Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
4 år
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Høgskolen i Østfold. Nettbasert studium med tilbud om samlinger i Norge (Halden) og Sverige (Göteborg).

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,
Studieleder Sverre Vesterhus og programkoordinatorene førsteamanuensis Eva Lambertsson Björk (engelsk), professor Guri Barstad (fransk) og professor Kåre Sofjeld (tysk); alle ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studieplan for Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) (2018–2022)

Informasjon om studiet

Studentene velger ett fremmedspråk; engelsk, fransk eller tysk.

Studiet er nettbasert med tilbud om fysiske samlinger, se pkt. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer.

Se egen nettside for Fremmedspråk i skolen: http://www.spraak.net/

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Gjennomført og bestått studium gir rett til graden Master i Fremmedspråk i skolen.

Fremmedspråk i skolen er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Göteborgs universitet og Linnéuniversitetet. Det vil fremgå av vitnemål at dette er en samarbeidsgrad.

Studiets læringsutbytte

Revidert etter akkrediteringsgodkjenning av NOKUT 21.06.2018.

Kunnskap
Kandidaten

 • har spesialisert kunnskap i fremmedspråksformidling og -undervisning

 • har avansert kunnskap om målspråket og dets litteratur og kultur.

 • kan tilpasse fremmedspråksundervisningen til elevenes ulike språklige og ulike etniske bakgrunn og ferdighetsnivå.

 • har kjennskap til ulike informasjonskilder og databaser til bruk i fremmedspråksundervisning.

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • bruke målspråket på et høyt nivå, tilpasset forskjellige kommunikasjonssituasjoner

 • selvstendig og kontinuerlig utvikle sin rolle som fremmedspråkslærer og språkmodell.

 • utføre systematiske søk etter faglig og relevant informasjon, og anvende ulike kriterier for kvalitetssikring av informasjon.

 • referere til kilder og skrive litteraturliste, samt behandle informasjon og kilder på en etisk måte.

 • kritisk vurdere og bruke digitale verktøy for interaksjon og kommunikasjon i fremmedspråksundervisningen

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 • videreformidle sin kunnskap i målspråket

 • videreformidle hvor viktig fremmedspråkskompetanse er i et moderne globalisert samfunn, både med hensyn til kultur, demokrati og mobilitet.

 • videreformidle oversikter over ulike informasjonsressurser innen sitt fagfelt

 • gjøre kritiske vurderinger av informasjon og informasjonskilder.

 • anvende retningslinjer for referanseteknikk, og ha innsikt i relevante etiske krav når det gjelder å forfatte akademiske tekster.

 • gjennomføre selvstendige FoU-prosjekter.

Opptak

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
 og inkludert eller i tillegg en fordypning på minimum 80 studiepoeng i språket det søkes opptak til.

eller

2) Bestått de første tre årene av fireårig grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg 60 studiepoeng i språket det søkes opptak til.

Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra fordypningen i språket det søkes opptak til.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av åtte obligatoriske emner og en avsluttende masteroppgave. Studentene velger ett fremmedspråk; engelsk, fransk eller tysk.

Studiet er hovedsakelig organisert i emner på 10 studiepoeng (ECTS), med unntak av ett emne på 20 studiepoeng og masteroppgaven på 30 studiepoeng. Hvert emne består av teori, didaktikk og praktisk språkbruk. Språkferdighetsaspektet (muntlig og skriftlig) integreres i hvert emne.

Progresjon
Studiet legger opp til følgende progresjon: Breddeemnene Interkulturell læring, Kommunikasjon, Litteratur i undervisningen I og Formfokus i undervisningen danner grunnlaget for de tre fordypningsemnene i Litteratur i undervisningen II, Språklig variasjon og Elevspråksanalyse.

Emnet Metode og prosjektarbeid forbereder studentene på masteroppgaven. Valg av tema for prosjektarbeidet ses i sammenheng med valg av tema for masteroppgaven for å sikre god progresjon og gjennomføring.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Studiet er både et deltids- og heltidstilbud. Samlinger tilbys i begynnelsen av hvert semester, 1-2 dager per samling. Det betyr i alt fire samlinger for heltidsstudenter og åtte samlinger for deltidsstudenter. Det er ikke obligatorisk tilstedeværelse.

Masterprogrammet er et nettbasert studium som organiseres via presentasjonssiden (www.spraak.net), nettsamfunnet (treff.spraak.net), og videre på læringsplattformene til de tre institusjonene. Programmet er organisert rundt fire grunnleggende prinsipper: tett studentoppfølging, individuell veiledning, rask tilbakemelding og individuell tilrettelegging. Undervisningen foregår primært på de ulike læreplattformene og omfatter både synkron og asynkron kontakt. Aktuelle undervisningsformer er webinarer, blogg, diskusjonsfora og streaming av forelesninger. All synkronundervisning foregår om kvelden. De læringsmiljøer som blir etablert gjennom nettsamfunnet og de ulike læringsplattformene fungerer som arenaer for læring og erfaringsutveksling.

