Krav til medisinsk testing

Studenter på sykepleie-, paramedisin-, vernepleie-, sosialt arbeid-, barnevern-, lærer-, barnehagelærer- og bioingeniørstudiet kan i forbindelse med praksis eller klinisk undervisning måtte gjennomføre undersøkelser for tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA).

Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Før du skal ha praksis eller klinisk undervisning på sykehus og i sykehjem plikter du å teste deg for Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) dersom du tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver, eller i løpet av siste 12 måneder har:

 • fått påvist MRSA, selv om senere kontrollprøver har vært negative, eller
 • bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller
 • har hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr, eller
 • i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har:
  • vært innlagt i helseinstitusjon, eller
  • fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste, eller
  • arbeidet som helsearbeider, eller
  • oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir.

Personer som skal arbeide med husdyr, spesielt svin, bør teste seg for MRSA hvis de tidligere har arbeidet med svin i Danmark eller utenfor Norden.

Du kan lese mer om MRSA på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider: www.fhi.no

Undersøkelse av MRSA

Om det ut fra kriteriene over er behov for MRSA- prøvetaking, er du selv ansvarlig for å bli undersøkt. Er du student, og skal ha klinisk undervising eller praksis i sykehjem/sykehus, må du kontakte fastlegen din for å teste deg for MRSA.

Prøven blir tatt fra nesen og hals, og det tar vanligvis to til fire dager å få svar på prøven. Svaret må være klart før du kan begynne i praksis.

Konsekvenser ved positiv MRSA-prøve

Om prøven er positiv kan du ikke delta i praksis eller klinisk undervising. Du må gjennomgå behandling, og levere tre negative prøver før du kan fortsette den kliniske undervisingen. En positiv prøve kan føre til at du ikke får normal studieprogresjon ettersom du ikke kan følge klinisk undervising sammen med kullet ditt. Positiv prøve er ikke til hinder for å følge den teoretiske delen av studiet.

 

Tuberkulose

Dersom du i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose må du gå gjennom en tuberkuloseundersøkelse. Quantiferon-testen skal tas 8-10 uker etter hjemkomst/mulig eksponeringstid. Svar på røntgen thorax skal være negativ før man kan begynne i praksis.

Konsekvenser ved positiv tuberkuloseprøve

Om prøven er positiv må du gjennomgå behandling. En positiv prøve kan, avhengig av smittestatus, medføre at du ikke kan følge klinisk undervisning sammen med kullet ditt, og kan derfor påvirke studieprogresjonen din. Positiv prøve er ikke til hinder for å følge den teoretiske delen av studiet.

 

Vaksiner

Studenter anbefales å følge Folkehelseinstituttetes råd ang. vaksiner, og i god tid før praksisperiodene starter igangsette evt. vaksinering. Se mer på FHI sine nettsider.

BCG

Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet.

Fram til 1/6- 2018 har det vært anbefalt at alt helsepersonell og alle studenter i helsefag med forventet pasientkontakt i over 3 måneder får tilbud om BCG-vaksinasjon. Etter denne datoen gis det ikke lenger en slik generell anbefaling.

Folkehelseinstituttets anbefaling om BCG-vaksine i yrkessammenheng vil vanligvis bare omfatte helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som over tid (ca. 3 måneder) skal arbeide med:

 • voksne pasienter med smittsom lungetuberkulose
 • dyrking av mykobakterier i mikrobiologisk laboratorium


Ved særlige forhold og etter individuell vurdering kan BCG-vaksine også være aktuelt for enkelte andre medarbeider i helsetjenesten, i fengsel eller i ankomstmottak, eller ved utanlandsreiser.

Hepatitt B

Personer som utsettes for smittefare under utdanningen anbefales Hepatitt B-vaksinasjon. Vaksinen kan fås på blå resept for spesielle utdanninger. Den dekkes av blå resept §4, indikasjonsgruppe E.

Ordningen omfatter studenter i medisin, operasjonssykepleie, intensivsykepleie, jordmorfag, odontologi, tannpleie, bioingeniørfag.

 

Se også kapittel om yrkesvaksinasjon i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Publisert 2. nov. 2018 15:27 - Sist endret 5. feb. 2020 10:10