner for språkbruk samt kritisk og reflektert bruk av kilder

 • kunnskap om engelsk som verdensspråk, dets rolle som kommunikasjonsspråk og språklige sammenhenger mellom engelsk, norsk og andre språk

 • kunnskap om engelskspråklig barnelitteratur, blant annet billedbøker, i engelskopplæringen

 • kunnskap om lek og barnekultur i engelskopplæringen

 • kunnskap om elevveiledning, vurderingsverktøy og vurderingsformer som fremmer språklæring

 • kunnskap om de grunnleggende ferdighetene og deres betydning for læring og språkutvikling

 • god kunnskap om de grunnleggende ferdighetene Å kunne lese og Digitale ferdigheter i engelskfaget

 • kunnskap om undervisning i tverrfaglige temaer

 • kunnskap om faktorer som bidrar til å videreutvikle et språkfremmende læringsmiljø med vekt på tilpasset og variert språkopplæring samt dybdelæring  

 • kunnskap om vurdering av lærebøker, andre læremidler, digitale verktøy og digitale læringsressurser 

 • kunnskap om hvordan Læreplan i engelsk gir ramme for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid

 • kunnskap om relevant faglitteratur og forskning innenfor språklæring

 • innsikt i hensiktsmessige metoder for å reflektere kritisk over egen undervisningspraksis

 • kunnskap om bibliotekets tjenester og ressurser

 

FERDIGHETER

Etter fullført emne kan studenten:

 • anvende Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk, i sin undervisningspraksis 

 • anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert i henhold til Læreplan i engelsk

 • kommunisere sikkert og funksjonelt på engelsk tilpasset formål, mottaker og situasjon, blant annet om sin undervisningspraksis og profesjon

 • legge til rette for utvikling av de grunnleggende ferdighetene som en integrert del av språkopplæringen med spesielt fokus på Å kunne lese og Digitale ferdigheter i engelskfaget

 • ta i bruk engelskspråklig barnelitteratur, blant annet billedbøker, som en ressurs for dybdelæring i språkopplæringen

 • anvende lek og barnekultur i språkopplæringen

 • utøve en helhetlig og læringsfremmende vurderingspraksis 

 • vurdere lærebøker, andre læremidler, digitale verktøy og digitale læringsressurser  

 • reflektere kritisk over egen undervisningspraksis og anvende relevant faglitteratur og forskning i profesjonsutøvelsen

 • gjennomføre et utviklingsorientert og praksisrettet fordypningsprosjekt

 • bruke kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte

 • bruke bibliotektjenester og databaser som ressurs i eget studium og egen undervisningspraksis

 

GENERELL KOMPETANSE

Etter fullført emne kan studenten:

 • anvende faglige, språklige og fagdidaktiske kunnskaper inn i en helhetlig engelskopplæring i samsvar med Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk

 • utvise holdninger som er tjenlige for å undervise i engelsk på 1.-7. trinn ved å være seg bevisst sin rolle som språkmodell, tilrettelegger og veileder i tråd med skolens etiske grunnverdier

 • utvise selvstendighet og evne til analyse av og kritisk refleksjon over egen undervisningspraksis samt ta i bruk ny kunnskap

 • bidra til fagfellesskapet med ny faglig og fagdidaktisk kunnskap samt nyere forskning innenfor språklæring og slik være en ressurs ved egen arbeidsplass

Innhold

Emnet SFVGRLF115 Grunnleggende ferdigheter bygger på det faglige fundamentet som er lagt i emnet SFVSSK117 Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon. Her videreføres utviklingen av egen språkferdighet og arbeidet med å tilegne seg kunnskap om barns språklæring, i tillegg til fortsatt arbeid med Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk.

Emnet SFVGRLF115 er nært knyttet til kjerneelementene og de grunnleggende ferdighetene slik de er beskrevet i Læreplan i engelsk i Kunnskapsløftet. Emnet gir fordypning i de grunnleggende ferdighetene Å kunne lese og Digitale ferdigheter, som blant annet knyttes til utviklingsarbeid innenfor engelsk barnelitteratur. 

Emnet tar utgangspunkt i studentens erfaringer fra klasserommet for å stimulere til bevisstgjøring og videreutvikling av egen undervisningspraksis.

Emnet har følgende innhold:

 • Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk 

 • teorier om språklæring samt valg og anvendelse av hensiktsmessige metoder innenfor engelskopplæringen

 • dybdelæring og de grunnleggende ferdighetene med hovedvekt på Å kunne lese og Digitale ferdigheter i engelskfaget

 • barnelitteratur, blant annet billedbøker, og andre engelskspråklige tekster

 • lek og barnekultur

 • øving i språkbruk gjennom lytting, lesing, skriving, forberedt muntlig produksjon og spontan muntlig kommunikasjon tilpasset formål, mottaker og situasjon

 • øving i uttale, intonasjon og lydskrift

 • utvikling av hensiktsmessig ordforråd, idiomatikk og grammatiske strukturer

 • vurdering av lærebøker, andre læremidler, digitale verktøy og digitale læringsressurser  

 • tilpasset opplæring, elevveiledning, underveisvurdering og vurdering av elevarbeider

 • kunnskaps- og erfaringsdeling samt kritisk refleksjon over egen undervisningspraksis

 • relevant faglitteratur og forskning innenfor engelskopplæringen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet går over ett semester og er delvis organisert som fysiske samlinger og delvis nettbasert. Det vil være 3 samlinger à 2-3 dager lagt til Høgskolen i Østfold, Halden. Høgskolens læringsplattform  benyttes, og det gis opplæring i bruk av denne. Andre digitale verktøy for kommunikasjon, undervisning og veiledning anvendes også.

