Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2018–2019)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner, hver på 15 studiepoeng; LBMAT10311 Måling, tall og algebra og funksjoner og LBMAT10411 Geometri, statistikk og sannsynlighet.

Innholdet i begge emnene bygger på tilsvarende hovedtemaer i Kunnskapsløftet og på Nasjonale retningslinjer for fag i GLU 1- 7.

I emnet Måling, tall og algebra og funksjoner vil følgende tema bli gjennomgått:

Måling, tall og algebra:

 • Videreføring av tallteori, som for eksempel prioritering av regneoperasjoner, faktorisering, minste felles multiplum, største felles divisor, Euklid algoritme, delelighetsreglene
 • Videreføring av algebra, for eksempel regning med tall og variabler i de fire regneartene og kvadratsetningene
 • Videreføring av tallrekker og figurtall med rekursive og eksplisitte formler
 • Enkle bevis, for eksempel induksjonsbeviset
 • Sammenheng mellom brøk, desimaltall og prosent
 • Anvendelser av matematikk: målestokk, vei, fart, tid, prosentregning med fokus på sparing og lån
 • Videre arbeid med regneark
 • Omgjøring og regning med enheter: enkle og sammensatte enheter

Funksjoner og likninger:

 • Ligninger/ulikheter: Annengradsligning, Likningssett med både 2 og 3 ukjente
 • Funksjonsbegrepet, definisjonsmengde og løsningsmengde
 • Ulike representasjonsmåter for funksjoner
 • Annengradsfunksjonen: funksjonsdrøfting, enkel integrasjon og beregning av areal under kurver, praktisk tolkning av den deriverte
 • Digitalt arbeid med funksjoner

Til de matematikkfaglige temaene ovenfor skal det knyttes fagdidaktikk, og det skal relateres til arbeidet på trinnene 1-7. Det betyr også at studentene oppdager elevenes tenkemåter og feilmønstre, får kjennskap til hjelpemidler og konkretiseringsarbeid og får erfaring med kartleggingsmateriell, eventuelt ved oppgaver i praksis og i selve studiet. Innholdet bygger på kompetansemålene for hovedområdene tall og algebra og måling i Kunnskapsløftet etter 7. trinn.

Innenfor matematikkdidaktikken berøres disse temaene:

 • Matematikkvansker: Årsaker og kartlegging, forebygging, tester og utarbeiding av undervisningsopplegg
 • Vurdering for og av læring
 • Matematikkdidaktisk forskning blant annet innenfor tilpasset opplæring
 • Varierte undervisningsformer
 • Ulike læringsarenaer
 • Flerkulturelle perspektiv
 • Matematisk språk og begreper for fremmedspråklige elever

I emnet Geometri, statistikk og sannsynlighet vil følgende tema bli gjennomgått:

Geometri:

 • Konstruksjoner, både med passer, linjal og digitale verktøy, herunder litt om umulige konstruksjoner
 • Geometriske steder
 • Det gylne snitt
 • Romfigurer; også de platonske. Eulers polyederstning
 • Arbeid med digitalt geometriprogram
 • Trigonometri, med sinussetningen og/eller cosinussetningen
 • Symmetri og mønster med eksempler fra andre kulturer samt samisk kultur

Statistikk:

 • Drøfte betydningen av sentralmål og spredningsmål
 • Drøfte ulike datapresentasjoner
 • Arbeid med regneark

Sannsynlighet:

 • Utvalg med/uten ordning/tilbakelegging.
 • Binomiske forsøk
 • Hypergeometriske forsøk

Til de matematikkfaglige temaene ovenfor skal det knyttes fagdidaktikk, og det skal relateres til arbeidet på trinnene 1-7. Det betyr at også at studentene oppdager elevenes tenkemåter og feilmønstre, får kjennskap til hjelpemidler og konkretiseringsarbeid og får erfaring med kartleggingsmateriell, eventuelt ved oppgaver i praksis og i selve studiet

Innenfor matematikkdidaktikken berøres disse temaer:

 • Læreplanarbeid
 • Utforming av oppgaver og aktiviteter
 • Lage åpne, lukkede og rike oppgaver
 • Lage oppgaver med realistiske kontekster
 • Matematikkdidaktisk forskning; inkludert kvantitative og kvalitative forskningsmetoder

Gjennom arbeidet med de ulike faglige temaene i studiet skal studentene lære om og erfare ulike arbeidsformer som er relevante for arbeidet på trinn 1-7. Arbeidsformene skal være preget av utforsking, forståelse, og de skal fremme kreativitet og undring hos elever.

Studentene skal fordype seg innenfor ett av temaene i emne 103. Temaet er valgfritt og er et arbeidskrav.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
I Matematikk 2 arbeider studentene med de matematikkfaglige hovedtemaene måling, tall og algebra og funksjoner i emne 103, og geometri, statistikk og sannsynlighet i emne 104. Innholdet bygger på tilsvarende hovedtemaer i Kunnskapsløftet og på Nasjonale retningslinjer for fag i GLU 1- 7.

Til de matematikkfaglige temaene skal det knyttes fagdidaktikk, og det skal relateres til arbeidet på trinnene 1-7. Det betyr også at studentene oppdager elevenes tenkemåter og feilmønstre, får kjennskap til hjelpemidler og konkretiseringsarbeid og får erfaring med kartleggingsmateriell, eventuelt ved oppgaver i praksis og i selve studiet. Innholdet bygger på kompetansemålene for hovedområdene tall og algebra og måling i Kunnskapsløftet etter 7. trinn.

Gjennom arbeidet med de ulike faglige temaene skal studentene lære om og erfare ulike arbeidsformer som er relevante for arbeidet på trinn 1-7. Arbeidsformene skal være preget av utforsking, forståelse, og de skal fremme kreativitet og undring hos elever. Undervisningen er bygget på oppdatert forskningsbasert kunnskap. Sentrale områder i matematikkopplæringen er begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, flerkulturelle perspektiver, samiske forhold, tilpasset opplæring, vurdering, praksis og forskning.

Vurderingsformer
Studentene får tilbakemelding på arbeidskrav underveis i studiet. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Det benyttes både skriftlig og muntlig vurderingsform i studiet, se den enkelte emneskrivelse for mer informasjon.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F.

Praksis

Praksis inngår i studiet og det gis oppgaver i matemtikk knyttet til praksis. Praksisopplæringen er nærmere beskrevet i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7, generell del, og i Plan for praksis (1-7).

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene skal gjennomføre et forsknings- og utviklingsarbeid i forbindelse med en fordypningsoppgave innen matematikkdidaktikk og/eller matematikk som er relevant for 1. - 7. trinn. Se mer informasjon om FoU for grunnskolelærerstudenter i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7, generell del.

Internasjonalisering

Se studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7, generell del.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Utdanningens trinnvise studentevaluering hvert semester (EVA3)
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 03:02:15