Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Halden

Studieplan for Bachelorstudium i økonomi og administrasjon (2018–2021)

Informasjon om studiet

Studiet passer både for søkere fra videregående skole, og for yrkesaktive søkere som ønsker kompetanseoppbygging for en videre karriereutvikling.

Studieplanen er bygd opp med obligatoriske emner i bedriftsøkonomi og regnskap, metodefag, samfunnsøkonomi og administrasjonsfag, samt videreføringsemner og profileringsvalg i 3. studieår, eller studier i utlandet

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått studium gir rett til tittelen Bachelor i økonomi og administrasjon.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har etter endt studium tilegnet seg følgende kunnskap:

 • har innsikt i nye økonomiske trender, innovasjonssystemer, internasjonalisering og etikk
 • kjenner til sentrale temaer innen økonomi og administrasjon inklusiv fagområdets historie, tradisjoner og egenart
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet, slik at de har bred og oppdatert kunnskap om relevante teorier og metoder

Ferdigheter

Etter endt studium kan kandidaten:

 • anvende moderne organisasjons- og ledelse former grunnet på teamarbeid og aktiv medvirkning
 • identifisere årsaker til og virkninger av beslutninger foretatt innenfor private og offentlige organisasjoner
 • forstå samfunnsmessige virkninger av beslutningene og å handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standarder
 • bruke IKT-hjelpemidler og relevant programvare i yrkeslivet for å effektivisere
 • reflektere over egen faglig utøvelse som økonom og være åpen for veiledning fra andre

Generell kompetanse

Kandidaten har etter endt studium:

 • utviklet en positiv holdning til å drive etisk forretning
 • utviklet et reflektert og kritisk syn på samfunnsvitenskapelige teorier og paradigmer
 • utviklet evne til å formidle sentralt fagstoff relatert til praktiske problemstillinger både muntlig og skriftlig
 • forutsetning for å skape et godt faglig miljø ved å bidra i diskusjoner og dele erfaringer med andre
 • forståelse for betydningen av innovasjonsprosesser og nytenking

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon bygger på den nasjonale rammeplanen fastsatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning, NRØA, i 2011.
Dette bachelorstudiet omfatter 180 studiepoeng over tre år (seks semestre). Den obligatoriske delen av studiet er 105 studiepoeng. 15 studiepoeng er videreføringsemner, og de resterende 60 studiepoeng er profileringsemner. Emnene er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser. De obligatoriske emnene samt videreføringsemnene tas i løpet av studiets to første år (1. til 4. semester). Profileringsemnene tas i tredje studieår (5. og 6. semester). Studenten kan i tredje studieåret velge blant flere profileringsretninger med fastlagt studieprogram (se nedenfor).

Forkunnskapskrav

Emnene Metodekurs I: Grunnleggende matematikk og statistikk og Innføring i bedriftsøkonomisk analyse i første året må være bestått for å avlegge eksamener på noen av de videregående emnene i programmet. Mer detaljert informasjon finner du i den enkelte emnebeskrivelse.

Studiemodellen

Obligatoriske emner i første studieår:

 • Innføring i bedriftsøkonomisk analyse, 10 studiepoeng

 • Markedsføring og foretaksstrategi, 10 studiepoeng

 • Finansregnskap, 10 studiepoeng

 • Metodekurs I: Grunnleggende matematikk og statistikk, 10 studiepoeng

 • Organisasjonsteori, 10 studiepoeng

 • Budsjettering og driftsregnskap. 10 studiepoeng

Obligatoriske emner i andre studieår:

 • Makroøkonomi, 10 studiepoeng

 • Metodekurs II: Samfunnsvitenskapelig metode og anvendt statistikk, 10 studiepoeng

 • Mikroøkonomi med anvendelser, 10 studiepoeng

 • Finansiering og investering, 10 studiepoeng

 • Etikk og samfunnsansvar, 5 studiepoeng

Videreføringsemner i andre studieår:
Studenten velger videreføringsemner innen økonomi og administrasjon på i alt 15 - 20 studiepoeng. Dekanen ved Avdeling økonomi, språk og samfunnsfag kan vedta at enkelte profileringer og videreføringsemner ikke kan tilbys, fordi det ikke er tilstrekkelig mange studenter som melder seg på, eller det ikke kan skaffes kvalifisert undervisningspersonale.