I emnet inngår et studieopphold ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia, av 1 ukes varighet. For de som ikke deltar, vil det være selvstudium i form av et arbeidskrav.

I tillegg til samlinger er selvstudium, individuelt og i grupper, en viktig arbeidsform. Utprøving av tilegnet kunnskap i klasserommet med egne elever står sentralt sammen med erfaringsdeling og presentasjoner for medstudenter og kolleger ved egen arbeidsplass. Det legges vekt på å skape et læringsmiljø der studentene kan samarbeide og slik bli aktive bidragsytere i et fagfellesskap.

Om situasjonen tilsier det, kan undervisningen bli gjennomført digitalt. I all digital undervisning skal studentene ha videokamera og mikrofon påslått.

Arbeidskravene (se pkt. Arbeidskrav) danner grunnlag for individuell veiledning. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 420 timer på dette emnet.

Praksis

Praksisnære komponenter er integrert i emnet. Lærere som tar dette emnet, bør undervise i engelsk  parallelt med studiet, eventuelt ha slik tilgang.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Før studenten kan framstille seg til eksamen, må arbeidskravene spesifisert nedenfor være levert og/eller utført innen fastsatt frist gitt i semesterplanen og godkjent av faglærer senest 2 uker før eksamen. Oppgavene forutsettes levert til fastsatt tid for å få rett til veiledning.

 • Utviklingsarbeid: Bruk av barnelitteratur i engelskopplæringen (individuelt/i par) med presentasjon for kolleger ved egen arbeidsplass (individuell/i par, muntlig). Dokumentasjon i form av en logg (individuell, skriftlig).

 • Vurdering av læreverk (i par, muntlig) med etterfølgende diskusjon i fagfellesskapet (i grupper, muntlig).

 • Pedagogisk bruk av digitale ressurser. Gjennomføring av et undervisningsopplegg i eget klasserom (individuelt/i par). Dokumentasjon i form av en presentasjon for medstudenter (individuell, muntlig).

 • Oppgavesett i engelsk språk (individuelt, skriftlig).

 • Lese selvvalgt barne- og ungdomslitteratur, 8 titler (individuelt, skriftlig leseliste).

 • Bok-kafé (i grupper, muntlig)

 • 1 ukes studieopphold ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia. For de som ikke deltar, gis det en alternativ oppgave (individuell, skriftlig).

Eksamen

Muntlig eksamen i par/gruppe med individuell vurdering. Varighet ca. 45 minutter.                                    Tillatt hjelpemiddel er Læreplan i engelsk.

Eksamenen er både en språkferdighetsprøve og en prøve i kunnskap om lærestoffet. Studentens evne til å kommunisere effektivt på idiomatisk engelsk med god uttale og intonasjon vektlegges på lik linje med studentens kunnskap om lærestoffet.

Det gis individuelle karakterer. Det benyttes en gradert karakterskala fra A til F.

Sensorordning

Eksamenen vurderes av en ekstern og en intern sensor.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg gjennomfører Utdanningsdirektoratet en egen deltakerundersøkelse.

Litteratur

Litteraturlista ble sist oppdatert 3. desember 2020. 

Det tas forbehold om endringer frem til studiestart. 

Birketveit, A. & Williams, G. (2013). Literature for the English classroom. Fagbokforlaget.

Dahl, R. (2016). Matilda. Penguin Random Home Children's UK

Flognfeldt, M. E. & Lund, R. E. (2016). English for Teachers and Learners. Cappelen Damm Akademisk.

Munden, J. (2021). Engelsk på mellomtrinnet. Gyldendal.

Munden, J. & Myhre, A. (4th edition, 2020). Twinkle Twinkle. Cappelen Damm Akademisk.

Pinter, A. (2017). Teaching Young Language Learners. Oxford UP.

Rauf, O. (2020). The Boy at the Back of the Class. Orion.

Barne- og ungdomslitteratur: Studentene velger 8 bøker, hvorav 1 må være klassiker og 3 kan være billedbøker. Bøkene velges i samråd med faglærer.

Kompendium, online i Canvas: Artikler og tilleggsmateriale.

Kunnskapsdepartementet (2020). Kunnskapsløftet, både                                                                        Overordnet del og Læreplan i engelsk.

Ordbok: Alle studenter anbefales å ha en engelsk/engelsk ordbok.

Papirutgaver:                                                                                                                                     Oxford Advanced Learner's Dictionary

Collins Concise Dictionary of Contemporary English

Digitale utgaver:                                                                  MacMillan:  http://www.macmillandictionary.com/ (med tilgang til synonymordbok)

Oxford: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

Longman: https://www.ldoceonline.com/

Dictionary of collocations: http://www.ozdic.com/  

                                                                                                           

Til oppslag og supplement:                                                                           

Dypedahl, M. & Hasselgård, H. (3rd ed. 2018). Introducing English Grammar. Fagbokforlaget.

Harmer, J. (5th ed. 2015). The Practice of English Language Teaching. Pearson.

Hasselgård, H., Johansson, S. & Lysvåg, P. (2012). English Grammar: Theory and  Use.                        Universitetsforlaget. 

Jones, D. (18th ed. 2012). English Pronouncing Dictionary. Eds. Roach, P. & Hartman, J. Cambridge UP. 

McGarrighan, D. & Rugesæter, P.N. (2018). Of Course You Can, an English Course for Teachers. Fagbokforlaget. 

Nilsen, T. S. (2010). English Pronunciation and Intonation. British, American and World Englishes. Universitetsforlaget. 

Swan, M. (4th ed. 2017). Practical English Usage. Oxford UP. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. des. 2021 02:22:49