Om studiet

Samfunnet står ovenfor store, miljømessige globale utfordringer og det er behov for mer kompetanse innen bærekraftige og miljøvennlige teknologier. Master i Grønn energiteknologi gir deg bred innføring i energiteknologiske temaer, og mulighet til faglig profilering innenfor Smart energiteknologi eller Materialer for energiteknologi. 

 

Profilen Smart energiteknologi handler om fornybare energikilder (vindkraft, solkraft og vannkraft) i energisystemer, i tillegg til microgrids, smart grids, samt modellering og simulering av slike systemer.

I profilen Materialer for energiteknologi lærer du om avanserte materialer og deres bruksområder knyttet til fremtidige utviklingsmuligheter innen energieffektivitet, for eksempel i nye bygg, solcelleteknologi, batterilagring og nanomaterialer.

Gjennom masterstudiet får du kunnskap om dagsaktuell samfunnsdebatt knyttet til bærekraftig energiteknologi og innovasjonstenkning samt solid faglig kunnskap om smart energiteknologi eller materialer for energiteknologi. Studiet omhandler også sirkulær økonomi, som er et rammeverk der man utnytter ressurser mest mulig effektivt, og samtidig oppnår god økonomi. Med begrensede naturressurser er det avgjørende for miljøet at ressurser gjenbrukes og får nye funksjoner.

Les mer under studiets oppbygging og gjennomføring.

Studiemiljø

Studiet er organisert som:

  • forelesninger
  • seminarer
  • workshops
  • prosjektarbeid
  • laboratoriearbeid
  • selvstudium med veiledning

Som student hos oss har du tett kontakt med fagansatte/forskere. Du vil være en del av en liten klasse, noe som vil gi deg gode muligheter til å diskutere og samarbeide med medstudenter. Du vil jobbe i tverrfaglige grupper, både i laboratoriearbeid og i prosjekter.

I tillegg har vi et tett samarbeid med næringslivet og de tunge forsknings- og utviklingsmiljøer innen energiteknikk og bærekraftig utvikling i regionen. Du vil få et godt innblikk i fagfeltet og den avsluttende masteroppgaven vil i stor grad være knyttet til eksterne aktører og ansattes forskning.

Studiet undervises på engelsk og vil bidra til å gjøre deg mer attraktiv både i et nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked. Les mer under jobb og videre studier.

Publisert 14. okt. 2021 10:19 - Sist endret 14. okt. 2021 10:19