Oppbygging og gjennomføring

Innhold

Studiet består av åtte obligatoriske emner og en avsluttende masteroppgave. Studentene velger ett fremmedspråk; engelsk, fransk eller tysk.

Studiet er hovedsakelig organisert i emner på 10 studiepoeng (ECTS), med unntak av ett emne på 20 studiepoeng og masteroppgaven på 30 studiepoeng. Hvert emne består av teori, didaktikk og praktisk språkbruk. Språkferdighetsaspektet (muntlig og skriftlig) integreres i hvert emne.

Progresjon
Studiet legger opp til følgende progresjon: Breddeemnene Interkulturell læring, Kommunikasjon, Litteratur i undervisningen I og Formfokus i undervisningen danner grunnlaget for de tre fordypningsemnene i Litteratur i undervisningen II, Språklig variasjon og Elevspråksanalyse.

Emnet Metode og prosjektarbeid forbereder studentene på masteroppgaven. Valg av tema for prosjektarbeidet ses i sammenheng med valg av tema for masteroppgaven for å sikre god progresjon og gjennomføring.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Studiet er både et deltids- og heltidstilbud. Samlinger tilbys i begynnelsen av hvert semester, 1-2 dager per samling. Det betyr i alt fire samlinger for heltidsstudenter og åtte samlinger for deltidsstudenter. Det er ikke obligatorisk tilstedeværelse.

Masterprogrammet er et nettbasert studium som organiseres via presentasjonssiden (www.spraak.net), nettsamfunnet (treff.spraak.net), og videre på læringsplattformene til de tre institusjonene. Programmet er organisert rundt fire grunnleggende prinsipper: tett studentoppfølging, individuell veiledning, rask tilbakemelding og individuell tilrettelegging. Undervisningen foregår primært på de ulike læreplattformene og omfatter både synkron og asynkron kontakt. Aktuelle undervisningsformer er webinarer, blogg, diskusjonsfora og streaming av forelesninger. All synkronundervisning foregår om kvelden. De læringsmiljøer som blir etablert gjennom nettsamfunnet og de ulike læringsplattformene fungerer som arenaer for læring og erfaringsutveksling.

Arbeidskrav
Arbeidskravene er varierte og inkluderer blant annet blogg, diskusjoner på nett, innlegg og presentasjoner på nett. Mange av verktøyene som studentene må benytte i forbindelse med arbeidskravene, er valgt ut med tanke på relevans for språkundervisning i skolen. Aktuelle verktøy er for eksempel Voicethread og Photostory, som både er viktige som dokumentasjonsverktøy i masterprogrammet og utbredt i språkundervisningen i norsk skole, og som studentene dermed kan bruke i egen praksis.

Veiledning og eksamen
Tilbakemeldinger på arbeidskrav/studentoppgaver gis både muntlig i nettmøter og skriftlig gjennom læringsplattformene. Muntlig formativ vurdering skjer kontinuerlig i de synkrone nettmøtene i form av tilbakemeldinger på muntlige presentasjoner individuelt og i par/grupper og i faglige samtaler (spontan muntlig interaksjon) med faglærer. Emnene avsluttes med forskjellige eksamensordninger. Både bidrag på nettet og avsluttende skriftlige og muntlige prosjektarbeider evalueres. Skriftlige arbeider som studentene lager sammen og med lærer i digitale tavler i Adobe Connect brukes for eksempel i vurdering og veiledning (formativt og summativt) av prosessarbeid. Det å kunne skrive tekster direkte inn i digitale tavler, og å gi tilbakemeldinger om det som sies og skrives i sanntid skaper en autentisk språklæringssituasjon, som gir studentene praktisk trening i å bruke språket i direkte kommunikasjon.

Avsluttende eksamen på alle HiØ-emner benytter karakterskala A-F. De svenske institusjonene bruker svensk karakterskala (Väl godkänd, godkänd, underkänd). All sluttvurdering skjer på grunnlag av individuelt arbeid.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis knyttet til studiet, men det legges opp til tett kontakt med praksisfeltet, spesielt under arbeid med prosjekt- og masteroppgave.

Alle emnene i studiet består av både teori og praktisk språkbruk.
Gjennom utstrakt bruk av IKT i masterprogrammet forberedes studentene på de nye digitale undervisningsformene i fremmedspråksopplæringen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet er forskningsbasert, og knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, primært i skole- og undervisningssektoren. Programmet gir oppdatert og bred kunnskap som legger til rette for at studentene kan kombinere teori med praksis.

Studentene får innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de får kildekompetanse, og videreutvikler sin kritiske tenkning. Dette skjer først og fremst gjennom arbeidet med prosjektoppgaven og med masteroppgaven, men disse aspektene er også integrert i de øvrige emnene.

Internasjonalisering

Studiet gir unik innsikt i fremmedspråksundervisning i Skandinavia, både komparativt og spesifikt. I tillegg vil både europeiske og globale perspektiver på fremmedspråksundervisning være integrert i alle emner. 

Mastergraden er et internasjonalt samarbeid, og det internasjonale aspektet gjennomsyrer hele studieplanen. De fysiske samlingene finner sted i Norge og Sverige.

Alle emner er åpne for studenter fra ikke-skandinaviske land og eventuell litteratur på et skandinavisk språk vil bli tilpasset for selvstudier på engelsk, fransk og tysk. For øvrig foregår all undervisning på målspråket.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at studentene deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.
  • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
  • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold, Linnéuniversitetet og Gøteborgs universitet.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert før hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

include:fs-study-model: null