Hva lærer du? (2020–2021)

Studiets læringsutbytte

Studentene har etter endt studium tilegnet seg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til bevegelse og idrett på ulike arenaer. Studentene har etter fullført studium solide og grunnleggende, faglige og didaktiske kunnskaper i kroppsøving og idrettsfag. Har kunnskap om arbeid med videreutvikling av grunnleggende ferdigheter (uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne, bruke digitale verktøy) i og på tvers av fag. Kan tilrettelegge for progresjon i disse ferdighetene i opplæringen tilpasset elever på 5.-10. trinn, sett i forhold til tidsaktuelle bevegelsesformer i flerkulturelle barne- og ungdomsmiljøer. Har kunnskap om det helhetlige opplæringsløpet, med vekt på overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og ungdomstrinn til videregående opplæring. Studentene har etter fullført studium solide, analytiske og faglige kunnskaper om prinsipper for bevegelse og trening og kroppens bygning og funksjon.

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfagets egenart
 • har faglig og fagdidaktisk kunnskap til å gjøre overveielser knyttet til undervisning og læring i kroppsøving for elever på trinn 5-10
 • har kunnskap i leik, svømming, individuell idrett, lagidrett, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer i barne- og ungdomskultur
 • har kunnskap om eleven med utgangspunkt i teorier om fysisk og motorisk utvikling, betydning av kjønn, sosial bakgrunn, etnisitet, evne og funksjonsnivå knyttet til kroppsøving og kroppslig læring
 • har kunnskap om hvordan de grunnleggende ferdighetene; uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne og bruke digitale verktøy støtter læring i kroppsøving, og hvordan det ut fra fagets egenart er naturlig å inkludere disse
 • har kunnskap om motorisk læring og betydningen av dette i utvikling og ferdighetslæring
 • har kunnskap om fysisk aktivitet og kroppsøving i et folkehelseperspektivhar forståelse for kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i ungdomskultur
 • har kunnskap om kroppsøvingsfagets utvikling og legitimering
 • har kunnskap om vurdering og dokumentasjon av læring i lys av kroppsøvingsfagets egenart
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til kroppsøving
 • har kunnskap om trening, treningsprinsipper og treningsledelse egnet for ulike aldersgrupper
 • har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av kroppslige og idrettslige ferdigheter 
 • har kunnskap om samiske forhold og samiske elevers rettigheter knyttet til kroppsøvingsfaget

Ferdigheter
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske krav
 • kan legge til rette for og lede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter i leik, svømming, individuell idrett, lagidrett, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer som er aktuelle for trinn 5-10
 • kan vurdere elevenes bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring, tilbakemelding og vurdering i kroppsøving
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
 • kan identifisere farer og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • kan utføre livreddende førstehjelp, svømme og utføre livredning i vann
 • kan gjøre faglige og fagdidaktiske overveielser knyttet til undervisning og læring i kroppsøving for elever på trinn 5-10
 • kan videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i leik, idrett, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer med tanke på undervisning i kroppsøving
 • kan vurdere bevegelsesmiljøer, aktivitet og trening egnet for ulike aldersgrupper
 • kan legge til rette for utvikling av de grunnleggene ferdighetene gjennom kroppsøvingsfaget
 • kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruke relevant teori og forskning med sikte på å forbedre undervisning og læring i kroppsøving
 • kan gjennomføre forsøks- og utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse i kroppsøving
 • kan utvide eget repertoar av aktiviteter og arbeidsmåter med tanke på undervisning i kroppsøving 
 • kan legge til rette for undervisning med utgangspunkt i samiske forhold

Generell kompetanse
Studenten

 • kan vurdere analytisk og kritisk hvordan kroppsøving sammen med andre skolefag bidrar til elevens allmenndanning
 • kan ta ansvar for kontinuerlig utvikling av egen profesjonalitet
 • kan bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om problemstillinger knyttet til kroppsøving og kroppslig læring
 • kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer
 • kan arbeide tverrfaglig med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan bidra til nytenking og innovasjon i faget kroppsøving
 • kan reflektere omkring kroppsøving som del av norsk kultur og i et flerkulturelt og internasjonalt perspektiv 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 03:27:11