Aktuelle videreføringsemner er:

Høstsemester:

 • Operasjonsanalyse, 10 studiepoeng

 • Videregående finansregnskap med teori, 10 studiepoeng

 • International Marketing, 10 studiepoeng

Vårsemester:

 • Innføring i skatterett , 10 studiepoeng

 • Logistikk, 10 studiepoeng

 • Regnskapsorganisering og regnskapsmessig verdsettelse, 10 studiepoeng (forutsetter gjennomført emne Videregående finansregnskap med teori)

 • Offentlig regnskap og budsjettering, 5 studiepoeng (januarblokk, 4. eller 6. semester) (kun i kombinasjon med emnet Videregående finansregnskap med teori)

Profilering i tredje studieår:

Studenten velger selv sin profilering i tredje studieår. Alle emner fra det første studieåret må være fullført og bestått for at studenten kan starte på profileringen i tredje studieår.

Dekanen ved Avdeling økonomi, språk og samfunnsfag kan vedta at enkelte profileringer og emner ikke kan tilbys, fordi det ikke er tilstrekkelig mange studenter som melder seg på, eller det ikke kan skaffes kvalifisert undervisningspersonale.


Det tilbys for tiden følgende profileringsretninger:

 1. Regnskapsfører

 2. Økonomisk analyse

 3. Prosjektledelse og bedriftsrådgivning

 4. Internasjonal økonomi

Studenten kan alternativt velge utveksling til en av høgskolens utenlandske partnerinstitusjoner i ett semester, eventuelt hele studieåret.

Enkelte profileringer legger føringer på hva som må velges av videreføringsemner i tredje og fjerde semester.

Profileringsretningene:

1. Profileringsretning Regnskapsfører
En profilering i regnskapsfører tilbyr studentene som ønsker et arbeid som regnskapsførere, en fordypning i finansregnskap, rettslære, skatte- og avgiftsrett. Fullført bachelorgrad med profileringsretning regnskapsfører oppfyller kravene som Finanstilsynet og Regnskapsførerloven i dag stiller for autorisert regnskapsfører.

Mål og innhold
Profileringen skal gi studentene en faglig videreføring og fordypning av kunnskaper de har ervervet i de grunnleggende emnene i de to første årene i bachelorstudiet, med fokus på finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære.
Studentene skal kunne jobbe som regnskapsmedarbeidere og regnskapsførere i offentlig og privat sektor.
Studentene skal utvikle bevisste holdninger med hensyn til god regnskapsskikk og god forretningsetikk.

Arbeidsform
Det vil benyttes forelesninger, seminarer, presentasjoner og gjesteforelesere.

Videreføringemner i andre studieår ( i tillegg til obligatoriske emner):

Høstsemester:

 • Videregående finansregnskap med teori, 10 studiepoeng

Vårsemester

 • Offentlig regnskap og budsjettering (januarblokk, 4. eller 6. semester), 5 studiepoeng

 • Regnskapsorganisasjon og regnskapsmessig verdsettelse, 10 stp

Profileringemner i tredje studieår:

 • Rettslære, 10 studiepoeng

 • Skatte- og avgiftsrett, 15 studiepoeng

 • Årsregnskap, 15 studiepoeng

 • Bacheloroppgave, 10 studiepoeng


2. Profileringsretning Økonomisk analyse

Mål og innhold
Profilering i økonomisk analyse skal gi bachelorstudentene en fordypning i sentrale fagområder slik som bedriftsøkonomisk analyse, finans, strategi, samfunnsøkonomi og metode.

Arbeidsform
Det vil benyttes forelesninger, seminarer, presentasjoner og gjesteforelesere. Det legges stor vekt på studentenes aktive deltakelse gjennom innleveringer av term papers, oppgaveløsninger og presentasjoner.

Videreføringsemner i andre studieår (i tillegg til obligatoriske emner):
Studenten velger videreføringsemner innen økonomi og administrasjon på i alt 15 - 20 studiepoeng.

