Fakta om programmet

Studiepoeng:
0
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad

Kontakt

Studieveileder Solveig Berge

Telefon: 69 60 86 32

E-post: studier-fred@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Avdeling for ingeniørfag,
Jo Høkedal

Studieplan for Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (2019–2020)

Informasjon om studiet

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning skal gi søkere med fag-/svennebrev eller tilsvarende realkompetanse en mulighet til i løpet av ett år å kvalifisere seg for teknologiske studier i høyere utdanning i Norge.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

  • bred kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i matematikk, fysikk, kommunikasjon og norsk samt samfunnsfag, på en slik måte at kandidaten er godt kvalifisert for å gjennomføre høyere teknologisk utdanning.

  • god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene.

  • kunnskap om fagenes grunnlag for høyere utdanning.

Ferdigheter:

Kandidaten kan

  • analysere fagstoff og trekke egne slutninger på lik linje med andre som er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning.

  • anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på en relevant måte.

  • søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.

  • beherske relevante faglige verktøy.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan

  • planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og utføre prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre.

  • gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.

  • reflektere over egne faglige kvalifikasjoner som grunnlag for videre faglig utvikling.

Opptak

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bestått fag-/svennebrev

eller

2) Fullført og bestått VG1 (GK) og VG2 (VKI) fra andre utdanningsprogram enn studiespesialiserende retning (allmennfaglig studieretning) i videregående skole.

eller

3) Bestått grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av fire obligatoriske emner som alle går over både høst- og vårsemesteret. Studiebelastningen for emnene i prosent av fulltid er 

-Matematikk 40 %
-Fysikk 25 %
-Kommunikasjon og norsk 25 %
-Teknologi og samfunn 10 %

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisningen organiseres som forelesninger, klasseromsundervisning, øvinger individuelt og i grupper, veiledning og noe prosjektarbeid.

Før studenten framstiller seg til eksamen må angitte arbeidskrav i de enkelte emnesbeskrivelsene være godkjent.

Det benyttes ulike vurderingsformer i studiet. Eksamensformer varierer i de forskjellige emner. Det gis en samlet karakter i hvert emne. Se det enkelte emne for mer detaljert informasjon om sluttvurdering.

Det benyttes bokstavkarakterer på en gradert skala fra A til F, hvor A er beste karakter, E er dårligste karakter og F er ikke bestått.

Praksis

Ingen

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiene.

Fagmiljøet har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå. Se emnebeskrivelser for detaljer.

Alle lærere skal gjennomføre løpende evaluering av egen undervisning. Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten underveis i semesteret.

Litteratur

Litteratur vil fremgår av emnebeskrivelsen for de enkelte emnene.

Jobb og videre studier

Bestått forkurs gir mulighet til å søke ingeniør eller sivilingeniørutdanninger (master i teknologifag) ved universiteter og høgskoler i Norge.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kamil Dursun, 10.04.15.

Studieplanen er revidert

Fungerende studieleder Elin Gunby Kristensen 25.03.2019

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2019 - 2020 (dvs. studenter som starter høst 2019).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 02:33:08