Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Studieplan for Informasjonsteknologi, årsstudium (2013–2014)

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal

 • ha grunnleggende kunnskaper innen informasjonsteknologi
 • ha grunnleggende kunnskaper innen programmering
 • ha grunnleggende kunnskaper innen de temaene som berøres i valgemnene
 • ha kjennskap til ulike metoder og teknikker for analyse og problemløsing innen informasjonsteknologi


Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 • lage mindre komplekse programmer
 • formulere seg på en vitenskapelig måte, både skriftlig og muntlig
 • arbeide selvstendig og samarbeide på tvers av faggrenser
 • velge ut relevant informasjon for en bestemt oppgave eller problemstilling
 • strukturere arbeid sammen med medstudenter
 • forholde seg til tidsfrister
 • tenke analytisk


Generelle kompetanse

Kandidaten skal ved endt studium kunne reflektere over etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til eget og andres arbeid. Studiet skal bidra til å utvikle den faglige nysgjerrigheten og gi forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og egne meninger og holdninger.

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Obligatoriske emner
Alle emner som inngår i studiet er detaljert beskrevet i emnebeskrivelsene. Studiet går over to semestre, og hvert semester inneholder tre emner, hver på 10 studiepoeng. 40 av totalt 60 studiepoeng er obligatoriske i studiet. Hvilke dette er fremgår av tabellen nedenfor.

Valgfrie emner
Valgfrie emner skal gi studentene en mulighet til å fordype seg i emner de er spesielt interessert i. Listen med valgfrie emner kan variere, og etter søknad kan også enkelte andre emner fra bachelorstudiene godkjennes som valgfrie emner i det ettårige studiet. Studenten velger to valgfrie emner i 2. semester, hver på 10 studiepoeng.

De emnene som tilbys som ordinære valgfrie emner for det ettårige studiet, er for tiden:

 • Databaser
 • Logistikk
 • Objektorientert programmering
 • Organisasjonsteori
 • Servere og nettverksdrift

Organisering og læringsformer

Studiet er oppdelt i to semestre. Det enkelte semester er satt sammen av tre emner på 10 studiepoeng. Emnene er plassert slik at studenten skal få en god og naturlig progresjon gjennom studietiden. De enkelte emner tilbys som et strukturert undervisningsopplegg med forelesninger, øvingsoppgaver og prosjekter. I mange emner benyttes også tilrettelagt veiledning i mindre grupper med erfarne studenter som hjelpelærere. Praktiske oppgaver og prosjekter benyttes i stor grad for å motivere studentene og anskueliggjøre fagstoffet.

Gjennom studiet vil den enkelte student kunne benytte datamaskiner og teknisk utstyr som høgskolen stiller til disposisjon. Det vil bli tilrettelagt for studenter som ønsker å benytte sitt private IT-utstyr i lokalene. Bruk av IKT inngår i de fleste emner og oppgaver. Det benyttes forskjellige IT-verktøy til utveksling av informasjon, innlevering av oppgaver, tester m.m mellom faglærer og student.

Et nytt og moderne biblioteket står til disposisjon for studentene. Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk.

Arbeidskrav
I enkelte av emnene stilles det krav til tilstedeværelse, gjennomførte oppgaver, øvinger og/eller prosjekter. Disse må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. For mer informasjon, se emnebeskrivelsen for det enkelte emne.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråket er norsk. Imidlertid kan enkelte forelesninger gis på engelsk. En stor del av pensumlitteraturen vil være på engelsk.

Akademisk skriving
Studentene skal gjennom studiet få trening i akademisk skriving. Dette gjøres ved at man i alle emner hvor det inngår utarbeidelse av skriftlige arbeider, legger vekt på innhold, struktur, etterrettelighet og referanseteknikk. I den foreliggende studieplanen blir dette vektlagt i følgende emner:
- Grunnleggende IT
- IT i virksomheter?

Forsknings- og utviklingsarbeid

Avdelingens forsknings- og utviklingsarbeid sørger for at innholdet i emnene til enhver tid er oppdatert. 

Internasjonalisering

Internasjonale aspekter i studiet
Det internasjonale aspektet blir ivaretatt ved at høgskolen i stor grad benytter internasjonal litteratur. Videre har flere av høgskolens fagansatte nære kontakter med utenlandske læresteder og forskningsmiljøer.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

- HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer.
- Avdeling for informasjonsteknologi gjennomfører evaluering av hvert enkelt emne i form av midtsemesterevalueringer og sluttevalueringer.

Tilbakemelding underveis

I de fleste emner benyttes øvinger, oppgaver og prosjekter som løses i grupper eller individuelt. Det gis tilbakemeldinger på disse med tanke på studentenes læring (formativ vurdering), og slik at studenten får en oppfatning av hvordan han/hun ligger an.

I enkelte emner benyttes passeringstester og/eller prøver som et pedagogisk virkemiddel, og for at studentene skal bli kjent med nivået som forventes i emnet.
?

Vurdering

Alle emner avsluttes med en vurdering med bokstavkarakter (A - F) eller Bestått / Ikke bestått, enten i form av vurdering av et prosjektarbeid, mappevurdering, skriftlig eksamen, muntlig eksamen eller en kombinasjon av nevnte vurderingsformer.

I alle emner som benytter andre vurderingsformer enn tradisjonell skriftlig eller muntlig eksamen, kan et utvalg av studentene også bli tatt ut til muntlig eksamen.

En mer detaljert beskrivelse av vurderingsformer finnes i emnebeskrivelsen for det enkelte emne.
?

Litteratur

Litteraturlister er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsen for det enkelte emne.

Litteraturlistene i emnebeskrivelsene kan bli oppdatert helt fram til rett før semesterstart (fristen for oppdatering er 15. juni for emner som går i høstsemesteret og 1. desember for emner som går i vårsemesteret).  ?

Jobb og videre studier

Årsstudiet er en fin innfallsvinkel til videre studier ved avdelingen, samtidig som du får en grunnleggende innføring i informasjonsteknologi.

Dersom du velger riktige valgfag, kan du etter endt studium søke overgang til følgende av våre bachelorstudier:

- Informasjonssystemer: IT-ledelse
- Informasjonssystemer: Webutvikling

Dersom du har fordypning i matematikk tilsvarende matematikk R1 eller matematikk S2 fra videregående skole, kan du i tillegg søke overgang til vårt bachelorstudium i:

- Informatikk: Design og utvikling av IT-systemer

Avdelingen avholder av og til et forkurs i matematikk for dem som mangler fordypning i matematikk. Ta kontakt med avdelingen dersom du er interessert i dette.

Yrkesmulighetene med kun et årsstudium er noe begrensede. Studiet bør derfor primært påbygges til et bachelorstudium. Læringsutbyttet vil imidlertid kunne gi deg grunnlag for enklere jobber som webutvikler, webdesigner, webredaktør, systemutvikler, eller innen brukerstøtte, salg og markedsføring?.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Jan Høiberg, juni 2011

Studieplanen er revidert

Studieleder Christian F Heide, april 2013

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2013 - 2014.

Studieprogramansvarlig

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2021 03:17:46