Hva lærer du? (2021–2022)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

  • bred kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i matematikk, fysikk, kommunikasjon og norsk samt samfunnsfag, på en slik måte at kandidaten er godt kvalifisert for å gjennomføre høyere teknologisk utdanning.

  • god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene.

  • kunnskap om fagenes grunnlag for høyere utdanning.

Ferdigheter:

Kandidaten kan

  • analysere fagstoff og trekke egne slutninger på lik linje med andre som er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning.

  • anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på en relevant måte.

  • søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.

  • beherske relevante faglige verktøy.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan

  • planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og utføre prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre.

  • gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.

  • reflektere over egne faglige kvalifikasjoner som grunnlag for videre faglig utvikling.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2021 03:05:56