Høstsemester:

 • Operasjonsanalyse, 10 studiepoeng, eller

 • Videregående finansregnskap med teori, 10 studiepoeng, eller

 • International Marketing, 10 studiepoeng

Vårsemester:

 • Innføring i skatterett , 10 studiepoeng, eller

 • Logistikk, 10 studiepoeng, eller

 • Regnskapsorganisering og regnskapsmessig verdsettelse, 10 studiepoeng (forutsetter gjennomført emne Videregående finansregnskap med teori), og eventuelt

 • Offentlig regnskap og budsjettering, 5 studiepoeng (januarblokk, 4. eller 6. semester) (kun i kombinasjon med emnet Videregående finansregnskap med teori)

Profileringsemner i tredje studieår:

Høstsemester:

 • Finansteori

 • Næringsøkonomi og konkurranseanalyse

 • Strategisk økonomistyring

Vårsemester:

 • International economics

 • International finance

 • Bacheloroppgave

 
3. Profileringsretning Prosjektledelse og bedriftsrådgivning

Mål og innhold
Profilering i Prosjektledelse og bedriftsrådgivning har en yrkesrettet profil. Studentene skal beherske bedriftsøkonomiske problemstillinger og ha kunnskap om hvordan bedriftsøkonomi anvendes i privat og offentlig sektor. Studentene skal lære rådgivning og kunne gå inn i konsulentrollen. De skal kunne bruke prosjektverktøy og arbeidsmetodikken for å gjennomføre og lede prosjekter, anvende teoretisk kunnskap på virkelige problemstillinger. Gjennom denne profileringen bidrar Høgskolen i Østfold til regionens næringsutvikling.

Arbeidsform
Sentralt i profileringen står et større prosjektarbeid som tar utgangspunkt i reelle oppdrag fra privat eller offentlig virksomhet. Studentene organiseres i prosjektgrupper og skal arbeide i nært samarbeid med utvalgte virksomheter i regionen gjennom sitt prosjekt. Prosjektene skal eies av oppdragsgiver og gjennomføres i samarbeid mellom studentene, virksomheten og faglig ansatte ved høgskolen. Tilnærmingen til de ulike emnene vil være innenfor rammen av spesifikke temaer innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Det vil benyttes forelesninger, seminarer, presentasjoner og gjesteforelesere.

Legg merke til at flere av emnene går over to semestre og at undervisningstimene ofte er organisert som blokksamlinger.

Videreføringsemner i andre studieår (i tillegg til obligatoriske emner):
Studenten velger videreføringsemner innen økonomi og administrasjon på i alt 15 - 20 studiepoeng.

Høstsemester:

 • Operasjonsanalyse, 10 studiepoeng, eller

 • Videregående finansregnskap med teori, 10 studiepoeng, eller

 • International Marketing, 10 studiepoeng

Vårsemester:

 • Innføring i skatterett , 10 studiepoeng, eller

 • Logistikk, 10 studiepoeng, eller

 • Regnskapsorganisering og regnskapsmessig verdsettelse, 10 studiepoeng (forutsetter gjennomført emne Videregående finansregnskap med teori), og eventuelt

 • Offentlig regnskap og budsjettering, 5 studiepoeng (januarblokk, 4. eller 6. semester) (kun i kombinasjon med emnet Videregående finansregnskap med teori)

Profileringsemner i tredje studieår:
Høstsemester:

 • Strategisk økonomistyring, 10 studiepoeng

Høst- og vårsemester:

 • Prosjektledelse 1: Prosjektteori, 10 studiepoeng

 • Prosjektledelse 2: Prosjekt- og endringsledelse, 10 studiepoeng

 • Bedriftsrådgivning, 10 studiepoeng

 • Innovasjonsledelse og bedriftsutvikling, 10 studiepoeng

Vårsemester:

 • Logistikk, 10 stp


4. Profileringsretning Internasjonal økonomi

Mål og innhold
Profilering Internasjonal økonomi vektlegger kunnskaper om hvordan internasjonal økonomi fungerer i en verden som er preget av økende globalisering og internasjonal innflytelse. Å tilegne seg kunnskaper om slike forhold er spesielt viktig i en liten, åpen økonomi som den norske.
Etter fullført utdanning skal studentene kunne delta aktivt i praktisk arbeid i direkte kontakt med norske bedrifters forretningsforbindelser i utlandet og/eller i norsk- eller utenlandskeide bedrifter i fremmede land, og få adgang til videre studier på høyere nivå ved utenlandske universiteter. Studentene skal utvikle forståelse for kulturelt og politisk mangfold i verdenssamfunnet.

Arbeidsform
Det vil benyttes forelesninger, seminarer, presentasjoner og gjesteforelesere. Profileringen har engelsk som undervisningsspråk.

Norsk som fremmedspråk
Utenlandske studenter uten grunnleggende norskkunnskaper, får anledning til å følge emnene Norwegian as a Foreign Language I og II (7,5 +7, 5 studiepoeng) i tillegg til videreføringsemnene og profileringsemnene.

Videreføringsemner i andre studieår:
Studenten velger videreføringsemner innen økonomi og administrasjon på i alt 15 - 20 studiepoeng.

