Hva lærer du? (2021–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått studium gir rett til tittelen Bachelor i digitale medier og design.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Studenten

 • kjenner til metoder og teknikker for design av digitale medier

 • kjenner til metoder og teknikker for brukerdeltagelse i designprosesser

 • kjenner til metoder og teknikker for utvikling av informasjonssystemer

 • kjenner til ulike måter å organisere og lede IT-prosjekter på

 • kjenner til teknikker for å produsere video som formidler et budskap

 • kjenner til grafikk, dynamikk, lyd, lys og historiefortelling for å skape interaktive virtuelle miljøer

 • har dybdekunnskap innen minst en av følgende to fordypninger:

   • 3D-modellring og animasjon

   • Kommunikasjon

 • forstår grunnleggende sikkerhetsaspekter, potensielle farer og fornuftig bruk av informasjonsteknologi

Ferdigheter
Studenten kan

 • sette seg inn i og bruke digitale verktøy i design og produksjon av digitale medier

 • grunnleggende programmering

 • planlegge, designe, utvikle og evaluere et nettsted, samt administrere og drifte et nettsted

 • skape innovative designkonsepter, utvikle og evaluere prototyper og knytte eget arbeid til eksisterende teorier og begreper i interaksjonsdesign

 • involvere brukere i designprosessen for å komme fram til et godt design

 • utøve ulike roller i gjennomføringen av videoproduksjoner som produsent, regissør, fotograf og klipper

 • planlegge, gjennomføre og dokumentere et større utviklingsprosjekt

 • jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre, i prosjekter og i grupper

 • tenke analytisk, kritisk og argumentere for standpunkter

 • uttrykke seg klart og tydelig både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse
Studenten

 • kan reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til eget og andres arbeid

 • har forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger

 • har utviklet sin nysgjerrighet

 • kan selv oppdatere sin kunnskap

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 03:06:01