Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2018–2022)

Grad/tittel ved bestått studium

Master i avansert sykepleie ved kronisk sykdom / Master in advanced Nursing in Chronic Illness.

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten

 • har avansert kunnskap om helsemessige utfordringer knyttet til å være kronisk syk
  med spesiell innsikt i de mest vanlig forekommende kroniske sykdommene
 • har avansert kunnskap om hvordan kronisk somatisk sykdom påvirker pasientens
  behov for sykepleie og hvordan imøtekomme dette
 • har inngående kunnskap om egnede vitenskapelige tilnærminger til
  kunnskapsutvikling for personer med kronisk sykdom
 • kan analysere problemstillinger hos kronisk syke, faglig, organisatorisk og
  samfunnsmessig, på bakgrunn av sykepleiens tradisjoner og kompetanse

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • analysere og håndtere komplekse pasientsituasjoner og problemstillinger på
  bakgrunn av en kritisk vurdering av informasjon og med begrunnede faglige
  resonnementer
 • anvende teoretisk begrunnede helsefremmende og forebyggende tiltak for å fremme
  mestring og helserelatert livskvalitet
 • anvende relevante tilnærmingsmåter for å støtte pasientens medvirkning
 • forenkle samordning av tiltak og tilrettelegging for samhandlingsprosesser
  ovenfor personer med sammensatte behov for tjenester
 • anvende relevant vitenskapelig metodikk for å forbedre tjenestene til personer med
  kronisk sykdom
 • gjennomføre et selvstendig og avgrenset vitenskapelig arbeid i tråd med etablerte
  metodiske tilnærminger og gjeldende forskningsetiske prinsipper
 • anvende kunnskap til innovative løsninger og forbedringer i helsetjenestetilbudet
  for personer med kronisk sykdom

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 • analysere etiske dilemma i kliniske situasjoner og forskning
 • håndtere situasjoner som stiller store krav til selvstendighet ved å anvende
  spesialiserte og forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter
 • initiere og delta aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid
 • formidle faglige problemstillinger knyttet til mennesker med kronisk sykdom og delta i debatter med faglige argumenter
 • medvirke til forbedrede og innovative metoder og løsninger på relevante
  problemstillinger for personer med kronisk sykdom
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:10:12