Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2011–2012)

Studiets oppbygging og innhold

 Kunst og håndverk 3 består av to emner à 15 stp:

  • Modernismen og samtidskunst med vekt på formidling, 15 studiepoeng
  • Visuell kulturarvformidling, 15 studiepoeng

Emnene er basert på samlinger og mellomperioder både i studieårets høst- og vårsemester.

Modernismen og samtidskunst med vekt på formidling (15 stp)
Undervisningen er lagt til ettermiddag/kveld, ca. 5 dager hvert semester. I tillegg er det ca. 5 studiereiser hvert semester som ofte legges til helger. Emnet vektlegger å videreutvikle studentens fagforståelse med utgangspunkt i formidling i modernismen/samtidskunst og eget estetisk skapende arbeid. Se forøvrig emnebeskrivelse.

 

Visuell kulturarvformidling (15 stp)
Emnet kvalifiserer studenten til å ivareta og utvikle faget som redskap for identitetsdannelse med vekt på kulturarvformidling. Emnet er hovedsaklig organisert som et prosjekt og utføres som et faglig utviklingsprosjekt. Hver student får èn veileder. Studenten må møte til avtalte veiledningssamlinger. Veilederen vil være behjelpelig slik at lærestoffet, det estetisk skapende arbeid og fagdidaktisk refleksjon, ses i en helhetlig sammenheng. Se forøvrig emnebeskrivelse. 

Organisering og læringsformer

Påbyggingsstudiet er organisert over to semestre og består av to emner, 301 og 302, hver med omfang på 15 studiepoeng. Studenten kan velge å gjennomføre kun ett av emnene i løpet av studieåret.
Studiet legger til rette for læring på ulike arenaer, blant annet gjennom forelesninger, veiledning, prosjektarbeid, utstillingsbygging, litteraturstudier og studiebesøk til ulike institusjoner og utstillinger.

Bruk av biblioteket:
Det forventes at studentene bruker biblioteket til innhenting av lærestoff. Biblioteket skal bidra til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon.

Bruk av IKT:
Bruk av IKT inngår i studiet; som middel i eget estetisk skapende arbeid og informasjonsmedium.

Egenaktivitet:
Verksteder, bibliotek og datarom er åpne for selvstudium. Det forutsettes at studenten tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt ved selvstudium. Det er beregnet at studenten arbeider aktivt med lærestoffet i selvstudium i periodene mellom samlingene. Studenten må aktivt ta ansvar for egen læring.

Obligatorisk deltakelse:
Det er krav om aktiv studiedeltakelse og obligatorisk frammøte til undervisningen. Sykefravær som overskrider 25%, medfører at studenten ikke meldes opp til eksamen. Studenter som står i fare for å overskride fraværskvoten, får en muntlig beskjed om dette.

Studieturer:
I studiet inngår det flere obligatoriske studieturer til kunst- og kulturhistoriske museer og gallerier. Lærestoff i forbindelse med studieturene er en del av pensum.

Utgifter:
Studiet medfører utgifter til materiell/utstyr. Studenten må også påregne utgifter til de obligatoriske studieturene.

Evaluering av studiet

Studentene evaluerer studiet i løpet av året (EVA3).

Tilbakemelding underveis

Studenten møter vurdering både underveis og til slutt i studiet, og får veiledning og tilbakemelding på egen læring og personlige utvikling i faget:

  • Studenten får fortløpende veiledning og tilbakemelding på studiets obligatoriske arbeid underveis i studiet
  • Ved utstilling av studentenes produktarbeid gis både individuell tilbakemelding og tilbakemelding på studiegruppens arbeidsprosess og resultat

Arbeidskrav:
For å kunne framstille seg til eksamen, må arbeidskravene som er knyttet til emnet være godkjent av faglærer/fagansvarlig. For en detaljert beskrivelse av arbeidskrav, se emnebeskrivelsene.

Vurdering

Det benyttes muntlig vurderingsform i studiet. Eksamen vurderes etter bokstavkarakterer A - F, der A er beste bestått karakter, E er dårligst bestått karakter og F betyr ikke bestått.

Litteratur

Se enmnebeskrivelser.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:03:58