Hva lærer du? (2021–2022)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har kunnskap om:

 • skriftlig og muntlig argumentasjon

 • engelsk grammatikk og fonetikk

 • å søke etter, vurdere, bruke og dokumentere primær- og sekundærlitteratur

 • og forståelse av Storbritannias og USAs kultur og samfunnsforhold i historisk perspektiv

 • litterære perioder, temaer og den kunstneriske egenart i britisk og amerikansk litteratur

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • beskrive og analysere muntlig og skriftlig engelsk ved hjelp av språkvitenskapelig terminologi

 • analysere og vurdere et utvalg av britiske og amerikanske litterære tekster, sakprosatekster og andre kulturuttrykk.

 • presentere og argumentere på engelsk i ulike muntlige og skriftlige sammenhenger

 • søke etter, vurdere, bruke og dokumentere primær- og sekundærlitteratur

 • bruke ulike digitale verktøy i en akademisk sammenheng

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

 • kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen

 • arbeide analytisk, både selvstendig og sammen med andre

 • tenke bevissthet om egen bruk av språket og tekstskaping

 • tenke kritisk og uavhengig gjennom å analysere litteratur, kultur og samfunnsforhold.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. apr. 2021 03:49:15