Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2010–2011)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne: Mentorskap i en flerkulturell kontekst (5 sp).

Organisering og læringsformer

Hoveddelen er fast samvær mellom studenten og barnet en gang i uken, to til tre timer pr. uke over to semestre. I tillegg gis det forelesninger, gruppesamlinger, individuell veiledning, samt gruppeveiledning.

Praksis

Praksiserfaringer utgjør vesentlige deler av studiet, da studentenes samvær med barna danner grunnlag for refleksjon som dokumenteres i arbeidskrav og til eksamen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Tilbakemelding underveis

Tilbakemelding gis underveis i studiet i utformingen av månedsrapporter, samt i form av individuelle veiledninger.

For å kunne framstille seg til eksamen følgende arbeidskrav være godkjent:

  1. Studenten skal levere 8 individuelle månedspapporter innen nærmere oppgitte frister fra oktober til og med mai fra egen mentorpraksis. For månedsrapportene er det utarbeidet egne manualer, der studenten etter hvert møte kort beskriver hva de gjorde, samt egen refleksjon.
    Dersom studenten ikke leverer månedsrapportene innen oppgitte frister, vurderes rapporten til ikke godkjent.
  2. Gjennomført to individuelle veiledninger og to gruppeveiledninger.

Vurdering

Individuell hjemmeeksamen. Eksamensoppgaven er et fordypningsnotat på 2500 ord (+/- 10%). Besvarelser utenfor oppgitt lengde kan vurderes til ikke bestått. Karakteren bestått/ ikke bestått benyttes. Interne sensorer.

Ved 'ikke bestått' kan studenten levere en bearbeidet oppgave til vurdering ved utsatt eksamen.

Litteratur

Becker, Aslaug Andreassen, 2006: Flerstemmig mangfold: samarbeid med minoritetsforeldre.

            Kap.6: Sosialiseringsprosesser i det pluralistiske samfunnet, s.115-131.

            Fagbokforlaget.

Eriksen, Thomas Hylland, 2007: Mangfold versus forskjellighet, s.111-130. I: Fuglerud, Øivind og Thomas Hylland Eriksen (red.):

            Grenser for kultur?  Perspektiver fra norsk 
minoritetsforskning. Oslo: Pax.

Gullestad, Marianne, 2002: Det norske sett med nye øyne: kritisk analyse av norsk

            innvandringsdebatt. Kap.2: Om å være trygg på sitt eget, s.60-78. Universitetsforlaget.

Lönroth, Carina Sild, 2007: Näktergalen – En knuff framåt. Malmö Högskola: Rapporter om

            utbildning, nr. 2/2007, s.102-152.

Mathisen, Petter, 2008: Mentor: om mentoring i teori og praksis.  Fagbokforlaget (utdrag ca.

            40 sider, spesifiseres senere).

Nordahl, Thomas og Anne-Karin Sunnevåg, 2008: Barnet som aktør – virkelighets-

            oppfatninger og mestringsstrategier, s.98-111. I: Glaser, Vibeke og Jan Bølstad (red.):

            Moderne oppvekst. Nye tider – nye krav. Universitetsforlaget.

Qureshi, Naushad Ali, 2001: Oppvekst og oppvekstvilkår i et postmoderne samfunn. I: Linjer.

            nr. 2, 10 sider.

Skytte, Marianne, 2008: Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. Kap. 3: Om

            identitetsaspektet, s.96-127. Gyldendal Akademisk.

Tveiten, Sidsel, 2008: Veiledning – mer enn ord… Kap.1: Veiledningens hensikt – å utvikle

            eller videreutvikle kompetanse. Fagbokforlaget.

 Valgfritt pensum: 75 sider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 03:04:57