Hva lærer du? (2021–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Gjennomført og bestått studium gir rett til tittelen Bachelor i informatikk.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten

 • er rustet til å møte framtidige utfordringer innen et fagområde i rask utvikling

 • har grunnleggende kunnskaper innen webutvikling

 • har kunnskap om objektorientert tankegang og programmering

 • har kunnskap om viktige algoritmer og datastrukturer

 • kjenner til hvordan operativsystemer er bygget opp og fungerer

 • forstår grunnleggende sikkerhetsaspekter, potensielle farer og fornuftig bruk av informasjonsteknologi

 • kan gjøre rede for de ulike stegene i et utviklingsprosjekt og deres viktighet

 • kjenner til datateknologiens muligheter og begrensninger

 • har dybdekunnskap innen minst en av følgende tre fordypninger:
  -Datasikkerhet
  -Maskinlæring
  -Programmering

 • kjenner til noe forsknings- eller utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • kan utvikle, administrere og drifte et nettsted

 • kan lage effektive og gode programmer

 • utvikle og bruke databaser, samt se sammenhengen mellom databasesystem og dens plass i et totalt IT-system

 • bruke både egenutviklede og ferdig tilgjengelige algoritmer og datastrukturer til å løse sammensatte og kompliserte problemer

 • spesifisere krav, designe, utvikle, verifisere og validere software-systemer

 • planlegge, gjennomføre og dokumentere et større utviklingsprosjekt

 • velge ut relevant informasjon for en bestemt oppgave eller problemstilling

 • jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre, i prosjekter og i grupper

 • tenke analytisk, kritisk og argumentere for sine standpunkter

 • uttrykke seg klart og tydelig både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan reflektere over etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til eget og andres arbeid

 • kan selv oppdatere sin kunnskap

 • har utviklet den faglige nysgjerrighetet

 • har forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:06:17