Høstsemester:

 • Operasjonsanalyse, 10 studiepoeng, eller

 • Videregående finansregnskap med teori, 10 studiepoeng, eller

 • International Marketing, 10 studiepoeng

 

Vårsemester:

 • Innføring i skatterett, 10 studiepoeng, eller

 • Logistikk, 10 studiepoeng, eller

 • Regnskapsorganisering og regnskapsmessig verdsettelse, 10 studiepoeng (forutsetter gjennomført emne Videregående finansregnskap med teori), og eventuelt

 • Offentlig regnskap og budsjettering, 5 studiepoeng (kun i kombinasjon med emnet Videregående finansregnskap med teori)

Profileringsemner i tredje studieår:

Høstsemester:

 • Global Markets and Institutions, 10 studiepoeng

 • International Marketing, 10 studiepoeng

 • Entrepreneurship in global perspective, 10 stp

Vårsemester:

 • International Economics, 10 studiepoeng

 • International Finance, 10 studiepoeng

 • Bacheloroppgave/Bachelor's Thesis, 10 studiepoeng

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer:

Generelt om studiet
Studieprogrammet benytter varierte organiserings- og læringsformer, som prosjektarbeid i mindre grupper, felles forelesninger, og individuell oppfølging av studentene gjennom seminarundervisning, individuell veiledning og varierte vurderings- og evalueringsformer. Undervisnings- og arbeidsform samt arbeidskrav og vurderingsform er nærmere omtalt i den enkelte emnebeskrivelse.

Studiet skal gi en praksisorientert høyere utdanning. Det betyr at fagstoffet har en klar forankring i relevant teori og aktuelle forskningsresultater, samtidig som utstrakt bruk av praktiske eksempler og cases gir yrkesrelevant praksis.

Forberedende kurs i matematikk
I økonomistudiet er matematikk og statistikk grunnleggende metodefag. Ved starten av studiet mangler mange studenter de nødvendige forkunnskapene i matematikk. Det første studieåret starter derfor med blokkundervisning i grunnleggende matematikk, der kunnskaper fra grunnskolen og videregående skole som er relevante for studiet, gjennomgås og friskes opp. Kurset avsluttes med en test.

Kalkulator
Studenter som følger studieprogrammene Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, Bachelorstudium i regnskap og revisjon og Bedriftsøkonomi årsstudium får bruke kalkulator under eksamen i flere av emnene. Følgende kalkulatorer er godkjente som tillatt hjelpemiddel under eksamen:

 • Texas Instrument BA II Plus

 • Casio FC-100V

Etikk
Det gis undervisning i etikk og samfunnsansvar (corporate social responsibility). Her gis kunnskap om grunnleggende etiske prinsipper og trening i å anvende disse prinsippene på praktiske problemstillinger knyttet opp mot det økonomisk-administrative området. Studentene skal også få en forståelse av hva det vil innebære for en virksomhet å ta samfunnsansvar. Etikk og samfunnsansvar inngår som et eget emne i studiets fjerde semester og temaet behandles også i enkelte andre emner.

Bruk av bibliotek
Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.
Gjennom prosjektoppgaver, gruppearbeid og innleveringer blir studentene stimulert til aktivt å søke etter fagstoff og empiriske data i både bibliotek og på Internett. Bruk av dataverktøy som økonomisk og statistisk programvare er en integrert del av undervisningen.

Bruk av IKT
Det benyttes læringsplattform i alle emner.
Institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin.

Opplæring i akademisk skriving
Studentene får opplæring i akademisk skriving. Skriveopplæringen gis i videregående emner der det er en naturlig kobling til prosjektoppgaver som studentene skal skrive. Disse emner er:

 • Prosjektledelse 1: Prosjektteori, 10 studiepoeng

 • Bacheloroppgave, 10 studiepoeng

Studentenes arbeidsinnsats
I et heltidsstudium er det forventet at studenten tar emner på til sammen 60 studiepoeng i løpet av ett år. Det kreves en arbeidsinnsats som i et normalt årsverk, i gjennomsnitt om lag 1680 timer per år.

