Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieveileder: Natalie Tvete Isaksson

Telefon: +47 696 08 143

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi,
Programkoordinator Birgit Leick

Studieplan for Bedriftsøkonomi, årsstudium (2020–2021)

Informasjon om studiet

Studiet passer både for søkere fra videregående skole, og for yrkesaktive søkere som ønsker kompetanseoppbygging for en videre karriereutvikling. Yrkesaktive søkere kan avtale et studieløp på deltid over lengre tid.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan etter endt studium:

 • arbeide med økonomisk-administrative oppgaver i både private og offentlige virksomheter
 • forstå vesentlige økonomiske fagområder

Ferdigheter

Kandidaten har etter endt studium grunnleggende ferdigheter innen sentrale bedriftsøkonomiske fagfelt som:

 • bedriftøkonomisk analyse og økonomistyring
 • markedsføring og foretaksstrategi
 • organisasjonsteori
 • regnskapsfag
 • grunnleggende matematikk og statistikk

Generell kompetanse

Kandidaten har etter endt studium:

 • grunnleggende innsikt i nye økonomiske trender og i betydningen av god etiske forretning

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Årsstudiet i bedriftsøkonomi er identisk med første året i høgskolens bachelorstudier i hhv. økonomi og administrasjon og i regnskap. Dermed bygger studiet også på planen som Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) har fastsatt som felles ramme for høgskolenes utforming av slike bachelorutdanninger og på Forskift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon. Med dette sikres et høyt faglig nivå. Samtidig sikres en ensartet struktur slik at studiet kan bygges ut til et fullverdig bachelorstudium eller kan kombineres med andre studieløp - ved HiØ eller andre institusjoner i inn- og utland.

Årstudiet omfatter 60 studiepoeng, fordelt over to semestre. Studiet omfatter i alt seks obligatoriske emner som til sammen gir en grundig innføring i sentrale økonomisk-administrative emner:

 • Finansregnskap med analyse 1

 • Matematikk og statistikk

 • Markedsføring

 • Innføring i bedriftsøkonomisk analyse

 • Organisasjonsteori

 • Makroøkonomi

 Se også modell nedenfor.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Det benyttes varierte undervisnings- og læringsformer, som felles forelesninger, seminarear, gruppearbeid og veiledning. Undervisnings- og læringsformer samt arbeidskrav er nærmere omtalt i den enkelte emnebeskrivelse.

Studiet skal gi en praksisorientert høyere utdanning. Det betyr at fagstoffet har en klar forankring i relevant teori og aktuelle forskningsresultater, samtidig som utstrakt bruk av praktiske eksempler og case gir yrkesrelevant praksis.

Studentene har tilgang til løpende veiledning fra faglærer gjennom hele studiet.

Bruk av bibliotek
Biblioteket organiseres og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnene til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.

Bruk av IKT
Læringsplattformer brukes i alle emner. Institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin.

Arbeidskrav
Det kan være knyttet arbeidskrav til det enkelte emne. Arbeidskrav kan bl.a. være innleveringer o.l. som må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Forberedende kurs i matematikk
I studiet er matematikk og statistikk grunnleggende metodefag. Ved starten av studiet mangler mange studenter de nødvendige forkunnskapene i matematikk. Studieåret starter derfor med undervisning i grunnleggende matematikk, der kunnskaper fra grunnskolen og videregående skole som er relevante for studiet, gjennomgås og friskes opp.

Kalkulator
Studenter som følger studieprogrammene Bedriftsøkonomi årsstudium, Bachelorstudium i økonomi og administrasjon og Bachelorstudium i regnskap og revisjon får bruke kalkulator under eksamen i flere av emnene. Følgende kalkulatorer er godkjente som tillatt hjelpemiddel under eksamen:
- Texas Instrument BA II Plus
- Casio FC-100V

Etikk
I hele studiet står valg mellom alternativer sentralt, valg som krever etisk refleksjon og bevissthet om virksomhetens samfunnsmessige ansvar. Etisk refleksjon er derfor integrert i enkelte emner i årsstudiet.

Eksamen
Studentene vil møte individuell skriftlig eksamen i alle emner i årsstudiet.
Det benyttes bokstavkarakterer (A - F). Se emnebeskrivelsene for detaljer.

Plagiatkontroll/fusk
Alle emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Det er ikke knyttet veiledet praksis til dette studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap. Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Deler av pensumet er på engelsk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette programmet bli jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

 • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene, se den enkelte emnebeskrivelse.

Litteratur

Nærmere informasjon om litteratur gis i de enkelte emnebeskrivelser. Litteratur vil bli oppdatert så nært inntil semesterstart som mulig.

Studieopphold i utlandet

I våre bachelorstudier gis studentene et tilbud om ett eller to semesters opphold ved en av høgskolens partnerinstitusjoner i utlandet. Et slikt utenlandsopphold kan imidlertid ikke innpasses i dette korte studieløpet. Studenter som fortsetter med et bachelorstudium i økonomi og administrasjon, kan søke om utenlandsopphold i tredje studieår.

Jobb og videre studier

Årsstudiet i bedriftsøkonomi er et populært studium som, i kombinasjon med annen høyere utdanning, gir adgang til mange ulike stillinger i næringsliv og i offentlig sektor. Årsstudiet er samtidig identisk med det første året i bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon, og bachelorutdanningen i regnskap ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Studenter som ønsker å fortsette mot en treårig bachelorgrad etter fullført årsstudium, kan dermed søke om opptak på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller i regnskap på andre årstrinnet. Mulighetene for videre utdanning og yrkesmuligheter er nærmere omtalt i studieplanene for disse to bachelorstudiene.

Studiet kan også kombineres med andre fag ved høyskoler og universitet, og kan inngå i en bachelorgrad, eller kombineres med enkelte andre studieenheter til en fullverdig bachelorutdanning, dette i henhold til gjeldende studieplaner.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan, Trond Hammervoll, 28. mars 2018

Studieplanen er revidert

Studieleder Lana Berglund, 20.01.2020

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2020 - 2021

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:21:02