Arbeidskrav
Arbeidskravene er varierte og inkluderer blant annet blogg, diskusjoner på nett, innlegg og presentasjoner på nett. Mange av verktøyene som studentene må benytte i forbindelse med arbeidskravene, er valgt ut med tanke på relevans for språkundervisning i skolen. Aktuelle verktøy er for eksempel Voicethread og Photostory, som både er viktige som dokumentasjonsverktøy i masterprogrammet og utbredt i språkundervisningen i norsk skole, og som studentene dermed kan bruke i egen praksis.

Veiledning og eksamen
Tilbakemeldinger på arbeidskrav/studentoppgaver gis både muntlig i nettmøter og skriftlig gjennom læringsplattformene. Muntlig formativ vurdering skjer kontinuerlig i de synkrone nettmøtene i form av tilbakemeldinger på muntlige presentasjoner individuelt og i par/grupper og i faglige samtaler (spontan muntlig interaksjon) med faglærer. Emnene avsluttes med forskjellige eksamensordninger. Både bidrag på nettet og avsluttende skriftlige og muntlige prosjektarbeider evalueres. Skriftlige arbeider som studentene lager sammen og med lærer i digitale tavler i Adobe Connect brukes for eksempel i vurdering og veiledning (formativt og summativt) av prosessarbeid. Det å kunne skrive tekster direkte inn i digitale tavler, og å gi tilbakemeldinger om det som sies og skrives i sanntid skaper en autentisk språklæringssituasjon, som gir studentene praktisk trening i å bruke språket i direkte kommunikasjon.

Avsluttende eksamen på alle HiØ-emner benytter karakterskala A-F. De svenske institusjonene bruker svensk karakterskala (Väl godkänd, godkänd, underkänd). All sluttvurdering skjer på grunnlag av individuelt arbeid.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis knyttet til studiet, men det legges opp til tett kontakt med praksisfeltet, spesielt under arbeid med prosjekt- og masteroppgave.

Alle emnene i studiet består av både teori og praktisk språkbruk.
Gjennom utstrakt bruk av IKT i masterprogrammet forberedes studentene på de nye digitale undervisningsformene i fremmedspråksopplæringen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet er forskningsbasert, og knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, primært i skole- og undervisningssektoren. Programmet gir oppdatert og bred kunnskap som legger til rette for at studentene kan kombinere teori med praksis.

Studentene får innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de får kildekompetanse, og videreutvikler sin kritiske tenkning. Dette skjer først og fremst gjennom arbeidet med prosjektoppgaven og med masteroppgaven, men disse aspektene er også integrert i de øvrige emnene.

Internasjonalisering

Studiet gir unik innsikt i fremmedspråksundervisning i Skandinavia, både komparativt og spesifikt. I tillegg vil både europeiske og globale perspektiver på fremmedspråksundervisning være integrert i alle emner. 

Mastergraden er et internasjonalt samarbeid, og det internasjonale aspektet gjennomsyrer hele studieplanen. De fysiske samlingene finner sted i Norge og Sverige.

Alle emner er åpne for studenter fra ikke-skandinaviske land og eventuell litteratur på et skandinavisk språk vil bli tilpasset for selvstudier på engelsk, fransk og tysk. For øvrig foregår all undervisning på målspråket.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at studentene deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.
 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
 • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold, Linnéuniversitetet og Gøteborgs universitet.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert før hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Studieopphold i utlandet

Det er lagt til rette for at deler av studiet kan tas i målspråkslandene. Samarbeidsinstitusjonene har avtaler med en rekke læresteder i ulike land. Studentene kan dermed erstatte nettbaserte emner med et fysisk opphold ved et universitet i utlandet under forutsetning av at emnene forhåndsgodkjennes.

Under et utenlandsopphold på minimum tre måneder kan studentene skrive sin mastergradsoppgave med veiledning fra Høgskolen i Østfold, Göteborgs universitet eller Linnéuniversitetet. Det anbefales at utenlandsoppholdet legges til siste semester, men alternativ tidsplassering kan være aktuell.

Jobb og videre studier

Studiet, sammen med praktisk-pedagogisk utdanning, kvalifiserer for arbeid som lektor i engelsk, fransk eller tysk i bl.a. videregående skole.
Studiet er også relevant for andre språk- og kulturrelaterte arbeidsområder innenfor offentlig og privat sektor.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Akkreditert studium 09.05.2008 (engelsk og tysk). Tilleggsakkreditert for fransk 27.08.2014. Godkjent av dekan Kristina Lindh 17.02.2015.

Studieplanen er revidert

Studieleder Sverre Vesterhus 23.02.2018

Studieplanen gjelder for

2018-2022 (deltid).

Studiemodell

Høst 2018

Fremmedspråk i skolen - språkvalg

Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

Høst 2020

Vår 2021

Fremmedspråk i skolen - tysk

Fremmedspråk i skolen - engelsk

Fremmedspråk i skolen - fransk

Høst 2021

Fremmedspråk i skolen - tysk

Fremmedspråk i skolen - engelsk

Fremmedspråk i skolen - fransk

Vår 2022

Fremmedspråk i skolen - tysk

Fremmedspråk i skolen - engelsk

Fremmedspråk i skolen - fransk

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. juli 2020 03:45:55