Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2011–2012)

Grad/tittel ved bestått studium

Studiet kan inngå som en del av en fritt sammensatt bachelorgrad, eller inngå som en valgbar enhet i Allmennlærerutdanningen.

Studiets læringsutbytte

Kunst og håndverk 3 (30 studiepoeng) er først og fremst tilrettelagt for å tilegne seg dypere faglig forståelse i fagfeltet kunst og håndverk. Utdanningen kan brukes i flere sammenhenger, foruten som bakgrunn for arbeid i barnehage og grunnskole, vil studiet også gi utbytte for arbeid i kulturskoler og arbeid i andre sammenhenger der kunst- og kulturformidling samt estetisk utforming inngår.

Studenten har etter gjennomført studium følgende kompetanse:

Kunnskaper:
- Gjengi og gjenkjenne sentrale kunstretninger, kunstnere og verk innen arkitektur, kunst og kunsthåndverk i modernismen/samtidskunst.
- Videreutvikle visuell og kulturell kompetanse om fagets muligheter for estetisk opplevelse, erkjennelse og kommunikasjon.
- Videreutvikle kunnskap om formalestetiske virkemidler, stilarter og uttrykk i bilde, skulptur, og kunsthåndverk gjennom studier og eget skapende arbeid i materialer.
- Tilegne seg kunnskap og erfaring med faglig utviklingsarbeid gjennom et prosjektarbeid i kulturarvformidling, med vekt på nordisk kulturkrets.

Ferdigheter:
- Videreutvikle, visualisere, vurdere og dokumentere egen skapende prosess fra idè til ferdig form/produkt.
- Vurdere utstillingens virkemidler, uttrykk og kommunikasjon, og utforme ulike utstillinger og presentasjoner.
- Planlegge, utføre og vurdere egne arbeider i en fordypningsoppgave, og reflektere over arbeidsprosessen og over undervisning ved bruk av læreplanverket for grunnskolen.
- Videreutvikle, visualisere, vurdere og dokumentere egen skapende prosess fra idè til ferdig form.

Generell kompetanse:
- Vurdere egen ferdighet, sette mål for egen utvikling, reflektere over prosessen og vurdere resultat.
- Utvikle grunnlag for estetiske valg og forståelse for faget som redskap for identitetsdannelse.
- Vurdere egen ferdighet, sette mål for egen utvikling, reflektere over prosessen og vurdere resultat.
- Videreutvikle grunnlaget for videre studier i fagområdet og utviklingsarbeid i skolen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 03:03:54