Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Fransk
Studiested:
Nettbasert studium med mulighet til begrenset veiledning på studiested Halden.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,
Studieleder Sverre Vesterhus og koordinator Emerentze Bergsland

Studieplan for Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) (2018–2019)

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAPER 
 Studenten
- har kunnskap om fransk europapolitikk og EU
- har solide kunnskaper om fransk språk, både muntlig og skriftlig
- har gode kunnskaper om franskspråklig litteratur fra hele verden

FERDIGHETER 
Studenten
- kan kjenne igjen grunnleggende aspekter ved EUs oppbygning og Frankrikes forhold til EU
- kan arbeide konkret med frankofone verker og legge frem sitt arbeid på fransk
- kan utforske spørsmål knyttet til identitet i den fransktalende verden

GENERELL KOMPETANSE 
Studenten
- kan bruke oppslagsverk og kilder på en selvstendig og reflektert måte
- kan finne frem til relevant stoff i ulike medier og ved hjelp av IKT

Opptak

Bestått årsstudium i fransk, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Påbyggingsstudiet i fransk er bygget opp med fire ulike emner som rullerer. Dette innebærer at studentene får tilbud om tre emner pr. år (totalt 30 stp). For studiåret 2018-2019 tilbys følgende emner:

SFF21515 Landeveisromaner (høst 2018)
SFF21615 Frankrike og EU etter 1945 (høst 2018)
SFF21312 Frankofone tekster (vår 2019)

Det fjerde emnet vil tilbys høsten 2019 og emnebeskrivelsen vil bli publisert våren 2019.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Undervisningen foregår på fransk.

Undervisningsplattform brukes til nettmøter i form av undervisningstimer og veiledning. Forelesninger og gruppeundervisning foregår via digitalt samarbeidsverktøy, noe som muliggjør aktiv deltakelse fra studentenes side i sanntid. Undervisningen blir gitt i nettmøter på kveldstid med mulighet for individuell veiledning. Høgskolen læringsplattform brukes til distribusjon av grunnlagsdokumenter, sentralt studiemateriell, oppgaver, samt annen relevant informasjon om emnene.

Deltakelse i undervisning er ikke obligatorisk, men det anbefales å følge denne.

Arbeidskrav
I emner hvor det er oppgitt arbeidskrav må disse være fullført/innlevert innen angitte frister og godkjent av faglærere før studentene kan fremstille seg til eksamen i det aktuelle emnet.

Studentene vil få muntlig og skriftlig tilbakemelding underveis, både med hensyn til språklig nivå og teoretisk forståelse. Tilbakemeldinger gis blant annet i forbindelse med arbeidskrav, gruppearbeid og veiledning.

Eksamen
Eksamensformen er skriftlig, individuell eksamen. Ved eksamen besvares alle oppgaver på fransk. Det benyttes karakterskala A-F.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.
Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur er på fransk. Forelesere har delvis norsk og delvis fransk bakgrunn.
Det benyttes utenlandske gjesteforelesere i flere emner.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering
  • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjent evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelse for detaljer.
  • Alle lærere skal gjennomføre løpende evaluering av egen undervisning (EVA4). Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten.

Litteratur

Fremgår av de enkelte emnebeskrivelsene.

Studieopphold i utlandet

Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietiden. Innenfor fransk påbygging har man to muligheter:

1. Utveksling av kortere varighet:

Et studieopphold på 2-4 uker ved CAVILAM i Vichy, Frankrike, hvor man får intensiv språkundervisning, innsikt i fransk kultur og levemåte, og anledning til å praktisere språket i autentiske situasjoner. Oppholdet finansieres (delvis) av studentene selv (4 uker nødvendig for å få støtte fra Lånekassen). Oppholdet er lagt til oktober-november. Mer informasjon om utenlandsoppholdet kan fås av programkoordinator.

2. Utveksling av lengre varighet:

Et studieopphold på ett semesters varighet eller mer må skje innenfor en gradsutdanning. Studenter som tar fransk påbyggingsstudium kan søke seg inn på Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur hvor påbyggingsstudiet kan inngå. I dette studiet er det tilrettelagt for utveksling i 4. eller 6.semester.

Et slikt semester vil ikke bare styrke språkkunnskapene, men også gi et kulturmøte i praksis. Studentene har mulighet til å velge fra en stor fagpalett: i tillegg til språk-og litteraturstudier åpnes det også for f.eks. kulturstudier, områdestudier, kvinne- og kjønnsstudier, historie og samfunnsvitenskapelige fag.

høgskolens websider for internasjonalisering vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med.

Jobb og videre studier

Studiet kan kombineres med andre fag ved høyskoler og universitet, og kan inngå som del av Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur (HiØ).

Studiet kan inngå som del av opptaksgrunnlaget til ulike mastergradsstudier i fransk, f.eks. Masterstudium i fremmedspråk i skolen (HiØ).

Studiet kombinert med praktisk-pedagogisk utdanning gir kompetanse for undervisning i fransk i ungdomsskolen og i videregående skole.

Gode franskkunnskaper er viktig og nyttig i ulike yrker både i næringslivet og i offentlig sektor.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Arve Negaard, 20.04.2017

Studieplanen er revidert

Studieleder Sverre Vesterhus 03.01.2018

Studieplanen gjelder for

2018-2019

Studiemodell

Fransk påbygging

Studiepoeng: 30

Høst 2018

Vår 2019

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 07:39:52