Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studieplan for Engelsk 2 for grunnskolelærerutdanning 5-10 (30 studiepoeng) (2011–2012)

Informasjon om studiet

Engelsk 2 for 5-10 (30 stp) er utformet i tråd med Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene og Kunnskapsløftet. Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og bygger på Engelsk 1 for 5-10 (30 stp). Til sammen gir disse studiene formell undervisningskompetanse i engelsk i ungdomsskolen.

Studiet inkluderer de fire fagovergripende hovedområdene som er presisert i rammeplanen: grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, flerkulturelt perspektiv og kunnskap om og erfaring med varierte arbeidsmåter.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten:

- ha kunnskap om engelsk språk, litteratur og engelskspråklige kulturer

- ha kunnskap om språklæringsteorier, engelsk didaktikk og om gjeldende planverk for skolen

- ha kunnskap om faktorer som bidrar til godt læringsarbeid i engelsk på mellom- og ungdomstrinnet

- ha kunnskap om grunnleggende ferdigheter, vurdering og tilpasset undervisning

- kunne legge til rette for et godt læringsmiljø og gi god, variert og differensiert undervisning i engelsk på barnetrinnet i tråd med til enhver tid gjeldende planer og lovverk

- kunne bidra til, selvstendig og i et fagfellesskap, videreutvikling av gode læringsstrategier og god undervisningspraksis

- ha utviklet etiske og historiske perspektiver på egen yrkesrolle og kritiske perspektiver på lærerprofesjonens samfunnsrolle.

Opptak

Søkerne må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Dessuten må Engelsk 1 for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (30 studiepoeng) eller tilsvarende være bestått. Unntak fra dette er om Engelsk 2 for grunnskolelærerutdanningen 5-10 tas parallellt med Engelsk 1 for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (tilsammen utgjør dette et årsstudium). 

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av to obligatoriske emner, hver på 15 studiepoeng:

- Grammatikk og fonetikk 5-10

- Kulturstudier høst 5-10

Emnene består av både teoretiske, praktiske og fagdidaktiske komponenter som er viktige for å utvikle gode kunnskaper og ferdigheter i arbeid med engelsk på mellom- og ungdomstrinnet. Grammatikk og fonetikk 5-10 innebærer videreutvikling av kunnskaper og ferdigheter som studenten har tilegnet seg i Språk og kommunikasjon 5-10.

Organisering og læringsformer

Studiet er organisert i forelesninger, gruppeundervisning og selvstudium. Bruk av læringsplattform er sentralt i studiet. Muntlig ferdighetstrening skjer blant annet gjennom bruk av språklab. Det er lagt opp til undervisningsformer som skal ivareta god kontakt både mellom student og lærer og studentene i mellom.

Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, de tvil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og fagliginformasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Omfang og forventet læringsutbytte av biblioteketsundervisning finner man under de aktuelle emnebeskrivelsene, knyttet til emnets kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse.

For GLU-studentene må undervisningen i engelsk ses i sammenheng med PEL-faget og profesjonsdager.

Det forutsettes at studentene deltar aktivt i diskusjoner og gruppearbeider.

Praksis

Studentene har tre uker praksis hvert semester i de to første årene av utdanningsløpet. Praksisopplæringen er en integrert del av studiet og gjennomføres i nært samarbeid mellom student, praksisveileder, basisgruppeveileder og PEL.

Internasjonalisering

Høgskolen i Østfold har en samarbeidsavtale med University of York i England, hvor det er mulig å ta 30 studiepoeng i engelsk som et skolerelevant fag innenfor grunnskolelærerutdanningen. Mer informasjon vedrørende dette kan rettes til koordinator for Engelsk i grunnskolelærerutdanningen eller Internasjonalt kontor.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at hver enkelt student deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

            - HiØs studiekvalitetsutvalg gjenomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2)

            - Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelser for detaljer.

Tilbakemelding underveis

Studentene vil få muntlig og skriftlig tilbakemelding underveis, både med hensyn til språklig nivå, teoretisk forståelse og didaktiske ferdigheter. Tilbakemeldinger gis blant annet i forbindelse med arbeidskrav, mappeinnleveringer og veiledning. I tråd med Kunnskapsløftets fokus på innsikt i egne læringsstrategier legges det opp til at student og lærer i fellesskap kan bidra til å gi den enkelte student god kvalitet på sine studier.

Vurdering

- Det er arbeidskrav knyttet til studiet som må være innlevert til avtalte frister og godkjent for at studentene skal kunne gå opp til eksamen (se den enkelte emnebeskrivelse).

- Vurdering gis i form av individuell skriftlig eksamen.

- Karakterer gis på en skala fra A-F, der A er beste karakter, E er bestått og F er ikke bestått.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse

Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdaterte litteraturlister vil være tilgjengelige i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

Studiet kan inngå i Grunnskolelærerutdanning 5-10 som kvalifiserer til arbeid som lærer i grunnskolen.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Stein Haugom Olsen 01.06.2010

Studieplanen er revidert

Studieleder Sverre Vesterhus, 01.04.2011

Studieplanen gjelder for

2011-2012

Studiemodell

Høst 2011

Vår 2012

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 03:55:14