Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2017–2018)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to obligatoriske emner, begge på 15 studiepoeng:

RLE 201: Fordypning i livssyn, filosofi, hinduisme, buddhisme og annet religiøst mangfold
RLE 202: Fordypning i etikk, jødedom, kristendom og islam

Se den enkelte emnebeskrivelse for mer detaljert informasjon om innhold.

Organisering og læringsformer

Studentene vil møte varierte arbeidsformer. Undervisningen skjer i stor gruppe, mens arbeidskrav utføres i mindre grupper (basisgrupper). Undervisningen inneholder formidling (forelesning), faglig og didaktisk refleksjon, presentasjon av og kommentarer til konkrete eksempler, og praktiske øvelser med veiledning. Undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap. Arbeidsformer studenten vil møte er utforming og bearbeiding av notater, lage sammendrag av ulike tema, samtaler om lærestoffet, samt utforming og fremføring av skriftlige og muntlige presentasjoner.

Sentrale områder
Sentrale områder i studiet er fagdidaktikk, grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, vurdering, samiske og flerkulturelle perspektiver.

Bruk av bibliotek
Biblioteket skal bidra til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Bibliotekundervisningen vil bestå av to dobbelttimer, en innføring i informasjonssøk ved studiestart og spesialisert informasjonssøk samt innføring i referanseteknikk i forbindelse med oppgaveskriving. Deltakelse i denne undervisningen er svært viktig for å få et godt utbytte av studiet .

Bruk av IKT
Det forutsettes at studentene benytter IKT aktivt, både som kommunikasjonskanal mellom lærere og studenter og som arbeidsredskap. Det legges særlig vekt på at studentene utvikler en kritisk holdning til internettkilder. Høgskolen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin.

Egenaktivitet
Det forutsettes en utstrakt grad av selvstudium og samarbeid med medstudenter. Studentene inngår i mindre læringsfellesskap (basisgrupper).

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Utgifter knyttet til studieturer må studentene påkoste selv.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene skal gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid innen emnenes arbeidskrav, se emnebeskrivelse og semesterplan for mer informasjon.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiene.

  • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Emneansvarlig har ansvar for gjennomføring og oppfølging av studentevalueringen.

Tilbakemelding underveis

Studentene får tilbakemeldinger underveis i studiet i forbindelse med aktiviteter i undervisningen. Studentene får vurdering av sine prestasjoner i forbindelse med arbeidskrav.

Vurdering

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Studiet har både muntlig og skriftlig eksamensform, og det benyttes interne og eksterne sensorer.

Det benyttes gradert karakterskala fra A til F, hvor A er beste karakter, E er dårligste beståtte karakter og F betyr 'ikke bestått'.

Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Litteratur

Litteraturliste fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:05:33