Hva lærer du? (2020–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Gjennomført og bestått studium gir rett til graden Master i Fremmedspråk i skolen.

Fremmedspråk i skolen er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Göteborgs universitet og Linnéuniversitetet. Det vil fremgå av vitnemål at dette er en fellesgrad.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten

 • har spesialisert kunnskap i fremmedspråksformidling og -undervisning

 • har avansert kunnskap om målspråket og dets litteratur og kultur.

 • kan tilpasse fremmedspråksundervisningen til elevenes ulike språklige og kulturelle bakgrunn og ferdighetsnivå.

 • har kjennskap til ulike informasjonskilder og databaser til bruk i fremmedspråksundervisning.

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • bruke målspråket på et høyt nivå, tilpasset forskjellige kommunikasjonssituasjoner

 • selvstendig og kontinuerlig utvikle sin rolle som fremmedspråkslærer og språkmodell.

 • utføre systematiske søk etter faglig og relevant informasjon, og anvende ulike kriterier for kvalitetssikring av informasjon.

 • referere til kilder og skrive litteraturliste, samt behandle informasjon og kilder på en etisk måte.

 • kritisk vurdere og bruke digitale verktøy for interaksjon og kommunikasjon i fremmedspråksundervisningen

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 • videreformidle sin kunnskap i målspråket

 • videreformidle hvor viktig fremmedspråkskompetanse er i et moderne globalisert samfunn, både med hensyn til kultur, demokrati og mobilitet.

 • videreformidle oversikter over ulike informasjonsressurser innen sitt fagfelt

 • gjøre kritiske vurderinger av informasjon og informasjonskilder.

 • anvende retningslinjer for referanseteknikk, og ha innsikt i relevante etiske krav når det gjelder å forfatte akademiske tekster.

 • gjennomføre selvstendige FoU-prosjekter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2020 04:03:50