Arbeidskrav
I de fleste emner inngår obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Gjennom retting og tilbakelevering av arbeidskrav gis det samtidig tilbakemelding til studentenes læring. Slike arbeidskrav kan være innleveringsoppgaver som må leveres innen gitte frister, tester, mappeinnlegg m.v.
Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Vurderingsformer:
Ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon benyttes både underveisvurdering og sluttvurdering. Vurdering underveis varierer fra emne til emne og omfatter blant annet øvingsoppgaver, obligatoriske innleveringsoppgaver, gruppearbeid med prosjektoppgaver, presentasjoner.
Sluttvurdering skjer hovedsakelig gjennom individuell skriftlig eksamen. Studentene har tilgang til løpende veiledning fra faglærer gjennom hele semesteret.

Nærmere opplysninger om arbeidskrav, vurderingsformer og eksamen finnes i den enkelte emnebeskrivelse. Det vises også til HiØs forskrifter og reglementer for eksamen.

Det benyttes karakterregel A-F i studiet. Unntaksvis brukes vurderingsuttrykket Bestått/Ikke bestått. Dette fremgår av den enkelte emnebeskrivelse.

Plagiatkontroll/fusk:
Bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Det er ikke knyttet veiledet praksis til dette studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap. Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning. Avdelingen legger vekt på at fagpersonalets forskning og utviklingsarbeid skal være relevant for undervisningen.

Internasjonalisering

Gjennom profileringen i internasjonal økonomi gis et tilbud på to semestre (2 x 30 studiepoeng) med emner som undervises på engelsk. Slik kan avdelingens studenter kvalifisere seg for et internasjonalt orientert arbeidsmarked, og utvekslingsstudenter fra partnerinstitusjoner i utlandet ta deler av sitt studium ved vår avdeling.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiene.
Avdelingen og fagmiljøet knyttet til studiet har etablert faste rutiner for studentevaluering av emnene i studiet hver høst og hver vår.

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.
 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
 • Alle lærere skal gjennomføre løpende evaluering av egen undervisning (EVA4). Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten.

Se emnebeskrivelsene for detaljer.

Litteratur

Nærmere informasjon om pensum og litteratur gis i de enkelte emnebeskrivelser. Mange lærebøker utkommer i reviderte utgaver først ved semesterstart. Vi prøver derfor å oppdatere litteraturlisten så nært opp til semesterstart som mulig. Se den enkelte emnebeskrivelse. 

Studieopphold i utlandet

Innenfor bachelorstudiet gis studentene et tilbud om opphold ved en av høgskolens partnerinstitusjoner i utlandet i ett eller to semestre i tredje studieår. Et studieopphold i utlandet skal erstatte tilsvarende semester ved Høgskolen i Østfold og dermed inngå i den norske bachelorgraden. Studieprogrammet i utlandet skal være godkjent av avdelingen på forhånd. Gjennom avtaler med utenlandske partnerinstitusjoner kan det legges til rette for at enkelte studenter under sitt utenlandsopphold også kan studere andre profileringer enn de som tilbys ved avdelingen her hjemme.

høgskolens websider for internasjonalisering vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med.

Jobb og videre studier

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et populært studium som gir adgang til mange ulike stillinger i næringsliv og i offentlig sektor. Aktuelle stillinger med krav om minst treårig høgskoleutdanning som utlyses i dag, er blant annet: økonomimedarbeider/-ansvarlig, controller, regnskapsfører, innkjøpsansvarlig, logistikksjef, trainee, finansrådgiver, markedskonsulent, personalsjef, salgs- og markedsdirektør, virksomhetsleder, prosjektleder, produktsjef, kunderådgiver, organisasjonskonsulent. Også i statlig og kommunal sektor finnes mange stillinger der økonomisk-administrativ kompetanse på høgskolenivå etterspørres.

Norge er i dag fullt integrert i et åpent europeisk arbeidsmarked. Her er også systemet for høyere utdanning harmonisert slik at våre treårige bachelorutdanninger gir både yrkeskompetanse og adgang til høyere grads studium (mastergrad). Kandidater med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Østfold har dermed adgang til en rekke mastergradsstudier både i Norge og andre land. For å bli tatt opp på et masterstudium, må kandidaten ha karakterer fra bachelorutdanningen som tilfredsstiller institusjonens krav.

Høgskolen i Østfold tilbyr selv et masterstudium i organisasjon og ledelse som bygger på en fullført bachelorgrad og tre års relevant yrkespraksis.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Trond Hammervoll 20.03.2020

Studieplanen er revidert

Studieleder Lana Berglund, februar 2019.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2018 - 2021

Studieprogramansvarlig

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi.
Programkoordinator Birgit Leick

Studiemodell

Høst 2018

Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

Høst 2020

Profileringer

Vår 2021

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2021 03:11:05