Hva lærer du? (2021–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått studium gir rett til graden Bachelor i informasjonssystemer.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskaper innen webutvikling

 • har grunnleggende kunnskap om ledelse, økonomi, markedsføring og forretningssystemer

 • har kunnskap om IT-systemenes rolle i virksomheter og samfunn

 • forstår grunnleggende sikkerhetsaspekter, potensielle farer og fornuftig bruk av informasjonsteknologi

 • kan gjøre rede for de ulike stegene i et utviklingsprosjekt og deres viktighet

 • kjenner til datateknologiens muligheter og begrensninger

 • ha dybdekunnskap innen minst en av følgende to fordypninger:
  -Software Engineering og Business Intelligence
  -Datasikkerhet og web

 • kjenner til forskningsutfordringer, vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter som benyttes i faget

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • utvikle, administrere og drifte et nettsted

 • grunnleggende programmering

 • utvikle og bruke databaser, samt se sammenhengen mellom databasesystem og dens plass i et totalt IT-system

 • planlegge, delta og drive prosesser som involverer innføring eller endring av IT-systemer i virksomheter

 • velge ut relevant informasjon for en bestemt oppgave eller problemstilling

 • jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre, i prosjekter og i grupper

 • tenke analytisk, kritisk og argumentere for sine standpunkter

 • formidle faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Generell kompetanse
Kandidaten

 • er bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av datateknologiske produkter og løsninger

 • forstår samspillet mellom mennesker, organisasjoner, samfunn og IT, og har en reflektert holdning til innføring av IT-systemer

 • kan selv oppdatere sin kunnskap

 • har utviklet den faglige nysgjerrigheten

 • har forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:23:41